Ympäristötekninen lautakunta, kokous 3.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Alueen vuokraaminen tietoliikennemaston paikaksi Kätönpuistosta

KAJDno-2017-552

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaisanet Oy/Timo Hyvärinen on pyytänyt saada vuokrata tietoliikennemaston paikaksi n. 42 m² alueen Kätönpuistot -nimisestä kiinteistöstä, jonka kiinteistötunnus on 205-16-9903-1.

Vuokra-alueelle on tarkoitus rakentaa langattomia tietoliikenneyhteyksiä varten n. 36 metrin mittainen antennimasto ja sen yhteyteen n. 4,5 m² suuruinen laitesuoja. Vuokrattavan alueen sijainti sekä laitesuojan ja antennimaston malli selviävät liitteenä olevista karttaliitteestä ja rakennepiirustuksista.

Nyt vuokrattava alue on asemakaavan mukaista puistoa. Vuokrasopimusluonnoksen mukainen maanvuokra (975 euroa/vuosi) vastaa aiemmin vuokrattujen vastaavien alueiden vuokratasoa elinkustannusindeksillä korjattuna.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää vuokrata oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin n. 42 m² suuruisen alueen tietoliikennemaston paikaksi Kajaanin kaupungin omistamasta Kätönpuistot -nimisestä kiinteistöstä, jonka kiinteistötunnus on 205-16-9903-1.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.