Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelma 2016-2025

KAJDno-2017-379

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelman laitettiin nähtäville Kajaani Infoon 16.5.2016 ja sen oli tarkoitus olla nähtävillä perjantaihin 27.5.2016 klo 16.00 asti. Suunnitelmaa esiteltiin yleisölle virka-aikana tiistaina 31.5.2016 klo 12.00 kaupungintalon valtuustosalissa, jolloin paikalla oli 2–4 kuulijaa ja median edustaja. Suunnitelman laajuuden takia sen nähtävilläoloaikaa esitti kirjallisesti jatkettavaksi useat Kajaanin seudun yhdistykset ja samansuuntaisia suullisia muistutuksia tuli myös luontojärjestöjen edustajilta ja kaupungin luottamushenkilöiltä.

Suunnitelman nähtävilläoloaikaa päätettiin jatkaa 31.10. saakka ja se laitettiin esille myös kaupungin verkkosivuille. Suunnitelmaa esiteltiin uudemman kerran yleisölle valtuustosalissa 5.10.2016 klo 16.00–19.00. Tuolloin paikalla oli toistakymmentä henkilöä, joista pääosa eri ympäristöjärjestöjen edustajia.

Esittelytilaisuuksien lisäksi asiassa pidettiin maastokatselmus 18.10.2016 klo 9.00 alkaen Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla. Mukana katselmuksessa oli keskeisimpien kajaanilaisten ympäristö- ja liikuntajärjestöjen sekä kaupunginosayhdistysten luottamushenkilöitä ja aktiiveja. Maastokatselmuksessa käytiin läpi edellä mainittujen alueiden luontoarvoiltaan tärkeimpiä kohteita, joita muistutuksissa on esitetty jätettäväksi metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.
 
Metsäsuunnitelmasta tuli sen nähtävilläolon aikana 17 muistutusta tai lausuntoa ja yksi aloite. Muistutuksia jättivät useat ympäristöjärjestöjen paikallisyhdistykset sekä kaupunginosayhdistykset.  Suunnitelmaan otettiin kantaa sekä yksityiskohtaisesti eri kuvioille suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden osalta että yleisemmällä tasolla. Pääasiallinen anti voidaan tiivistää seuraaviin vaatimuksiin: siirtymisestä jatkuvan kasvatuksen menetelmiin, avohakkuista luopumiseen, kaupungin metsäsuunnitelman laajemmasta sitovuudesta sen toteuttamisen suhteen, kaupungin läheisten virkistysmetsien täyssuojelusta ja FSC-sertifikaattiin liittymisestä.

Muistutuksissa myös käsiteltiin kaupungin metsien käytön yleisiä periaatteista ja muistutettiin julkisyhteisön vastuusta metsien hoidossa. Osa muistutuksista oli käytännössä kirjaimellisesti saman sisältöisiä kuin muistutusten ohessa esitetty aloite Pirunvaaran ja Olliskanvaaran irrottamiseksi metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi. Useassa muistutuksessa nousi esille myös huoli Paltaniemen tien varren hakkuista, erityisesti palaneen Suvantolan koulun läheisestä männiköstä.

Muistutusten lisäksi jätetyn aloitteen ovat allekirjoittaneet useat kaupunkiseudun kyläyhdistykset sekä luontojärjestöt ja se koskee Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueiden irrottamista metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi. Vastaavalla tavalla suunnitelmasta on ollut tarkoitus irrottaa muun muassa Vimpelin ja Heinimäen alueet sekä virkistyskäytössä olevat Rehjan sekä Toukan saaret. Lisäksi Ruuhijärven ympäristössä hakkuita on tarkoitus rajata suunnitelmasta poiketen siten, että Ruuhijärven virkistyskäyttömahdollisuudet tai maisema eivät metsänhoidollisten toimenpiteiden seurauksena heikkene.

Aloitteessa todetaan Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueiden sisältävän sellaisia luonto- ja virkistysarvoja, jotka voidaan huomioida metsien käytössä vain erillisen suunnitelman avulla. Lisäksi aloitteessa todetaan Olliskanvaarassa olevan sellaisia luontoarvoja, että se täyttää METSO -suojeluohjelman kriteerit ja esitetään, että alue suojellaan liittämällä se METSO:on. Aloitteen vastaanottamisen jälkeen metsäsuunnitelmaa on Olliskanvaaran osalta tarkastettu ja sen kuvioita rajattu eri tavalla siten, että alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmat, merkittävästi lahopuuta sisältävät tai lehtomaiset alueet, on rajattu metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Pirunvaaran osalta on tehty alustava metsänhoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö. Suunnitelman perusteella voidaan metsäsuunnitelman kuviokohtaisiin toimenpidesuosituksiin tehdä tarvittavat korjaukset samalla, kun suunnitelmaa päivitetään tehtyjen toimenpiteiden osalta. Metsäsuunnitelmasta poikkeavat rajaukset Olliskanvaarassa ja Pirunvaaran metsänhoitosuunnitelma turvaavat riittävällä tavalla alueilla vallitsevat erityisarvot, eikä alueiden tarkemmalle erilliselle suunnittelulle tai suojelulle ole tarvetta.

Muistutuksissa esille tulleet kuviokohtaiset esitykset on käyty läpi ja suunnitelmaan on tehty korjauksia sellaisissa tapauksissa, joissa suunnitelma on selkeästi ollut virheellinen. Tällaisia selkeästi virheellisiä kohteita ovat olleet purojen varsien tai muiden vesistöjen rantojen vanhaa metsää sisältävät metsäkuviot, joita ei lain mukaan voida hakata. Harkinnanvaraisesti suunnitelman toimenpide-ehdotuksista on poistettu muun muassa sellaisia kohteita, joissa avohakkuuta ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa esim. sen takia, että alue on esitetty yleiskaavasuunnitelmassa tulevaisuudessa asemakaavoitettavaksi alueeksi tai virkistysalueeksi. Lisäksi suunnitelmasta on poistettu toimenpiteet erillissuunnittelualueiksi esitettävien, merkittäviä virkistysarvoja sisältävien alueiden, kuten Vimpelinvaara, Pöllyvaara, Heinimäki sekä Toukka ja Rehjan saari osalta. Näistä kohteista tullaan teettämään mahdollisuuksien mukaisesti opinnäytetöinä riittävän yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden mukaan metsienhoitoa voidaan toteuttaa alueiden luonto- ja virkistysarvot huomioon ottavalla tavalla. Suunnitelmat viedään myöhemmin tarpeellisilta osin metsäsuunnitelman kuviokohtaisiin toimenpidesuosituksiin. Kuvioiden rajauksia ei ole lähdetty tässä vaiheessa muuttamaan, koska ne pääasiallisesti kuvaavat oikein metsätyyppiä ja puuston nykytilannetta ja ottavat riittävällä tavalla huomioon myös metsätyypin sisällä tapahtuvat vaihtelut. Tehtävien suunnitelmien perusteella tarvittavat muutokset metsäkuvioihin voidaan viedä metsäsuunnitelmaan.

Useissa muistutuksissa toivottiin kaupungin sertifioivan metsänsä FSC-sertifikaattiin. Kaupungin metsät ovat tällä hetkellä PEFC-sertifikaatin piirissä. Sertifioinnin tarkoituksena on pystyä osoittamaan kuluttajille, että tuotteisiin käytetty puu on tuotettu kestävällä tavalla ja siten se asettaa metsänhoidolliset kriteerit, joiden mukaan metsänomistajan on toimittava. PEFC-sertifikaatin asettamat vaatimukset täyttyvät Suomessa lähes poikkeuksetta noudattamalla metsienhoidossa voimassa olevan lainsäädäntöä. FSC-sertifikaatti on metsien hoidolle asetettujen vaatimusten osalta tiukempi kuin PEFC-sertifikaatti. Sertifikaatin saamiseksi FSC:n akkreditoiman sertifiointiorganisaation on arvioitava hoidetaanko maanomistajan metsiä sertifikaatin vaatimalla tavalla. Arviointi ja sertifikaatin vaatimukset voivat aiheuttaa metsänhoidolle lisäkustannuksia. Toisaalta FSC-sertifioidusta puusta voi saada PEFC-sertifioitua puuta parempaa hintaa. Hintaero on kuitenkin alustavan selvityksen mukaan ainoastaan n. yhden (1) euron luokkaa/m³. Vuosittain tämä tarkoittaa kaupungin metsien osalta n. 13 000 euron lisämyyntituloja. Hoitokustannusten lisääntymistä ei kuitenkaan ole vielä arvioitu. Tulevaisuudessa hintaero FSC-sertifioidun puun osalta voi kasvaa, joten tilannetta tulee seurata. Siirtymisestä FSC-sertifikaattiin voidaan myöhemmin tehdä selvitys, mikäli hintaerossa tapahtuu muutoksia.

Muistutusten osalta suunnitelmaan on siis tehty harkinnanvaraisesti tarvittavat muutokset ja suunnitelma kuvastaa nyt todellisia hakkumahdollisuuksia Kajaanin kaupungin metsissä. Suunnitelmaa päivitetään jatkossa tehtyjen toimenpiteiden osalta sekä lisäksi erillisten suunnitelmien mukaisesti. Ajantasainen suunnitelma mahdollistaa pitkäjänteisen metsienhoidon suunnittelun ja turvaa osaltaan PEFC-sertifikaatin vaatimusten täyttymisen. Suunnitelman avulla voidaan myös arvioida kaupungin metsien kestävän kehityksen mukaista tulovirran tasoa. Lähivuosina tulee keskittyä talousmetsien hoitovelan pienentämiseen ja harvennuskelpoisten metsien harvennuksiin. Aiemmin mainittujen erillissuunnittelualueiden lisäämiseen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liene varaa, mikäli suunnittelussa pääpaino on suojelulla. Suunnittelussa tuleekin olla kysymys siitä, miten metsien taloudellinen hyödyntäminen sekä niiden muut arvot voidaan yhdistää tyydyttävällä tavalla. 

 Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelman vuosille 2016–2025.

Ympäristötekninen lautakunta päättää lisäksi, että metsäsuunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta Heinimäen, Vimpelin, Pöllyvaaran ja Otanmäen Pirttimäen erillissuunnittelualueilla eikä Rehjan saaressa ja Toukassa. Ruuhijärven osalta suunnitelmaa ei sovelleta rantavyöhykkeellä. Erillissuunnittelualueilla tehtävät suunnitelmat voidaan viedä osaksi kaupungin metsäsuunnitelmaa niiden tultua hyväksytyksi ympäristöteknisessä lautakunnassa.

Samalla ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle aloitteen osalta, ettei Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita eroteta metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi, eikä Olliskanvaaran aluetta suojella päätöksellä tai haeta METSO-ohjelmaan esittelytekstissä mainituin perustein.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta päätti 1.3.2017 § 23 hyväksyä Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelman vuosille 2016–2025. Päätöksessä lautakunta päätti lisäksi, että metsäsuunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta Heinimäen, Vimpelin, Pöllyvaaran ja Otanmäen Pirttimäen erillissuunnittelualueilla eikä Rehjan saaressa ja Toukassa. Päätöstä on syytä osittain tarkentaa, koska Pöllyvaara on asemakaava-alueella, eikä metsäsuunnitelmaa sovelleta sen alueella ollenkaan.

Lisäksi metsäsuunnitelmaan liittyvän aloitteen osalta lautakunta päätti esittää esittää kaupunginhallitukselle, ettei Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita eroteta metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi, eikä Olliskanvaaran aluetta suojella päätöksellä tai haeta METSO-ohjelmaan päätöksen esittelytekstissä mainituin perustein. Aloitteen osalta päätösvalta on kuitenkin yksin lautakunnalla, eikä kaupunginhallituksella, joten lautakunnan on tehtävä asiassa päätös.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää muuttaa 1.3.2017 § 23 tekemäänsä päätöstä seuraavasti:

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että metsäsuunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta Heinimäen, Vimpelin ja Otanmäen Pirttimäen erillissuunnittelualueilla, eikä Rehjan saaressa ja Toukassa. Ruuhijärven osalta suunnitelmaa ei sovelleta rantavyöhykkeellä. Erillissuunnittelualueilla tehtävät suunnitelmat voidaan viedä osaksi kaupungin metsäsuunnitelmaa niiden tultua hyväksytyksi ympäristöteknisessä lautakunnassa.

Aloitteen osalta ympäristötekninen lautakunta päättää, ettei Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita eroteta metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi, eikä Olliskanvaaran aluetta suojella päätöksellä tai haeta METSO-ohjelmaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.