Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vaikutukseltaan vähäinen asemakaava, Tuiskutie 1 ja 3 asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

KAJDno-2021-41

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen käyttötarkoituksen muutos liikerakennusten tontista pientalotontiksi ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistamaan asuinrakentaminen. Tonttia laajennetaan liittämällä osa viereisestä jätekierrätystontista omakotitalotonttiin. Käyttötarkoituksen muutos vaatii tehdyn meluselvityksen mukaan melusuojauksen Kehräämöntien liikennemelua vastaan. Kaavaan liittyy maankäyttösopimuksen solmiminen tontin kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan toteuttamiskustannusten jakamisesta, kh 16.6.2020 § 120.

Tavoite on muuttaa kaupungin omistama rakentamaton kioskirakennusten tontti pientalotontiksi valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella, lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Kylmän pientaloalueen reunalla Kehräämöntien ja Tuiskutien risteyksen kaakkoiskulmassa, noin 3,2 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta kaakkoon. Alue on tasaista vesakkoista sekametsää, jonka reunassa, Tuiskutien varrella on Hankipuiston jäteosuuskunnan jätteiden kierrätyspaikka. Alue tukeutuu Lehtikankaan lähipalveluihin.

Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavahankkeen vireille tulosta ja osallistumismahdollisuuksista kuulutettiin 25.1.2021 kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kaavoituskatsauksessa helmikuussa 2021. Kaavaehdotus laadittiin ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelun yksikössä.

Ennen kaavan vireilletuloa tehtiin alueelle meluselvitys, jossa määriteltiin liikennemelun aiheuttamaa suojaustarvetta. Ympäristöterveydenhuolto/soten kanssa käytiin keskusteluja kaavan luonnosvaiheessa melusuojauksesta ja kierrätyspisteen vaikutuksista. Kaavan tullessa vireille Kainuun ELY-keskus huomautti sähköpostissa, että yleisesti vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos on kaava, jolla muutetaan korttelin sisäisiä järjestelyjä ja joka vaikuttaa vain saman tai viereisen korttelin maanomistajiin tai asukkaisiin. Naapureille, Hanki-puiston jäteosuuskunnalle ja Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle toimitettiin ennakkokuulemisena kaavaluonnos ja selostusluonnos mielipiteen esittämistä varten.  Kaavaluonnokseen ei tullut heiltä huomautettavaa. Ehdotus asemakaavan muutokseksi ja sitovaksi tonttijaoksi on ollut julkisesti nähtävänä 1.- 15.3.2021. Ehdotuksiin ei jätetty muistutuksia.

Alueella on voimassa 26.4.1999 hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa kaavamuutosalue on liikerakennusten korttelialuetta (KL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta kierrätystä varten (ET-K) sekä katu- ja lähivirkistysaluetta (VL). Liikerakennustontin rakennusoikeus on 100 kerrosalaneliömetriä ja sallittu kerrosluku on yksi. Kaavamuutosalue rajautuu länsipuolelta Kehräämöntien ja koillisessa Tuiskutien katualueeseen sekä kaakon ja eteläpuolelta Karankalahden lähivirkistysalueeseen. Kaava-alueen viereinen kortteli 6 on erillispientalojen korttelialuetta (AO), jonka sallittu kerrosluku on I2/3 ja tehokkuusluku e=0,25. Tuiskutien pohjoispuolella korttelissa 9 on asuinpientalojen korttelialuetta (AP), jonka sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,3. Tontista saa käyttää rakentamiseen 20 %. Kortteli on kuitenkin toteutunut yksikerroksisina omakotitaloina.

Asemakaavamuutoksen kuvaus

Kaavamuutoksella muutetaan kioskitontin käyttötarkoitus asumiseen ja lisätään rakennusoikeutta mahdollistamaan omakotirakentamisen. Tonttia laajennetaan vähäisesti (100 m2) liittämällä osa jätekierrätystontista omakotitalotonttiin. Kehräämöntien varrella osa lähivirkistysalueesta muutetaan suojaviheralueeksi, koska tontin asuinkäyttö vaatii melusuojauksen. Risteysalueen näkemäalueen rajausta on tarkistettu liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Kaavamuutoksessa alueelle muodostuu erillispientalojen tontti ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tontti kierrätystä varten sekä katu-, suojaviher- ja virkistysaluetta.

Asuintontti AO on erillispientalojen korttelialuetta, jolle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.  Tontin kerrosluku on Iu2/3 ja tehokkuusluku e=0,25, jolloin tontin rakennusoikeus kasvaa 350 kerrosalaneliömetriin. Tontilla on osoitettu rakennusten rakennusala ja päärakennuksen harjansuunta. Tontin Tuiskutien kadun puoleiselle sivulle määrätään istuttamaan puita riviin yhtenäistämään katunäkymää. Autopaikkoja on rakennettava erillispientaloissa 2 autopaikkaa asuntoa kohti.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta kierrätystä varten, ET-k, pienennetään eteläosastaan ja se osa liitetään asuintonttiin.

Kaava-alueella säilyy Karankalahden lähivirkistysaluetta VL, vaikka Kehräämöntien varrella virkistysalueen kaistale muutetaan suojaviheralueeksi EV. Liikennemelu aiheuttaa häiriötä ja meluhaittaa pyritään vähentämään suojaviheralueen määräyksellä Max 55 dBA. Merkintä osoittaa, että suojaviheralue on varustettava meluvallilla niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 55 dBA.

Rakennusten tulee sopeutua rakennettuun ympäristöön. Rakennuksen sallittu kattomuoto on harjakatto, jonka kattokaltevuus yksikerroksisena 1:2,5 ja Iu2/3 -kerroksisena 1:1,25. Autotalli-/ talousrakennusten kattokaltevuus voi olla loivempi 1:3 - 1:5. Kattomateriaalin tulee olla tummanharmaa, tummanruskea tai musta. Rakennuksen julkisivut tulee olla pääosin vaaleaa lautaa tai lyhytnurkkainen hirsi, mutta ei pyöröhirsi.

Maanpinnan korkeusasemaa ei saa tarpeettomasti muuttaa. Rakennukset tulee sovittaa luontevasti olemassa olevaan maastoon.

Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verrataan voimassa oleviin kaavoihin ja nykytilanteeseen. Asemakaavan muutoksen vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Asuinrakentaminen sopeutuu ympäröivään pientaloasutukseen, ei lisää merkittävästi liikennettä, eikä aiheuta ympäristöhäiriöitä. Toteutuessaan kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta, kun vajaakäyttöinen alue rakentuu ja otetaan käyttöön valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella.

Kehräämöntien varteen on rakennettu useaan kohtaan meluvalli. Kaavamuutosalueen suojaviheralueelle rakennettava meluvalli jatkaa vallimaisemaa katunäkymään.

Asemakaavaehdotus on Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukainen. Alueelta on hyvät joukko- ja kevyenliikenteen yhteydet olemassa oleviin lähipalveluihin ja kaupungin keskustaan.

Asemakaavan muutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako tonteille 18-7-3 ja 18-7-4. Vuokrasopimukset kohdennetaan sitovan tonttijaon mukaisiin tontteihin ja alueelle voidaan rakentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan.

Kaavamateriaalia on esillä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/kaavoitus/tuiskutie-1-ja-3.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 044-7100 455 tai etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy julkisesti nähtävillä olleen asemakaavamuutoksen kaupunginosan 18 Kylmä kortteli 7 sekä virkistys- ja katualue ja sitovan tonttijaon tonteille 18-7-3 ja 18-7-4. (Tuiskutie 1 ja 3)

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun Ely-keskus, asianosainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
029 56 42842 (kirjaamo)
virka-aika: klo 8.00–16.15
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kun käytetään todisteellista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 


• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: (08) 6155 2510
Puhelinnumero:  (08) 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.