Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Lyseon peruskorjauksen laajuus ja toteuttaminen

KAJDno-2017-423

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lyseon peruskorjauksen suunnittelua on valmisteltu vuodesta 2016 alkaen. Kaupungin johtaja asetti vuoden 2016 alusta tilatyöryhmän selvittämään koulutuksen kiinteistöjen yhteiskäytön mahdollisuuksia, tilojen sopeuttamisen mahdollisuuksia ja peruskorjaustarpeita. Työryhmä päätyi yhtenä osana selvityksessään siihen, että Lyseon siirtyminen muihin koulutiloihin ei ole järkevää ja Lyseo tulee peruskorjata peruskoulukäyttöön. Peruskorjaustarve on suuri. Työryhmä esitti myös, että selvitetään mahdollisten liikuntatilojen käytön mahdollisuutta Kajaani-hallista peruskorjauskustannusten hillitsemiseksi.

Lyseon peruskorjauksen suunnitteluun on varattu vuoden 2017 talousarvioon 300 000 euroa. Suunnittelutyö aloitetaan ympäristöteknisen toimialan johdolla, kun hankkeen laajuus on linjattu. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan sivistys- ja ympäristöteknisen lautakunnan edustus. Lähtökohtana on, että vuonna 1925 rakennettu kiinteistön vanha osa peruskorjataan ja vuonna 1969 rakennettu laajennusosa puretaan ja laajennusosan tilalle rakennetaan uusi kiinteistö. Vanhan laajennusosan peruskorjaus on arvioitu kannattamattomaksi. Jotta peruskorjauksen suunnittelu voidaan aloittaa ja mahdollinen peruskorjaus aloittaa vuonna 2018, on linjattava hankkeen laajuus. Laajuuden osalta keskeinen kysymys on, rakennetaanko kouluun uusi liikuntasali. Hankkeen laajuudet liikuntasalin kanssa ja ilman salia ovat esitelty oheisliitteissä.

Liikuntasalille on olemassa selkeä tarve pedagogisesta näkökulmasta. Koulu on erittäin suuri oppilasmäärältään ja koulut yleensä käyttävät liikuntasalia paljon myös muuhun yhteisölliseen toimintaan kuin liikunnan opetukseen tai juhlien järjestämiseen. Liikuntasalia käytetään paljon myös iltaisin seurojen ja muiden toimijoiden liikuntakäytössä. Vaihtoehtona on ollut, että sisäliikunnan opetus järjestettäisiin Kajaani-hallilla ja mahdolliset koulun juhlat Kaukametsän salissa. Kajaani-hallin osalta on selvitetty hallin käyttöastetta. Heikki Ovaskan ja Aleksi Nyströmin laatiman hallin käyttöasteselvityksen ja asiasta antaman lausunnon perusteella Kajaani-hallin käyttöaste on jo nyt niin korkea, ettei Lyseolle löydy tarvittavaa saliaikaa arkipäiville. Jos Lyseo ottaisi salin käyttöönsä, muu koulujen ja yhdistysten päiväsaikainen salinkäyttö jouduttaisiin lopettamaan. Koulujen liikuntatoiminta rytmittyy vuodenkierron mukaan. Tiettyjä lajeja voidaan harjoitella tiettyyn aikaan vuodesta. Salien käyttötarve on koulujen välillä hyvin saman suuntainen, mikä on perusteltua sillä että esimerkiksi suunnistusta on mielekkäintä harjoitella alkusyksystä säiden vielä salliessa liikkumisen luonnossa ja ulkona liikkumisen kannalta sopimattomaan aikaan hyödynnetään sisäliikuntatiloja. Salin tarpeesta on annettu myös palautetta opettajien ja Kainuun liikunnan (seurojen edustus) toimesta. Palautteet sekä lausunnot ovat oheisliitteinä. Kaukametsän salia voitaisiin periaattessa käyttää koulun juhlien järjestämiseen. Tilan käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin koulun omaan saliin verrattuna rajalliset. Juhlaesitysten - kuorojen ja näytelmien - harjoittelua ei voitaisi toteuttaa samaan tapaan kuin koulun omassa salissa. Kaukametsän salia jouduttaisiin sitomaan koulun käyttöön harjoitusten sekä tilaisuuksien valmistelun ajaksi, jolloin sali ei olisi ulkopuolisen konsertti- tai kokoustoiminnan käytössä. Koulun lukuvuoteen sisältyy liikunnan ja juhlatapahtumien lisäksi paljon vaihtelevia tilanteita ja tilaisuuksia, johon oman liikuntasalin käyttö on tarpeellista. Salia voidaan hyödyntää myös välituntiliikunnan tehostamiseen. Monissa kouluissa on erilaista välituntiaktiviteettia kehitetty liikuntasaleihin.

