Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lausunto Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaluonnoksesta

KAJDno-2017-343

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaluonnoksen nähtäville ja pyytänyt siitä lausunnon mm. ympäristötekniseltä lautakunnalta. Lausunto on annettava 28.4.2017 mennessä.


Osayleiskaavaluonnoskartta ja kaavaselostusluonnos jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana oheisliitteenä.


Osayleiskaavaluonnoksen tavoitevuosi on 2035, joten luonnoksessa varaudutaan noin kahdenkymmenen vuoden maankäytön tarpeisiin. Koska toimintaympäristö tänä aikana muuttuu, yleiskaavalta edellytetään yleispiirteisyyttä. Kajaanissa on omaksuttu maankäytön suunnittelussa käytäntö, jossa keskustaajaman yleiskaava ohjaa toimintaa strategisella tasolla, ja valtuustokausittain hyväksyttävällä maankäyttöpoliittisella ohjelmalla päätetään, miten lyhyemmällä aikavälillä yleiskaavaa toteutetaan.


Yleiskaavaluonnoksessa on varauduttava Kajaanin strategian mukaiseen kasvutavoitteeseen.

Kaupunginhallitus on 20.12.2016 valinnut yleiskaavaluonnoksessa esitettäväksi siltavaihtoehdoksi Kruununpuodinmäen sillan.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta toteaa lausuntonaan:


1. Osayleiskaavaluonnoksen tavoitteet on oikein asetettu.
2. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa reservialueineen Kajaanin kaupunkistrategian mukaisen kasvun toteutumisen.
3. Osayleiskaavamääräykset kestävät riittävän yleispiirteisinä pitkän tavoiteajanjakson aikana mahdollisesti tapahtuva toimintaympäristön muutokset.
4. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kunnallistekniikan verkoston käyttöasteen lisäämisen.
5. Kruununpuodinmäen uusi siltavaraus parantaa merkittävästi kaupunkikeskustan liikennejärjestelyjä. Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto mahdollistaa Kajaaninjoen pohjoispuolella sijaitsevien maankäytöllisesti ja liikenteellisesti edullisten asuinalueiden käyttöönoton. Siltavaihtoehto parantaa liikenneturvallisuutta, ja mahdollistaa osaltaan kaupunkikeskustan kehittämistä viihtyisänä ja turvallisena alueena. Kaavaluonnos tukee kaupunkirakenteen toimivuutta liikenteen kannalta kestävän kehityksen suuntaisesti.
6. Suvantolan ja Polvelan alueella uudet asuinalueet ulottaa yleiskaavassa rantaan saakka. Tällöin näiden alueiden asemakaavoja laadittaessa haluttujen rantatonttien kaavoitusvaihtoehtoa ei suljeta pois.

Päätös

Suvi Karjalainen esitti Jukka Poutiaisen kannattamana, että ehdotuksen kohdasta 6. Suvantolan alue jätetään pois.

Eero Juutinen esitti Tuula Väyrysen kannattamana, että ehdotuksen kohta 6. poistetaan.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: Suvi Karjalaisen ehdotus JAA, Eero Juutisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 4 JAA-ääntä (Karjalainen Suvi, Poutiainen Jukka, Patronen Kaija, Haukipuro Airi), 5 EI-ääntä (Juutinen Eero, Väyrynen Tuula, Leinonen Voitto, Rissanen Helena, Tihinen Ari), poissa 2.

Puheenjohtaja totesi, että nyt äänestetään teknisen johtajan ehdotus vastaan ensimmäisen äänestyksen voittanut ehdotus. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: teknisen johtajan ehdotus JAA, Eero Juutisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos:  4 JAA-ääntä (Patronen Kaija, Haukipuro Airi, Karjalainen Suvi, Leinonen Voitto), 5 EI-ääntä (Juutinen Eero, Väyrynen Tuula, Poutiainen Jukka, Rissanen Helena, Tihinen Ari), poissa 2.

Puheenjohtaja totesi ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyneen Eero Juutisen tekemän esityksen.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §