Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pitkäjänteinen kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelma

KAJDno-2021-311

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Varikon tulipalon seurauksena käynnistettiin uuden varikon suunnittelu yhteistyössä Kainuun Pelastuslaitoksen ja Kainuun ammattiopiston kanssa. Osana suunnittelutyötä laadittiin Varikkoselvitys, jossa linjattiin lähtötietoja uuden varikon suunnitteluun. Varikkoselvityksessä todettiin, että tilojen suunnittelussa on hyvä huomioida tulevaisuuden tarpeet. Tulevaisuuden tarpeita selvitettiin Kunnallistekniikan ja liikunnan palvelu- ja hankintastrategiassa, jossa visioitiin tulosalueen toimintoja vuodelle 2030. 

Toimintaympäristön muutokset ja toimintakulttuurin muuttaminen edellyttävät tulosalueella vanhasta luopumista ja uusien asioiden omaksumista. Vanhoja työtehtäviä nykyisessä laajuudessaan ei voida säilyttää, mikäli halutaan kehittää uutta. Tämä vaatii rohkeutta ja uuden oppimista. Jos vanhasta pidetään kynsin ja hampain kiinni ”ei minun tarvitse muuttua, mutta ne muut” tyyliin, niin lopulta muutos tulee iskemään kovaa koko tulosalueeseen pakon edessä. Vanhoista työtehtävistä luopuminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja käsi kädessä palvelujen, hankintojen ja markkinoiden kehittymisen kanssa eläköityminen huomioiden. Aikataulullisesti kehitysaskeleita voidaan ottaa aina uusien palvelusopimuksien käynnistymisen myötä. Palvelusopimusten (2-3 vuotta) aika käytetään seuraavien kehitysaskelluksien ottamisen valmistamiseen.  

Kehittämistarpeita on paljon. Niiden jakaminen nykyisille toimistotyötä tekeville henkilöille ”oman työn ohessa” tehtäväksi ei ole kestävä ratkaisu. Potentiaalinen keino saada resursseja oman toiminnan kehittämiseen on tuotannollisia tehtäviä tekevien henkilöiden osaamisen kehittäminen ja osaamisvaatimuksien sekä tehtävänkuvien tarkentaminen etenkin uusien rekrytointien osalta. Samalla tulee kehittää palvelujen hankintoja, jotta oman tuotannon henkilöstömäärä pysyy tasapainossa työkuormaan nähden. Ennen kaikkea tarvitaan työkulttuurin muutos ja asiakaslähtöisen prosessin johtamista organisaation johtamisen sijaan. Keskeiseksi kysymykseksi oman palvelutuotannon mitoituksessa nousevat seuraavat asiat, jotka vaikuttavat ajan myötä henkilöstön ja tuotantovälineiden mitoitukseen. 

1) Organisaation henkilöstön osaamisen kehittäminen.
2) Muutoksen johtaminen, johdon sitoutuminen, päättäjien tuki. 
3) Rekrytoinnit tukemaan muutosta ja kehittämistyötä. 
4) Hankintojen ja paikallisten markkinatoimijoiden kehittäminen. 
5) Automaation ja robotiikan kehittyminen ja hyödyntäminen toimialalla. 

Pitkäjänteinen toiminnan ja palveluiden kehittäminen edellyttää ja vaatii hyvää suunnittelua. Toimivien ja pitävien suunnitelmien laatiminen pitkälle aikajänteelle yhdellä kertaa heti kehittämistoiminnan alkaessa on hyvin haastavaa. Suunnittelutyö on syytä vaiheistaa lyhyemmille ajanjaksoille ja pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi ajanjaksojen sisälle. Sopivan kokoiset kehitettävät kokonaisuudet tulee projektoida tai hankkeistaa, jolloin näillä kokonaisuuksilla on selkeä alku ja loppu. Jokaisen kehityshankkeen kohdalla on tarkoituksenmukaista selvittää ulkopuolisen julkisen rahoituksen hyödyntämismahdollisuudet. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt Kajaanin ammattikorkeakoulun kuntapalvelut on hyvä kumppani hankerahoituskanavien selvittämiseksi. Jotta erilliset kehitysprojektit ja hankkeet eivät jäisi toisistaan irrallisiksi kokonaisuuksiksi, vaan toteuttaisivat yhdessä alkuperäistä isompaa kehittämistavoitetta, kehitysprojektit ja -hankkeet on toteutettava yhteisen ohjelman alla. Pitkäjänteinen kunnallistekniikan kehittämisohjelma 2021-2030 kuvaa ja määrittää kehittämisen suuntaviivat, sitoo kehitysprojektit ja -hankkeet yhteen kontekstiin ja toteuttaa kehittämistavoitetta. Pitkäjänteisen kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelman 2021-2030 käynnistäminen sekä seurantaryhmän asettaminen on perusteltua.

Lisätietoja asiasta antavat kaupungininsinööri Matti Nousiainen ja tekninen johtaja Jussi Heikkinen

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää:

  • käynnistää pitkäjänteisen kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelman 2021-2030 kunnallistekniikan ja liikunnan palvelu- ja hankintastrategian pohjalta,
  • asettaa ohjelman toteuttamisen seurantaryhmän, johon kuuluvat toimialajohtaja, toimialan tulosalueiden päälliköt ja kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen tulosyksiköiden päälliköt sekä nimeää lautakunnan edustajan ja varaedustajan, seurantaryhmään jokaiselle toimikaudelleen
  • vastuuttaa kunnallistekniikka ja liikunta –tulosalueen päällikön raportoimaan vaiheiden etenemisestä ympäristötekniselle lautakunnalle yhdessä seurantaryhmän kanssa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä,
  • seurata ohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja kehittämistä raportoinnin yhteydessä ja ohjata vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä ohjelman sisällön suunnittelua.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Matti Nousiainen, Jari Kauppinen, Markku Haverinen, Pekka Kolehmainen, Teemu Hurskainen, Aleksi Nyström

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.