Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Heinimäen, Pirunvaaran ja Pirttivaaran alueiden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksyminen

KAJDno-2019-14

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin voimassa oleva metsäsuunnitelma hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 1.3.2017 § 23. Metsäsuunnitelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä lautakunta päätti, että suunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta Heinimäen, Vimpelin, Pöllyvaaran ja Otanmäen Pirttimäessä eikä Rehjan saaressa ja Toukassa. Ruuhijärven osalta suunnitelmaa ei noudatetaa rantavyöhykkeellä. Edellä mainituille alueille päätettiin tehdä erilliset suunnitelmat alueiden metsätalous-, luonto- ja virkistysarvojen yhteensovittamiseksi. Asiaa käsiteltiin vielä uudelleen lautakunnassa 29.3.2017 § 31. Aiempaa päätöstä tarkennettiin siten, että lautakunta teki päätöksen asiassa tehtyjen aloitteiden osalta, eikä niitä viety kaupunginhallitukseen päätettäväksi.

Erillisten suunnitelmien tekemiseen päädyttiin metsäsuunnitelman nähtävillä ollessa esitettyjen muistutusten ja aloitteiden perusteella. Lautakunta päätti kuitenkin hylätä aloitteet Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueiden erottamisesta metsäsuunnitelmasta erillisiksi suunnittelualueiksi, vaikka aloitteissa oli sitä esitetty. Kaupunginhallitus käsitteli lautakunnan päätöstä kokouksessaan 16.5.2017 ja päätti käyttää otto-oikeuttaan. Hallitus muutti lautakunnan päätöstä kokouksessaan 23.5.2017 § 126 siten, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet erotettiin metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi.

Kaupunki on teettänyt kesällä 2018 metsätalouden insinööri (AMK) opiskelijalla selvitykset Pirttimäen, Heinimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla. Töissä esitetään toimenpidesuositukset kuvioittain edellä mainituilla alueilla. Selvityksiin sisältyvien toimenpidesuositusten perusteella alueiden metsäluonnon erityispiirteet sekä virkistyskäyttö tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuksi ja metsäsuunnitelmaan voidaan päivittää selvityksistä kuviokohtaiset toimenpidesuositukset. Kuviokohtaisten toimenpidesuositusten lisäksi alueiden luontoarvot sekä virkistyskäyttö otetaan huomioon metsänhoitotoimenpiteiden laajuutta suunniteltaessa sekä niiden ajallisessa hajauttamisessa. Näin reiteille aiheutuva kulkuhaitta, luonnolle ja eliöstölle aiheutuvat haitat sekä maisemalliset haitat voidaan toimenpiteiden yhteydessä minimoida.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen, Pirttimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset ja päivittää lautakunnassa 29.3.2017 hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa edellä mainittujen toimenpidesuositusten mukaisesti.

Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle, kunnes asukkaiden, käyttäjien ja yhdistysten kuuleminen on suoritettu.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi kaupungin metsäsuunnitelman 1.3.2017 § 23. Lautakunta päätti tuolloin, että suunnitelmaa ei toistaiseksi sovelleta nyt hyväksyttävänä olevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien alueilla Otanmäen Pirttimäessä ja Heinimäen alueella. Kaupunginhallitus käytti lautakunnan päätökseen otto-oikeutta 16.5.2017 ja muutti päätöstä siten, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet erotettiin metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi, jolloin lautakunnan päätös kumoutui tältä osin. Kaupunki on teetättänyt kesällä 2018 metsätalouden insinööri (AMK) opiskelijalla erilliset suunnitelmat Pirttimäen (Pirttikallion), Heinimäen sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilta. Kokouksessaan 23.1.2019 § 9 lautakunta päätti jättää suunnitelmien hyväksymisasian pöydälle, kunnes alueiden käyttäjien, asukkaiden ja yhdistysten kuuleminen on suoritettu.

Kuulemisen järjestämiseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 17.8.2019 alkaen Kajaanin kaupungin verkkosivuilla metsät -osiossa. Kirjalliset muistutukset on pyydetty jättämään asiassa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00 mennessä, josta on ollut ilmoitus myös Koti-Kajaanissa lauantaina 17.8.2019. Lisäksi kaupunki on pitänyt katselmuksen maastossa Pirunvaaran alueella 30.8.2019 klo 9:00 alkaen, jolloin paikalla ovat olleet kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, metsätalousinsinööri Alpo Härkönen ja Kainuun Sanomien toimittaja. Samana päivänä klo 13:00 alkaen on pidetty toinen katselmus Heinimäen alueella, jolloin paikalla on ollut kaupungingeodeetin ja metsätalousinsinöörin lisäksi tekninen johtaja Jussi Heikkinen. Kuntalaisia, alueen käyttäjiä, asukkaita tai yhdistysten edustajia ei ole paikalla ollut.

Ensimmäisellä kuulemiskierroksella määräaikaan mennessä muistutuksia suunnitelmiin esittivät Vihreiden valtuustoryhmä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry. Muistutuksissa tuli esille useita epäkohtia kuulutuksen nähtävillä olon suhteen, minkä lisäksi todettiin varsinaisten suunnitelmien olleen epäselvästi esillä ja hankalasti löydettävissä. Lisäksi muistutuksissa otettiin voimakkaasti kantaa Olliskanvaarassa nähtävilläolon aikana suoritettuihin harvennushakkuisiin ja todettiin tämän olevan menettelytapavirhe. Molemmissa muistutuksissa esitettiin kuulemisen uudelleen järjestämistä. Varsinaisten suunnitelmien osalta Vihreiden valtuustoryhmä esitti kunnostusojituksista luopumista Heinimäessä sekä siirtymistä kyseisillä kuvioilla jatkuvan kasvatuksen käyttöön. Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta esitettiin molempien alueiden suojelemista kokonaisuudessaan.

Kaupunki on asettanut käyttö- ja hoitosuunnitelmat uudelleen nähtäville 19.10.2019 alkaen siten, että suunnitelmat ovat olleet nähtävillä kaupungin verkkosivujen etusivulla, ilmoitustaululla ja paperisena Kajaani Infossa. Muistutukset  pyydettiin jättämään 11.11.2019 klo 12.00 mennessä kaupungin kirjaamoon. Ilmoitus suunnitelmien asettamisesta uudelleen nähtäville on julkaistu Koti-Kajaanissa lauantaina 19.10.2019.

Uuden määräajan puitteissa yhteisen muistutuksen jättivät useat Otanmäen asukkaat yhdessä, kajaanilainen yksityishenkilö sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry. Vihreiden valtuustoryhmä esitti mielipiteensä suunnitelmista vasta määräajan jälkeen, eikä sitä siten ole otettu huomioon asiaa valmisteltaessa. Yksityishenkilön muistutus liittyy kokonaisuudessaan Olliskanvaarassa suoritettujen alaharvennusten osalta esitettyihin väitteisiin menettelytapavirheestä ja hakkuiden vaikutuksiin Olliskanvaaran alueen suojeluarvoihin. Kajaanin kaupungin alueella suorittamien alaharvennusten ei kuitenkaan voi katsoa heikentäneen merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisesti alueen luontoarvoja, koska luontoarvoiltaan merkittävimmät kohteet on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle. Kaupunki tulee selvittämään alueen suojeluarvot samalla, kun selvitetään mahdollisuus suojella metsätalouden ulkopuolelle rajatut kuviot Olliskanvaarassa Metso-suojeluohjelmalla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry on ottanut kantaa Olliskanvaarassa suoritettuihin harvennuksiin ja toteaa lisäksi, että suunnitelmien esillepanossa on edelleen ollut epäselvyyksiä. Muistutuksessa viitataan aiemmin metsäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä esillä olleeseen Pirunvaaran aluetta kuvanneeseen karkeaan toimenpidekarttaan, jonka kaupunginhallituksen otto-oikeudella tekemä päätös irrottaa Pirunvaara ja Olliskanvaara metsäsuunnitelmasta on käytännössä kumonnut. Kartta poistettiin kaupungin verkkosivuilta ennen toista nähtävilläolokierrosta kartan aiheuttamien väärinkäsitysten estämiseksi. Pirunvaaran osalta yhdistys toteaa suunnitelmien ja suunnitelmissa käytettyjen termien olevan epäselviä ja vaatii tarkennuksia suunnitelmiin erityisesti maisema- ja pienaukkohakkuukohteiden osalta. Avohakkuukuvioiden sijoittumista Pirunvaaran alueella kulkevan polun läheisyyteen kritisoidaan.

Yhdistys esittää, että Pirunvaaran ja Olliskanvaaran virkistyksen ja luonnonsuojelun kannalta keskeiset alueet jätetään metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle ja niiden suojelumahdollisuudet selvitetään uudelleen. Olliskanvaaran osalta yhdistyksen esitys kattaa lähes kaikki suunnitelman kuviot ja tarkoittaisi käytännössä taimikonhoitoa lukuunottamatta toimenpiteistä luopumista koko Olliskanvaaran alueella. Olliskanvaaran suojeluarvoja tullaan edellä mainitulla tavalla selvittämään Metso-suojeluohjelmaan hakemisen selvittämisen yhteydessä ja tällöin osa kuvioista voi rajautua metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Pirunvaaran osalta Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n esitys tarkoittaisi avohakkuista ja osaltaan pienaukkohakkuista luopumista sekä maisemahakkuiden rajoittamista. Muilta osin esitykset toimenpiteiden ulkopuolelle rajaamisesta koskevat Pirunvaarassa kitumaita tai muita kuvioita, joille ei ole suunniteltu toimenpiteitä. Heinimäen osalta yhdistys esittää Erkinpolun läheisyyteen sijoittuvista pienaukkohakkuista luopumista ja alueen itäosan kunnostusojituksista luopumista. Yhdistyksen esitykset voidaan ottaa huomioon riittävällä tavalla pienaukko- ja maisemahakkuita suunniteltaessa, eikä käyttö- ja hoitosuunnitelmien osalta kuvioittaista yksityiskohtaisempaan etukäteisuunnitteluun ole tarvetta. Maisemahakkuut suoritetaan pienimuotoisena metsurityönä ottaen huomioon alueella kulkevat reitit ja samalla tavalla pienaukkojen sijoittelu voidaan suunnitella maaston ja reittien mukaan siten, että virkistysarvojen väliaikainen aleneminen on mahdollisimman vähäistä.

Otanmäen asukkaat (muistutuksessa 87 allekirjoitusta) ovat esittäneet kuulemistilaisuuden järjestämistä suunnitelmia koskien. Asukkaiden jättämän muistutuksen mukaan alueelle tehty suunnitelma on epäselvä, eikä tieto suunnitelmien nähtävilläolosta ole tullut riittävän ajoissa asukkaiden ja alueen käyttäjien tietoon. Muistutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että nähtävillepanossa ei ole mainittu, tuleeko nähtävillä oleva työ korvaamaan metsäsuunnitelman. Lisäksi toimenpiteiden osalta todetaan, että tiedoissa on ristiriitoja ja toisaalta suuri osa ulkoilureiteistä jäisi avohakkuukuvioiden sisälle. Koska suunnitelmassa mukana olevat kartat ovat olleet toimenpiteiden osalta puutteelliset ja toimenpiteet sisältäneet osin ristiriitaista tietoa, on asukkaille voinut tulla virheellinen kuva suunniteltujen hakkuiden laajuudesta.

Voitaneen kuitenkin todeta, että varsinaisessa suunnitelmakartassa asukkaiden huoli avohakkuista ja muista merkittävistä metsänhoitotoimenpiteistä on jo otettu huomioon. Ulkoilureittien välittömään läheisyyteen ei ole suunniteltu asukkaiden esittämiä avohakkuita siinä laajuudessa kuin muistutuksessa ilmenee. Muutenkin toimenpide-ehdotukset alueella painottuvat pienaukkohakkuisiin, harvennuksiin ja maisemahakkuisiin, eikä suurimmalle osalle kuvioista ole esitetty toimenpiteitä. Hoitotoimenpiteitä tullaan koordinoimaan yhteistyössä viereisiä alueita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle jätetyillä kuvioilla tulee olla kuitenkin mahdollisuus poistaa ulkoilijoiden turvallisuutta vaarantavat tai reittien käyttöä merkittävästi haittaavat puut.

Otanmäen alueen asukkaiden kuuleminen voidaan hoitaa varsinaisten maastotoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä ennen toimenpiteiden suorittamista.  Käyttö- ja hoitosuunnitelman erillinen nähtävillä ollut toimenpidekartta vastaa pääosin asukkaiden muistutuksen esityksiä poislukien kuvioiden 135 ja 121 suunnitellut avohakkuut, joiden rajausta voidaan maastosuunnittelun yhteydessä tarvittaessa tarkentaa. Muistutuksessa esitettyjä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ei kuitenkaan alueella sen aiemman metsähoitotavan takia voida kohtuudella soveltaa. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen,​ Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset. Pirttimäen ja Pirttikallion osalta asukaskuuleminen tullaan järjestämään paikan päällä maastossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana toimenpidesuunnittelun yhteydessä ennen toimenpiteiden suorittamista. Heinimäessä luovutaan kunnostusojituksista ja Olliskanvaarassa selvitetään mahdollisuus metsäalueiden suojelemiseen Metso-ohjelmalla. Metsäsuunnitelmaa päivitetään oheisten liitekarttojen mukaisesti.

Päätös

Panu Huotari esitti Tanja Ålanderin kannattamana, että asia jätetään pöydälle, jotta kuuleminen voidaan hoitaa asianmukaisesti. Muistutuksen tehneisiin ja muihin asianosaisiin tulee olla suoraan yhteydessä. Muistutukset liitetään julkisiin asiakirjoihin.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta jätti pöydälle 20.11.2019 Heinimäen, Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita koskevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymisen, jotta asianosaisia voitaisiin kuulla uudelleen.

Kaupunki laittoi suunnitelmat nähtäville 19.8.2020 ja piti suunnitelmiin liittyvät katselmukset 2.9.2020 klo 9.00 alkaen Pirunvaarassa ja klo 13.00 Heinimäessä. Muistutukset pyydettiin jättämään asiassa 30.9.2020 klo 16.00 mennessä. Maastossa pidetyissä katselmuksissa tarkasteltiin suunniteltuja toimenpiteitä ja keskusteltiin läsnäolijoiden kanssa heidän näkemyksistään asian suhteen.

Pirunvaarassa läsnäolijoiden toiveena oli, että kuvion 90 päätehakkuusta luovuttaisiin ja samalla tavalla kuusivaltainen kuvio 79 eli ns. satumetsä säästettäisiin nykytilassa. Muutoinkin käytiin keskustelua maisemahakkuun määritelmästä ja aiotuista toimenpiteistä kuviolla 86. Todettiin, että metsäsuunnitelma on yleisluonteinen ja toimenpiteet kuvioilla suunnitellaan erikseen ja herkemmissä kohteissa tämä tarkoittaa automaattisesti maastossa tehtävää suunnittelua. 

Heinimäessä maastossa katselmuksessa tarkasteltiin Erkin polun ympäristöä ja polun varteen rakennettua laavua. Lisäksi käytiin alueen itäosan suunnitellulla kunnostusojitusalueella (kuviot 48, 46 ja 54), jossa on tarkoitus samalla suorittaa kevyttä harvennusta. Kunnostusojituksen osalta keskustelua herätti ojituksen vaikutukset alapuolisiin vesistöihin myös alueen hiilitaseeseen. Kuvion 42 osalta todettiin, että pienaukkohakkuita ei voitane koko alueen osalla suorittaa, koska se on jo sen verran harvakasvuinen. Kuvion 47 kuusikko oli merkitty alaharvennukselle ja se pyydettin läsnäolijoiden toivomuksena säilyttämään sellaisenaan. Lisäksi maastokatselmuksella mukana olleiden kaupungin maihin rajoittuvien tilojen maanomistajien kanssa sovittiin mahdollisuudesta kulkea metsäpalstoille kaupungin maiden kautta olemassa olevaa talvitien pohjaa pitkin. Maastokatselmuksen yhteydessä toivottiin myös mahdollisuutta vastaavaan katselmukseen Olliskanvaarassa.

Suunnitelmien ollessa nähtävillä, niihin liittyvistä kartoista saatiin palautetta, jonka johdosta karttoja korjattiin ja suunnitelmien nähtävilläoloaikaa päätettiin jatkaa. Kaupunki ilmoitti suunnitelmien nähtävillä olon jatkamisesta 23.9.2020. Suunnitelmat olivat nähtävillä 30.10.2020 klo 16.00 saakka, johon mennessä suunnitelmia koskevat muistutukset oli viimeistään jätettävä. Lisäksi kaupunki järjesti suunnitelma-alueilla uudet katselmukset siten, että 5.10.2020 klo 9.00 aloitettiin katselmus Otanmäen Pirttivaaran alueella ja klo 13.00 Olliskanvaaran alueella. Otanmäen Pirttivaaran alueen katselmuksessa kierrettiin kaupungin omistamien maiden alueen osalta siellä kulkeva valaistun ladun pohja. Paikalla olleiden kanssa keskustelussa nousi esille erityisesti latualueen kunto ja valaistus. Paikalla olleiden toiveissa oli pääasiassa, että kaupunki poistaisi ladun varresta yksittäisiä puita, jotta ladun roskaantuminen vähenisi ja jotta latukone mahtuisi paremmin hoitamaan latua. Varsinaisten toimenpiteiden osalta Pirttivaaran suunnitelmat olivat osallistujien mielestä kunnossa. Ainoastaan kuviolle 135 kuusikkoon suunnitellun hakkuun osalta todettiin yhteisesti, että hakkuu täytyy toteuttaa siten, että ladun varteen jää puustoa ja että syntyvä aukea maisemoidaan ladun suunnasta siten, että se ei hallitse näkymää.

Olliskanvaaran alueen katselmuksessa todettiin sähkölinjan ja Vuoreslahdentien välissä tehdyt harvennushakkuut ja annettiin kaupungin viranhaltijoille tästä kärkevää palautetta. Katselmuksessa paikalla olleiden kanssa kierrettiin kuvioiden 27, 33 ja 38 kautta kuvion 60 ja 67 laitaa myöten kuviolle 72 ja siitä kuvio 64 kautta kuviolle 53, josta tultiin takaisin kuvion 40, 33 ja 43 kautta takaisin lähtopaikkaan. Kuvioilla 67 ja 53 oli lahopuuta alueelle tehtyjen ojien varsilla. Muutoin lahopuusto oli vähäistä. Kuvioiden 53, 64, 67 ja 72 metsä on yli 100 vuotta vanhaa, mutta muilla kuvioilla metsä on tätä nuorempaa arviolta n. 70-vuotiasta. Paikalla olleiden kanssa keskusteltiin sen selvittämisestä soveltuvatko alueet METSO-suojeluohjelmaan.

Suunnitelmista nähtävillä olon aikana kirjallisia muistutuksia jättivät yhteisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Lohtaja-Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu kyläyhdistys ry, vihreiden valtuustoryhmä, Vaara-kollektiivi ja Routa Company. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Lohtaja-Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu kyläyhdistys ry esittivät, että Pirunvaaran alue tulee rajata metsätalouden ulkopuolelle ja tulostavoitteista luopua. Lisäksi yhdistykset ehdottavat avohakkuista sekä pienaukkohakkuista luopumista. Olliskanvaaran osalta yhdistykset esittävät alueen osan liittämisen osaksi METSO-suojeluohjelmaa. Heinimäessä Erkinpolun varteen suunniteltuja pienaukkohakkuita tulisi muistutuksen mukaan rajata maastossa yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa ja esityksen tehneiden yhdistysten kanssa. Heinimäen itäosaan suunnitellun kunnostusojituksen vesistökuormitus tulisi muistutuksen mukaan selvittää ennen ojien perkaamista, kuten poistettavan puuston määrä ojien perkauksen yhteydessä.

Lisäksi muistutuksessa otettiin kantaa itse prosessiin ja todettiin, että kuntalaisten kannalta on ongelmallista, koska suunnitelmissa eivät näy lopulliset hakkuurajaukset. Erityisen ongelmallisena tämä koettiin maisema- ja pienaukkohakkuiden toteutuksen suhteen.  Lisäksi tuotiin erikseen esille räikeänä epäkohtana Olliskanvaaran alueella kesken kuulemisen suoritetut hakkuut ja se, että suunnitelmakartoissa on ollut puutteita koko prosessin ajan. 

Kajaanin vihreiden valtuustoryhmä esitti Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta, että molemmat ovat virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. Muistutuksessa todetaan, että kaupunki on suojellut vähän omia metsiään ja esitetään, että kaupunki suojelisi Olliskanvaaran alueen. Pirunvaaran osalta ryhmä esittää, että avo- ja pienaukkohakkuista luovutaan, jotta alueen virkistyskäyttömahdollisuudet säilyisivät parempina. Maisemahakkuut tulisi suorittaa varovaisesti ottaen huomioon virkistys- ja suojeluarvot.

Heinimäen osalta vihreiden valtuustoryhmä esitti kunnostusojituksista luopumista ravinne- ja kiintoainespäästöjen sekä kasvihuonepäästöjen takia. Jatkuvan kasvatuksen menetelmien käyttöä esitettiin sen sijaan. Samoin harvennushakkuukuvioille esitettiin jatkuvan kasvatuksen menetelmien käyttöä eli yläharvennuksia. Kuvion 42 osalta esitettiin pienaukkohakkuista luopumista.

