Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuntalaisaloite Kajaanin kaupungin osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan

KAJDno-2017-439

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Seudun Luonto ry on esittänyt Kajaanin kaupungille aloitteen osallistumisesta valtakunnalliseen Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, jossa maanomistajia kannustetaan perustamaan omistamalleen maalle yksityinen luonnonsuojelualue. Yhdistys esittää, että kampanjaan liitettäisiin Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita, joita se on aiemmin metsäsuunnitelman nähtävilläolon aikana esittänyt usean muun yhdistyksen kanssa irrotettavaksi metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi. Kajaanin Seudun Luonto painottaa esityksessään kaupungin erityistä vastuuta julkisena toimijana arvokkaiden luontokohteiden suojelussa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kampanja, jossa suojelu tapahtuisi vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Kampanja toteutetaan kertaluontoisena vuoden 2017 aikana ja sen tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 ha uusia yksityisiä pysyviä suojelualueita. Valtio sitoutuu yksityisten maanomistajien osalta vastaavanlaiseen suojeluun omistamillaan mailla. Julkisyhteisöjen suojelupäätökset eivät kuitenkaan lisää valtion suojelupanosta kampanjassa.

Suojelu tapahtuisi Luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla maanomistajan hakemuksesta elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksellä. Ennen päätöksen tekemistä maaomistajan ja ELY-keskuksen on tehtävä sopimus alueen rauhoitusmääräyksistä ja mahdollisista korvauksista. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on Luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaan että:

1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi

2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja

3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma

4) alue on erityisen luonnonkaunis

5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi

6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii tai

7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Kaupunki on teettänyt Ramboll Oy:llä 21.9.2016 luontoselvityksen Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilta. Selvityksen perusteella Pirunvaaran alueella ei ollut uhanalaisluokituksessa uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltuja kasveja, eikä alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Pirunvaaran alueen kahdelta arvokkaalta, mutta pienialaiselta suoalueelta ei löytynyt selvityksessä luontodirektiivin liitteen II ja IV mainittuja kasvilajeja, eikä Suomen kansainvälisiä vastuulajeja. Olliskanvaaran selvitysalueen pohjoisosasta on tehty havainto liito-oravasta vuonna 2003. Alueella on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä n. 10 ha:n alueella. Alue sijoittuu pääosin metsäsuunnitelmassa metsänhoidollisten toimenpiteiden ulkopuolelle jätetylle alueelle. Selvityksen perusteella Pirunvaaran tai Olliskanvaaran alueilla ei ole sellaisia Luonnonsuojelulain mukaisia uhanalaisia tai harvinaisia eliö- tai kasvilajeja, jota suojelualueen perustaminen vaatii, lukuunottamatta Olliskanvaaran liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Liito-oravan esiintymisestä alueella ei kuitenkaan ole tuoreita havaintoja.

Vaikka alue vapaaehtoisessa suojelussa säilyy alkuperäisen maanomistajan omistuksessa, ei suojelua voi lopettaa yksin maanomistajan päätöksellä. Suojelualue voidaan Ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla lakkauttaa ELY-keskuksen päätöksellä kokonaan tai osittain maanomistajan hakemuksesta, mikäli alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. Hakemuksesta on hankittava lisäksi ympäristöministeriön lausunto. Käytännössä suojelualueen lakkauttaminen voi olla vaikeaa, koska kaupungin hankkeita ei välttämättä katsota lain tarkoittamiksi yleisen edun kannalta erittäin tärkeiksi hankkeiksi. Suojelun osalta on siten todettava, että kaupunki menettää maanomistajan hallinnan ja määräysvallan alueeseen siinä vaiheessa, kun suojelupäätös tulee lainvoimaiseksi, vaikka alue nimellisesti säilyy kaupungin omistuksessa.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

 

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ei osallistu Kajaanin Seudun Luonto ry:n esittämällä tavalla Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.