Päätöksentekoon on laadittu kaksi vaihtoehtoa peruskorjaushankkeen laajuuteen ja muotoon liittyen (oheisliitteet). Toisessa on mukana liikuntasali ja toisesta tämä on jätetty pois. Rakennuskustannusarvio liikuntasalin kanssa on noin 17.600.000 euroa ja ilman salia 15.400.000 euroa. Kustannusarviot eivät sisällä käyttäjän hankintoja ja irtaimen investointia eikä purkukustannuksia. Investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen siten, että jokainen investoitava euro kasvattaa pääomavuokramenoja noin 6 %. Täten mahdollisen salin rakentamisen reilun kahden miljoonan euron lisäkustannus vaikuttaa noin 168.000 euroa vuodessa käyttötalousmenojen kasvuun (vuokrien kasvu perusopetuksessa). Peruskorjauksen ja uudisrakennuksen myötä Lyseon vuokrakustannus kasvaa nykyisestä noin 366.000 eurosta noin 1.341.000 euroon.

Peruskorjaus on toteutettava yhdessä vaiheessa, koska Lyseon piha-alue on erittäin pieni ja opetuksen järjestäminen samanaikaiseti työmaa-alueella aiheuttaisi turvallisuusriskin. Väistötilaratkaisua haetaan keskustan alueelta. Väistötilaratkaisusta tehdään sivistyslautakunnassa erillinen asiaa linjaava päätös kevään kuluessa. Lopullisesti peruskorjaukseen ja väistötilaratkaisuihin liittyvät päätökset tehdään vuoden 2018 talousarviossa määrärahavarusesityksin. Peruskorjauksen on arvioitu kestävän ajallisesti kaksi vuotta eli se alkaisi kesällä 2018 ja koulutyö voitaisiin aloittaa peruskorjatussa kiinteistössä 1.8.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle, että Lyseon peruskorjaushankkeeseen sisällytetään n. 600 m²:n liikuntasalin rakentaminen oheistiloineen (yht. 1 000m²).

Päätös

Päätös on ehdotuksen mukainen. Lisäksi hankkeen suunnittelussa huomioidaan henkilöstön ja oppilaiden kuuleminen ja osallistaminen suunnittelun eri vaiheissa.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Lyseon peruskorjaushankkeeseen sisällytetään n. 600 m²:n liikuntasalin rakentaminen oheistiloineen (yht. 1000 m²).

Muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Lyseon peruskorjaushankkeeseen sisällytetään n. 600 m²:n liikuntasalin rakentaminen oheistiloineen (yht. 1000 m²).

Uusi ympäristötekninen lautakunta nimeää hankkeen suunnittelutyöhön edustajansa esittelytekstin mukaisesti, henkilö huolehtii myös estettömyysasioiden toteutumisesta hankkeessa. Lisäksi uuden lautakunnan alaista liikunta -tulosyksikköä pyydetään nimeämään edustaja hankkeen suunnittelutyöhön.

Päätös

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §