Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lausunto pohjavesialueen rajausmuutoksista / Koutaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma

KAJDno-2018-1223

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Inkeri Neuvonen, Ympäristönsuojelusuunnittelija, inkeri.neuvonen@kajaani.fi

Perustelut

Koutaniemen pohjavesialueelle on vuoden 2018 aikana laadittu suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinnasta säädetään Laissa vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (1263/2014). Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY-keskus. Suunnitelman laati geologian opiskelija Samuel Bronstein. Työtä varten perustettuun ohjausryhmään kuuluivat edustajat Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun ELY-keskukselta ja kaupungin ympäristönsuojelusta.

Koutaniemen pohjavesialue
Koutaniemen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi. Alueen kahdesta vedenottamosta otetaan tällä hetkellä vettä paikallisen haja-asutuksen tarpeisiin 150–200 m3 ja yhdysvesijohdolla keskustaajamaan 200–250 m3 eli yhteensä noin 400 m3 vuorokaudessa. Otettavat vesimäärät alittavat vesitalousluvassa annetut rajat selkeästi. Koutaniemellä on merkitystä erityisesti kaupungin vesihuoltovarmuuden kannalta. Vedenottamoilta saatava vesi on ollut hyvälaatuista, eikä merkkejä ihmistoiminnan pilaavasta vaikutuksesta ole havaittu.

Suojelusuunnitelman sisältö ja tavoitteet
Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja säilyttää pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelusuunnitelmalla ei voida asettaa toimenpiteitä koskevia velvoitteita eikä sillä ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suunnitelmaa käytetään ohjeena viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja toiminnanharjoittajien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä. Suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta, vedenottamoista sekä alueen nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä. Suunnitelmassa on selvitetty pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot alueella ja siinä on annettu toimenpidesuosituksia pilaantumisriskien vähentämiseksi. Suojelusuunnitelman laadinnan aikana pohjavesialueella olevien kiinteistöjen omistajille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin mm. kiinteistöjen talousvesi- ja jätevesihuoltoa ja öljysäiliöitä.  Lisäksi maanviljelijöitä haastateltiin mm. lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön ja jätehuoltoon liittyvistä asioista.

Suojelusuunnitelman käsittely
Suojelusuunnitelma on ollut nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla sekä Kajaani Infossa 19.11.-31.12.2018. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Koti-Kajaani –lehdessä 16.12.2018. Suunnitelmasta pyydettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1263/2014) 10 f §:n mukaiset lausunnot ja mielipiteet sekä muut lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta, Pohjois-Suomen AVI:lta, Kainuun Sotelta, Suomen Metsäkeskukselta, Kajaanin Vedeltä, Loiste Oy:ltä ja Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnalta.

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 26.11.2018: Suojelusuunnitelman täyttää vesienhoito-lain edellytykset sisältönsä osalta. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty uutta tietoa ja tulkintaa alueesta sekä laadittu pelkistetty hydrogeologinen virtausmalli. Suunnitelma soveltuu hyvin käytettäväksi viranomaisohjeena Koutaniemen pohjavesivarojen suojelemiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikennevastuualue 20.12.2018: Pohjavesialueella on yhdystie 19047 (Heinirannantie/Koutaniementie). Keskimääräinen liikennemäärä tien pohjavesialueella kulkevalla osuudella on noin 180 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 6 ajoneuvoa. Tiellä on vanha, osin huonokuntoinenkin kevytpäällyste. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II, jossa liukkaudentorjunta tapahtuu hiekoittamalla. Päällystetyllä tiellä suolaa ei käytetä myöskään kesällä pölynsidontaan.

Kainuun sote/ympäristöterveydenhuolto 12.12.2018: Suojelusuunnitelmassa on kartoitettu riskitekijöitä riittävästi, ja annetut rajoitukset ja toimenpidesuositukset ovat riittävät talousveden hyvän laadun turvaamiseksi.

Loiste Oy 21.12.2018: Loiste Sähköverkko Oy:n Koutaniemen pohjavesialueen pylväsmuuntamot on suunniteltu saneerattavan puistomuuntamoiksi vuosien 2019-2020 aikana ja samalla keskijänniteverkko maakaapeloidaan vuoden 2019 aikana tarkentuvan suunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Hankkeen toteutumisen jälkeen kaikki Koutaniemen pohjavesialueen pylväsmuuntamot on saneerattu puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle.

Suomen Metsäkeskus 20.11.2018: Ei huomautettavaa.

KAJAANIN VESI –liikelaitos 29.11.2018: Suojelusuunnitelma soveltuu hyvin ohjeeksi eri toimijoiden suorittamille pohjaveden suojelutoimenpiteille.

Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan lausunto 30.12.2018 (tiivistelmä):  Alueelle rakennettava viemäriverkosto valmistuu vuoden 2019 aikana. Viemäriverkostoon liittyy pohjavesialueella 36 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 44 vapaa-ajan asuntoa. Verkoston ulkopuolelle jää seitsemän vakituisesti asuttua ja 44 vapaa-ajan kiinteistöä. Jätevesiverkoston rakentamisen lähtökohtana on pohjaveden suojelu. Runkojohto on jo suunnitteluvaiheessa siirretty alkuperin suunnitellulta paikaltaan kauemmaksi vedenotta-moista, mikä toi linjaan lisäpituutta lähes kaksi kilometriä.  Myös linjapumppaamot on sijoi-tettu pohjavesialueen reunoille ja verkoston toimivuus on huomioitu kiinteistöpumppujen mitoituksessa. Osuuskunnalla on toimiva päivystysjärjestelmä kaikkina vuorokauden aikoina ja varautumissuunnitelma mahdollisten häiriöiden varalta. Osuuskunnalla on pumppukaivon hälytysjärjestelmä merkkivaloineen ja linjapumppaamoissa on ylärajahälytys. Osuuskunta toteaa nykyisten varojärjestelmien olevan riittäviä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisella on pyritty luomaan olosuhteet, jotka turvallisesti ja kontrolloidusti mahdollistavat alueella suunnitelmallisen rakentamisen ja pohjaveden oton yhteensovittamisen. Tilanne tukee hyvin suunniteltua, yhdenmukaiset ehdot täyttävää rakentamista erityisesti jos kaupunkiorganisaatiossa löydetään valvontamekanismi vanhoille, järjestelmän ulkopuolelle jääville kiinteistöille. Jätevesiverkosto rakennetaan niin, että se pystyy keräämään myös laajentuvan asutuksen tuottaman jäteveden. Alueelle laadittu suojelusuunnitelma on kattavasti laadittu perusteiden ja riskikartoituksen osalta. Suojelutoimenpiteiden kohdentamisen osalta kohdennus ja esitettävät toimenpiteet eivät ole riittävän kattavia eivätkä mahdollista pitkällä aikavälillä alueen suojelua, ellei suositusten lisäksi kiinnitetä huomiota riittävään seurantaan ja valvontaan ja päätöksenteon johdonmukaisuuteen. Suojelusuunnitelmaan toivotaan suosituksia ja ohjeistusta viemäriin liittymättömien kiinteistöjen viranomaisvalvonnasta ja neuvonnasta umpikaivojen ja imeytyskenttien osalta erityisesti pohjavesiyhteydellisten suppalampien tai vedenottamoiden lähellä. Luvituskäytännön tulisi olla yhdenmukainen ja selkeä kaikilla pohjavesialueilla sekä pohjavesialueiden sisällä.

Suojelusuunnitelmasta annetut lausunnot ovat erillisliitteenä.

Suojelusuunnitelman jatkokäsittely kuulemisen jälkeen
Kuulemisajan jälkeen suojelusuunnitelmaa, siinä esitettyjä toimenpidesuosituksia ja siitä annettuja lausuntoja on käsitelty työryhmässä, johon ovat kuuluneet Kajaanin Vedeltä Juha Nurminen ja Marko Kovalainen ja Kajaani kaupungin ympäristönsuojelusta Tarja Laatikainen ja Inkeri Neuvonen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita kaupungin kaavoituksesta, Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnasta, Suomen metsäkeskuksen Pohjoiselta palvelualueelta/Ari Kemppainen, Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta sekä Maaseutupalvelut -yksiköstä/Markus Kvist ja Kainuun Pelastuslaitokselta.

Työryhmän johtopäätökset ja toimenpide-esitykset
Alueella tehty jätevesiviemärin rakentaminen vuonna 2019 on ollut merkittävä toimenpide pohjaveden suojelun edistämisessä. Pohjaveden suojelunäkökohdat huomioitiin viemäri-hankkeen suunnitteluvaiheessa mm. runkojohdon linjauksessa ja linjapumppaamoiden sijoittamisessa. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksessä on pohjaveden suojelu huomioitu lämmitysöljysäiliöitä ja maalämpöjärjestelmiä koskevissa määräyksissä rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä. Pohjavesialue on merkitty Koutanniemen–Vuoreslahden osayleiskaavaan. Kaavaan on merkitty myös vesitalousluvan maksimiottomäärän mukaan arvioitu Koutaniemen vedenottamon lähisuojavyöhyke, jolla on kaavamääräysten mukaan kielletty jätevesien imeytys maahan. Sivolanniemen vedenottamo on rakennettu kaavan laadinnan jälkeen. Vedenottamoille ei ole tarpeen nykytilanteessa perustaa vesilain mukaisia lähi- tai kaukosuojavyöhykkeitä. Kaavassa olevat, rakentamattomat rakennuspaikat, joilta pohjaveden virtaus on ottamolle päin, ovat liitettävissä viemäriin. Pohjaveden suojelun kannalta rakennuspaikkojen määrää tai sijoittelua ei ole tarpeen tarkastella kaavallisesti. 

Loiste Oy on ilmoittanut, että pohjavesialueen pylväsmuuntamot saneerataan vuosien 2019–2020 aikana puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Heinirannantien ja Koutaniementien liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoittamalla eikä suolaa käytetä kesälläkään. Näiltä osin jatkotoimenpiteet eivät ole tarpeellisia. Teiden huonokuntoisuus voi kuitenkin lisätä öljyvahinkojen onnettomuusriskiä.

Kainuun ELY-keskus/ympäristövastuualue on lausunnossaan suojelusuunnitelmasta ilmoittanut, että suunnitelmassa esitetyt Koutaniemen pohjavesialueen lisäselvitystarpeet lisätään tutkimussuunnitelmaan. Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tehty virtausmalli antoi viitteitä, että pohjavedenjakaja sijaitsee Kattilajärvellä, joten lisätutkimukset keskitetään alueen etelä- ja kaakkoisosaan. Tutkimukset tehdään vuonna 2019 tai 2020. Lisäselvitysesitykset Kainuun ELY:lle eivät työryhmän mielestä täten ole tarpeen. Työryhmän kartoittamat ensisijaiset keinot ja tarvittavat toimenpiteet pohjaveden suojelemiseksi on kirjattu liitteenä olevaan työryhmän raportin taulukkoon.

Lisäksi työryhmä esittää seuraavia täydentäviä toimenpiteitä:
• ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan tarpeelliset määräykset jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä järvien ja lampien suojavyöhykkeistä pohjavesialueilla
• pohjavesialueella oleviin yrityksiin, joissa käsitellään vaarallisia jätteitä, tehdään jätelain 100 §:n mukainen tarkastus
• rakennusjärjestykseen kirjataan määräykset maalämpöjärjestelmissä hyväksyttävis-tä aineista ja umpikaivojen varustamisesta hälytysjärjestelmillä pohjavesialueilla
• kaupunki esittää Koutaniementien ja Heinirannantien päällysteen uusimista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
• suojelusuunnitelma päivitetään Kainuun ELY-keskuksen lisätutkimusten jälkeen, jolloin on tiedossa onko tarpeen muuttaa muodostumisalueen rajausta ja mm. tarvitaanko mahdollisesti uusia suoja-aluerajauksia.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen, p. 044 7100 574 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-esityksineen
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille, joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.


 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman,
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-esityksineen,
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen ja
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille, joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä lautakunnalta lausuntoa Koutaniemen 1-luokan pohjavesialueen (aluetunnus 1120502) rajausmuutoksista. Asian diaarinumero on KAIELY/576/2017. Lausunnon jättämiselle on pyydetty jatkoaikaa 9.4.2021 asti.

Koutaniemen 1-luokan pohjavesialueelle laadittiin vuoden 2018 aikana suojelusuunnitelma, joka hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa vuonna 2019. 

Pohjavesialueella Koutaniemen ja Sivolanniemen vedenottamoiden läheisyydessä pohjavesiolosuhteet on kartoitettu kohtalaisen hyvin jo aiempien vedenhankintaselvitysten yhteydessä. Muodostuma on hyvin vettä läpäisevä ja pohjaveden pinta on koko alueella hyvin tasainen. Pohjaveden pääasialliset virtaussuunnat ovat aiemmin tunnistetulta, Iso Kuorelammen ja Paskolammen välissä sijaitsevalta vedenjakajalta lännessä lounaaseen ja idässä itäkoilliseen. Pohjoisosistaan Koutaniemen pohjavesimuodostuma on antikliininen eli siitä purkautuu pohjavettä ympäröivään Oulujärveen. Kaakossa vesiä puolestaan virtaa pohjavesialueen suuntaan ja pohjavesialue käyttäytyy synkliinisesti eli vettä ympäristöstään keräävästi. 

Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä pohjavesialueen virtaussuunnista tehtiin alustava mallinnus, jossa hyödynnettiin muun muassa vesilaitoksen havaintoputkista kertynyttä seuranta-aineistoa, vuonna 2007 geologian tutkimuskeskuksen (GTK) suorittamien painovoimamittausten tulkintoja ja tietoja alueen topografiasta. Pohjaveden havaintopisteverkoston kattavuuden parantamiseksi vuosina 2018 ja 2019 asennettiin yhteensä kolme uutta pohjavesiputkea Koutaniemen itä- ja eteläosiin, minkä lisäksi kesällä 2019 alueella suoritettiin maatutkaluotauksia. 

Pohjavesialueen aiemmasta rajauksesta poiketen havaittiin, että niemen keskivaiheilla sijaitsevan vedenjakajan lisäksi toinen merkittävä pohjaveden muodostumismäärään vaikuttava tekijä on Kattilajärvestä pohjavesimuodostumaan suuntautuva valuma. Tämän vuoksi Kainuun ELY-keskus on tarkastellut uuden hydrogeologisen tietämyksen valossa alueella aiemmin suoritettujen tutkimusten aineistoa ja teettänyt täydentäviä maastoselvityksiä. 

Uuden ja aiemmin kerätyn aineiston tarkastelun myötä Kainuun ELY-keskus on todennut Koutaniemen pohjavesialueen koostuvan erityisesti eteläosissaan aiemmin luultua paremmin vettä johtavasta maa-aineksesta. Kallionpinnan ja pohjamoreenin päällä on havaittu sorakerros ainakin Kantolan tilan läheisyydessä toteutetussa kairauksessa, ja pohja- ja pintaveden korkeushavaintojen perusteella Kattilajärvestä suuntautuvalla valumalla on merkitystä pohjaveden muodostumismääriin.

Esitetyt muutokset pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen rajoihin

Pohjavesialueen rajausta nähdään aiheellisena muuttaa vesienhoitolain 10 c §:n nojalla. 

Vesienhoitolain 10 a §:n mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittää pohjaveden muodostumisalueen rajan (muodostumisalue) ja uloimman rajan alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen (pohjavesialue). Vesialueella uloin raja määritetään samalla periaatteella, ja riittävä etäisyys rannasta vaihtelee muun muassa sen mukaan, purkautuuko pohjavettä vesistöön vai muodostuuko pohjavettä vesistön suunnasta imeytymällä. Koska Kattilajärvestä suuntautuu virtausta kohti yhtenäistä pohjavesiesiintymää, on sen vedenkorkeudella ja laadulla merkitystä myös Koutaniemen maaperämuodostumaan varastoituvan pohjaveden määrään ja laatuun. Tämän vuoksi pohjavesialueen uloin raja määritetään järven vastarannalle. Koillisosassa antikliinisesti käyttäytyvän pohjavesialueen vaikutusaluetta puolestaan kavennetaan aiemmasta siten, että pohjavesialueen uloin raja olisi jatkossa lähempänä rantaviivaa. Koutaniemen eteläosassa pohjaveden muodostumisalueen raja siirrettiin siihen kohtaan maastoa, jossa kallionpinnan taso pohjoisimmillaan voi ylittää alueen pohjavesiputkista havaitun pohjaveden pinnantason.

Liitekartalla on esitetty pohjavesialueen rajausmuutos, aiempi rajaus ja uusi rajaus.

Aineistot ovat olleet kuulemisaikana 31.3.2021 saakka nähtävillä verkko-osoitteissa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja https://kajaani.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

Materiaali lisätään myös ympäristöhallinnon verkkosivuille, missä se säilyy kuulemisajan jälkeenkin, osoitteessa www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu -> Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Kainuun ELY-keskus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta toteaa, että Kainuun ELY-keskuksen esittämät muutokset Koutaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelman pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen rajoihin perustuvat uusiin tutkimustietoihin. Rajausmuutokset edistävät pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteita ja ovat siten perustellut toteuttaa. Lautakunta kannattaa esitettyjä rajausmuutoksia.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §