Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kuntalaisaloite: Pysäköintimaksukäytännön päivittäminen

KAJDno-2021-105

Valmistelija

  • Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin keskusta-alueen maksulliseen pysäköintiin on tehty lukuisia muutoksia viime vuosien aikana. Edellisen kerran ydinkeskustan maksullisuuskäytäntöjä muutettiin 16.5.2018 § 51 ympäristöteknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä. Päätöksessä pysäköintimaksuja alennettiin keskimäärin 40 %, hintaan 1€/h vyöhyke 1 ja 0,5€/h vyöhyke 2. Lisäksi viikonloput vapautettiin kokonaan maksusta ja ilmaisia kiekkopaikkoja lisättiin reilusti. Muutosvuonna 2018 maksullisesta pysäköinnistä saadut tulot olivat 273 000 € ja vuonna 2019 198 000 € sisältäen mittarituotot sekä myydyt asiakas- ja yrityspysäköintiluvat. Maksullisen pysäköinnin kulut ovat vuosittain keskimäärin 30 000 €.

Pysäköinninvalvonnasta vastaa pysäköinninvalvonnan yksikkö, jonka tehtävä on valvoa yleisten pysäköintisääntöjen noudattamista riippumatta siitä, onko pysäköinti maksullista tai maksutonta. Vuoden 2020 pysäköintivirhemaksuja määrättiin 110 250 €. Pysäköinninvalvonnasta aiheutuneet kulut olivat 95 650 €.

Ympäristötekninen toimiala teki vuonna 2019 Kajaanin keskusta-alueen pysäköintiselvityksen, jossa tutkittiin pysäköinnin nykytilaa ja tulevaisuutta. Työhön sisältyi pysäköintilaskennat, pysäköintistrategian luominen ja lisäksi uudistettu pysäköintinormi kaavoituksen tarpeisiin strategian toteuttamisen tueksi. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului ympäristöteknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajia. Esitys pysäköintistrategiaksi on esitelty raportin sivulla 21, kohdassa 4.3:
”Nykytila-analyysin, maankäytön ja asukasmäärien tulevaisuuden ennusteiden, kaupan ja muiden palvelujen myllerryksen sekä liikkumismuotojen hitaiden muutosnäkymien perusteella esitetään, että Kajaanin keskustassa ei tehdä autojen pysäköintiin merkittäviä muutoksia.”
Pysäköintistrategia oli päätettävänä ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 18.9.2019 § 76. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi strategian osaltaan ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 9.10.2019 § 180.

Koronavaikutusten myötä kaupunki muutti pysäköinnin poikkeuksellisesti keväällä 2020 loppuvuoden ajaksi täysin maksuttomaksi. Ajatuksena oli madaltaa asioimisen kynnystä keskustan kaupoissa. Tämä aiheutti ongelmia työpaikka -ja asumispysäköintinä, jolloin asiakkaille ei keskusta-alueella aina välttämättä löytynyt pysäköintitilaa. Myöhemmin pysäköinti muutettiin 2 h kiekkopysäköinniksi, jonka myötä tilanne parani hieman ja vaihtuvuutta saatiin lisättyä. Edelleen ongelmia esiintyi pysäköintikiekkojen siirtämisenä sekä pidempiaikaisen pysäköinnin mahdollisuuden puuttumisena. Vuoden 2020 pysäköintitulot olivat kaikkiaan n. 90 000€
Vuoden 2021 alusta palattiin ns. normaaliin koronaa edeltäneeseen pysäköintikäytäntöön, jossa on havaittu pysäköintipaikkojen vaihtuvuuden toimivan hyvin. Tilaa on ollut sopivasti alueella asioimiseen ja esimerkiksi lyhytaikainen asukaspysäköinti on kadunvarrelta vähentynyt. 

Pysäköinninvalvonnan havaintona on, että selkein ja toiminnallisesti tehokkain tapa hyödyntää pysäköinti ydinkeskustassa on maksullisuus. Vaihtuvien järjestelyiden on koettu aiheuttavan epätietoisuutta, miten pysäköinti pitää milloinkin hoitaa, koska muutosten omaksuminen ottaa aikansa. Jokainen muutos maksaa kaupungille merkkien uusimisen ja työn osalta. Pysäköinninvalvonnan havaintojen mukaan autoilijat ovat valmiita maksamaan pysäköinnistä. 

Keväällä 2020 Kauppiasyhdistyksen tekemän kyselyn mukaan 54 % vastaajista oli sitä mieltä, että maksuttomasta pysäköinnistä on ollut heille hyötyä ja 78 % vastaajista kannatti, että pysäköinnin tulee olla aikarajoitettua. Osa kauppiaista pitää maksuttomuuden erittäin tärkeänä kaupankäynnin vilkastuttajana, kun taas osa näkee 2 h kiekkopysäköinnin tuovan ongelmia pitkäaikaispysäköinnin muodossa. Kajaanin Kauppiasyhdistys esittää pysäköintijärjestyksen muutettavaksi seuraavanlaisin vaihtoehdoin:

Vaihtoehto 1. 
Maksullisen pysäköinnin alueella ns. pääkadut (Brahenkatu, Välikatu, Kauppakatu) olisivat maksullista aluetta ja poikkikadut (Koivukoskenkatu ja Kirkkokatu välillä Pohjolankatu-Brahenkatu) olisivat kiekkopysäköinnin aluetta puolen tunnin aikarajoituksella. 

Vaihtoehto 2. 
Kaikilla maksullisen pysäköinnin alueilla pysäköinti olisi ensin aikarajoitettua kiekkopysäköintiä puoli tuntia, jonka jälkeen pysäköinti olisi maksullista. 

Viime vuosien aikana keskusta-alueen pysäköintiin on tehty lukuisia muutoksia. Ympäristöteknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen vuonna 2019 hyväksymän pysäköintistrategian mukaisesti keskusta-alueen pysäköintijärjestelyihin ei ole tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia. 


Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100 034, sposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Jäsen Markus Leinonen esitti, että Kauppakatu-Välikatu osalta pysäköinti muutetaan 30 minuutin maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi Linnankatu-Lönnrotinkatu välillä, muilta osin säilytetään ennallaan. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kuntalaisaloitteen tekijät

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §