Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kajaanihallin tenniskentän vuokraaminen

KAJDno-2021-402

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Padelson Oy:n (y-tunnus: 3117104-8) Jarkko Hyvärisen kanssa Kajaanihallin viereisen tenniskentän vuokraamisesta yhtiölle. Yhtiölle on vuokrattu kenttien vierestä yleisellä puistoalueella nro 205-3-9903-1 olevalta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi asemakaavassa osoitetulta alueelta n. 440 m² suuruinen vuokra-alue padel-pelikenttiä varten vuoden 2039 loppuun saakka erillisellä maanvuokrasopimuksella. Tenniskentän alueen vuokraaminen tukee yleisellä tasolla kuntalaisten liikuntaharrastustoimintaa sekä tuo synergiaetua pelitoiminnan järjestämiseen alueella. Lisäksi vuokraamisella voidaan siirtää kaupungin vastuu kentän päivittäisestä ylläpidosta ja hallinnoinnista yhtiölle.

Vuokra-alueen koko on n. 624 m² ja vuosivuokra koostuu perusvuokrasta, joka on 383,58 euroa ja vastaa Purolan alueen asuntotontin vuokraa sekä pääomavuokrasta, joka on 1250,00 euroa vuodessa. Tenniskentän olemassa olevat rakenteet eivät siirry yhtiön omaisuudeksi ja kaupunki vastaa edelleen niiden kunnossapidosta myös normaalin kulumisen osalta. Kaupungin vastuulle jäävät kustannukset kenttärakenteiden kunnossapidosta huomioidaan kentän pääomavuokrassa. Vuokra on sidottu kaupungin tontinvuokrasopimusten tapaan elinkustannusindeksiin ja pysyy siten reaalisesti samalla tasolla koko vuokrakauden ajan.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta ja päättyy 31.12.2030, jonka jälkeen vuokralaisella on optio kymmenen (10) vuoden jatkokauteen alueella. Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta ilman kaupungin etukäteen antamaa kirjallista lupaa, eikä myöskään ostaa aluetta. Vuokrakauden päätyttyä vuokralaisen on vietävä pois kaikki omaisuutensa, ei kuitenkaan kenttärakenteita, jotka kaupunki omistaa.

Kentän pelioikeuden vuokraamisen hintatason on oltava sopimuksen mukaisesti kohtuullinen, eikä se saa vääristää kilpailua. Pelioikeuden hinnasta sovitaan kaupungin ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa vuosittain. Vuokrakauden alussa pelioikeuden hinta on 12 euroa per tunti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Kajaanihallin viereisen tenniskentän Padelson Oy:lle (y-tunnus 3117104-8) kymmeneksi (10) vuodeksi oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Tekninen johtaja esitti asian poistamista esityslistalta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Padelson Oy / Jarkko Hyvärinen

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §