Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valtuustoaloite: Lumenvarastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi

KAJDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen esittämä ja valtuutettu Ela Aavakareen allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Lumen varastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi.

"Varastointi on ollut ilmaista, varastointiajat venyvät vieden pysäköintipaikkoja inva-pysäköintipaikat mukaan lukien, kaupungilta jää myös saamatta pysäköintimaksut.

Esitetään, että lumen varastointiaika on max. 2 vrk jossa ajassa ne on ajettava pois. 2 vrk:n jälkeen varastointi muuttuu maksulliseksi. Varastointimaksun määrittää tekninen puoli."


 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Väliaikaiseen varastointiin tarvittava alue tulee merkitä karttaan ja hakemuksen yhteydessä tulee arvioida tarve vuorokausina talvikauden aikana. Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta. Katupäällikkö käsittelee hakemuksen. 

Hakemuksen käsittelystä peritään maksurakennetaulukon mukainen käsittelymaksu 40 € / ilmoitus. 

Väliaikaisessa varastoinnissa maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden osalta. Tämän jälkeen lumen väliaikaisesta varastoinnista peritään maksu, jonka suuruus kahden vuorokauden jälkeen on ensimmäiseltä vuorokaudelta 5 € / m2, toiselta vuorokaudelta 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta 15 € / m2. Lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat lumikasat ajetaan pois kaupungin toimesta ja kustannukset peritään kaksinkertaisena lumen läjittäjältä.

Väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:

- kunnallistekniikka ja liikunta tulosalue perustaa lupaprosessin lumen väliaikaiseen varastointiin liittyen Kajaanin kaupungin sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään ja huolehtii asiointipalvelun ylläpidosta

- lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta

- maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden ajalta

- kolmannen vuorokauden maksu on 5 € / m2, neljännen vuorokauden maksu on 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta maksu on 15 € / m2

- lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti

- Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta

- väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteen tekijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.