Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportti 1.1. - 28.2.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma ajalta 1.1.–28.2.2021 esitellään kokouksessa.

- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.–28.2.2021.
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.–28.2.2021.

Vuoden 2021 alusta lukien kunnat ja kuntayhtymät raportoivat Valtiokonttorille tuotettujen palvelujen tuotot ja kulut palveluluokittain. Luokitusta käytetään kuntien palvelutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ohjaukseen sekä palveluiden tuotteistamiseen. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut yhdenmukaistaa kuntien taloutta kuvaavien tietojen määritystä ja ylläpitokäytäntöjä kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien laskentakohteiden osalta.  Kajaanin kaupunki on toteuttanut palveluluokitusta koskevan raportointivelvoitteen niin, että kustannuspaikat on sidottu palveluluokkiin. Määrittelytyö tehtiin vuonna 2020 samassa yhteydessä kun laadittiin vuoden 2021 talousarvio. Ympäristöteknisen toimialan osalta kustannuspaikkarakennetta muutettiin ja tarkennettiin laajasti. Raportointia kehitetään ja tarkennetaan koko kaupungin osalta vuoden 2021 aikana. Keskitetyt konsernihallinnon tukipalvelut kohdennetaan toimialoille ja liikelaitoksille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kohdentamista ei ole vielä toteutettu, alustava aikataulu tälle on huhtikuu 2021. Esimerkkinä oheisliite palveluluokittaisesta raportista 1.1. - 28.2.2021. Oheisliitteenä Valtiokonttorin julkaisema ohje JHS200 palveluluokituksesta.

Lisätietoja controller Erja Niittyviita, p. 044 7100 458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1.– 28.2.2021.

 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §