Ympäristötekninen lautakunta, kokous 3.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointisuunnitelma vuosille 2016-2020

KAJDno-2017-383

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

(valm. Jari Kauppinen)

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue on laatinut ympäristöteknisen lautakunnan johtosäännön mukaisesti Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointisuunnitelman vuosille 2017–2021. Suunnitelma sisältää sekä asuntokatujen saneerauksia, uusien asuntokatujen rakentamista että kehittämishankkeita.

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointisuunnitelma vuosille
2017–2021, liite 1

Kajaanin kaupungin katuverkossa on edelleen paljon katuja, jotka vaativat kadun rakentamista paremmin liikennöitävään kuntoon. Sorapäällysteisiä katuja on erityisesti Nakertajan ja Kätön kaupunginosissa. Pienempi määrä sorapintaisia katuja on Purolassa ja Lohtajalla. Sorapintaisten katujen lisäksi katuverkolla on päällystettyjä katuja, jotka ovat puutteellisen pohjauksen ja routivan maaperän vuoksi uusimistarpeessa. Vesihuollon uusimistarve vaikuttaa oleellisesti katusaneerausten tärkeysjärjestykseen. Investointisuunnitelma on laadittu ja sitä päivitetään tiiviissä yhteistyössä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa.

Uusia asuntokatuja rakennetaan tonttitarjonnan turvaamiseksi tarpeellinen määrä. Uusien asuntokatujen rakentaminen lähivuosina tapahtuu Kangasmaaston ja Pohjois-Kätön alueille maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa linjatun sisäänpäin kasvun mukaisesti.

Liikuntapaikkojen ja liikenneympäristön kehittämisen hankkeita on mm. kaupungin keskusta-alueen kehittäminen, Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt sekä matkakeskus rautatieaseman alueelle. Katuverkoston korjausvelan kiinni kurominen sekä pienimuotoiset kehittämishankkeet vaativat vuosittain noin 5 milj. euron määrärahan osoittamisen Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosioon. Suuremmat hankkeet, kuten esimerkiksi Kajaaninjoen ylittävä silta, vaativat määrärahan korottamista vastaavilta osin.


Ympäristöteknisen toimialan osalta on syytä korostaa edelleen sitä, että katuverkoston korjausvelan kiinnikurominen ja alueiden liikunta-, puisto- ja viheralueiden kehittämishankkeet vaativat vuosittain noin viiden miljoonan euron määrärahan Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosioon.

 

Kaupungilla on lainvoimaista asemakaavavarantoa Kangasmaaston ja Pohjois-Kätön alueella. Investointisuunnitelman mukaan näiden alueiden kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2017–2021 tonttikysynnän edellyttämällä tavalla.

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014–2018 on hyväksytty se periaate, ettei asemakaava-aluetta laajenneta, vaan keskitytään asutuksen sisäänpäin kasvuun. Näin kunnallisteknisten verkostojen käyttöaste paranee ja laajuus ei kasva. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on hyväksytty se periaate, että Kajaanin Veden toiminta-alue laajenee vain asemakaava-alueen laajetessa. Kun näistä kahdesta periaatteesta pidetään kiinni ja talousarvioon varataan edellä mainitut riittävät määrärahat peruskorjaus- ja kehittämisinvestointeihin, korjausvelka pysyy Kajaanissa yhdyskuntateknisten verkostojen osalta hallinnassa. Tulevaisuudessa uhkaavat kuntaliitokset saattavat muuttaa tilan aivan toiseksi, sillä naapurikuntien verkostot ovat selvästi huonommassa kunnossa ja niiden käyttöaste on alhaisempi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p.
044 7100 263 sekä suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, puh.
044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen kaupuniginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §