Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2017 kiinteät rakenteet ja laitteet -rakennushankkeiden rahoittaminen 1

KAJDno-2017-879

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2017 kunnallistekniikan rakennushankkeina esitetään rahoitettavaksi Kiinteät rakenteet ja laitteet -määrärahasta seuraavat hankkeet:

Pohjois-Kätön uudet kadut 500.000 €

Kangasmaaston leikkikenttä 80.000 €

Joutsenpolun ja Telkkätien päällystäminen 100.000 €

Pitkostien saneeraus 200.000 €

Sahurintien, Nikkarinpolun ja Pakkaajankadun saneeraus 520.000 €

Oravantien ja Revontien saneeraus 270.000 €

Mäkikadun päällystäminen 50.000 €

Yläkadun hulevesi ja valaistus 90.000 €

Skeittiparkin rakentaminen 200.000 €

Hauhola–Lehtikankaan pallokentän laajennus ja tekonurmi 290.000 €

Katuvalaistuksen uusiminen 400.000 €

Linja-autopysäkkien uusiminen 170.000 €

Skeittiparkin rakentamiseen on saatu Liikuntapaikkojen perustamishankkeen valtioavustusta 80.000 euroa sekä Hauhola–Lehtikankaan pallokentän laajentamiseen ja tekonurmeen 84.000 euroa.

Vuoden 2017 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna Kiinteät rakenteet ja laitteet -osion investoinneissa on katuvalaistuksen osalta kustannusnousua, koska led-valaistuksen uusimisen tahtia on kiristettävä ja sähkönjakeluverkon uusimistöiden vuoksi Vuolijoen taajaman katuvalaistusta on uusittava pylväineen ja johtoineen. Urheilupaikkarakentamiseen saadut valtionavustukset kompensoivat skeittiparkin ja tekonurmen kustannustason nousua. Lisäksi jotkin katusaneerauskohteet näyttävät toteutuvan ennakoitua alhaisemmalla kustannustasolla.

Nyt rahoitettavien kohteiden yhteissumma on 2.870.000 euroa, kun kokonaissumma on 3.950.000 euroa.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta osoittaa vuoden 2017 Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahoista seuraavat hankemäärärahat:

Pohjois-Kätön uudet kadut 500.000 €

Kangasmaaston leikkikenttä 80.000 €

Joutsenpolun ja Telkkätien päällystäminen 100.000 €

Pitkostien saneeraus 200.000 €

Sahurintien, Nikkarinpolun ja Pakkaajankadun saneeraus 520.000 €

Oravantien ja Revontien saneeraus 270.000 €

Mäkikadun päällystäminen 50.000 €

Yläkadun hulevesi ja valaistus 90.000 €

Skeittiparkin rakentaminen 200.000 €

Hauhola-Lehtikankaan pallokentän laajennus ja tekonurmi 290.000 €

Katuvalaistuksen uusiminen 400.000 €

Linja-autopysäkkien uusiminen 170.000 €

ja toteaa, että vuoden 2017 määrärahasta on sidottu 2.870.000 euroa (72 % kokonaisuudesta).

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.