Pirttimäen osalta vihreiden valtuustoryhmä esitti avohakkuista ja pienaukkohakkuista luopumista, koska alueella on tehty paljon hakkuita viimevuosina Metsähallituksen toimesta ja koska alue on tärkeä paikallisille. Alueen vieressä todettiin olevan myös soidensuojelualue.

Vaara-kollektiivi ja Routa Company esittää vastineessaan Pirunvaaran osalta koko alueen jättämistä metsätalouden ulkopuolelle. Muistutuksen mukaan kuvio 90 tulee säästää hakkuilta. Lisäksi pienaukko- ja maisemahakkuista on muistutuksen mukaan luovuttava. Aluekokonaisuus tulisi muistutuksen mukaan suojella tärkeänä virkistysmetsänä, joka turvaa osaltaan luonnonmonimuotoisuutta. Pirunvaaran hakkuiden todetaan olevan kaupunkistrategian vastaisia ja alueen luonnon inspiroivan kulttuuritapahtumia ja yhteisöllistä taidetta. Muistutuksessa esitetään, että alueelle suunnitellaan yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa toiminnallinen ja moniaistillinen polku. 

Vastine:

Heinimäen alueella luovutaan kaikista toimenpiteistä kuvioilla 42 ja 47. Kunnostusojitusten osalta todetaan, että alueen turvekerros on verrattain ohut eikä turpeen hajoaminen aiheuttane siten suuria kasvihuonepäästöja ilmakehään, vesistöpäästöt suuntautuvat suoalueelle, jossa ravinnekuormitus lisää turpeen muodostumista ja toisaalta puuston lisääntynyt kasvu harvennetuilla kuvioilla korvaa harvennuksessa poistuneen puuston hiilivaraston suhteellisen pian hiilinieluvaikutuksen kasvaessa parantuneen kasvun takia. Tämän takia kunnostusojitus olisi syytä suorittaa suunnitelman mukaisesti.

Pirunvaaran alueella metsäsuunnitelmaa muutetaan siten, että avohakkuu kuvioilla 90 ja 116 muutetaan toimenpide-ehdotus pienaukkohakkuuseen. Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota olemassa oleviin reitteihin, jottei niiden käyttömahdollisuuksia heikennetä hakkuilla. Lisäksi kuvion 79 "satumetsä" rajataan toimenpiteiden ulkopuolelle. Alueen liikuntamahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen kanssa. Pienaukko- ja maisemahakkuut suunnitellaan yhdessä liikunta-tulosyksikön kanssa siten, että virkistyskäyttömahdollisuudet voidaan turvata.

Olliskanvaaran osalta kaupunki on alustavasti selvittänyt METSO-suojeluohjelmaan pääsemisen mahdollisuuksia ja on tehnyt hakemuksen tästä. Alustavien tietojen mukaan Olliskanvaaran metsät eivät täytä METSO-ohjelman kriteerejä, koska alueen metsä on kokonaisuudessaan liian nuorta, alueen lahopuuston määrä on liian pieni ja alueet on ojitettu. Mikäli rahoitusta on jatkossakin saatavilla, voi ohjelmaan päästä mukaan alhaisemmillakin kriteereillä, joten Olliskanvaaran osalta suunnitelluista toimenpiteistä luovutaan toistaiseksi myös kuvioilla 53, 64 ja 72, jotta alueen suojeluarvoja voidaan tarvittaessa aktiivisesti kehittää ja suojeluohjelmaan pääsyn mahdollisuudet selvittää myöhemmin. Alueen luontoarvojen ja monimuotoisuuden kehittämiseksi voidaan tilata myöhemmin erillinen suunnitelma, jonka tultua hyväksytyksi lautakunnassa, alueella voidaan tehdä suunnitelman mukaisia toimenpiteitä esim. lahopuun lisäämiseksi.

Pirttimäen alueella suunnitellaan tarkasti virkistyskäyttö silmällä pitäen kuvion 135 hakkuu. Pienaukot kuvioilla 136 ja 138 sovitetaan maastoon ja toteutetaan siten, että niiden aiheuttama haitta alueen virkistyskäytölle on pieni. Toimenpiteet suoritetaan kaikille kuvioille samanaikaisesti ja sellaiseen vuodenaikaan siten, että myös ajallisesti haitat minimoituvat. Latualueen viereistä puustoa voidaan poistaa samalla, jotta ladun tekeminen helpottuu ja käyttö voi jatkua keväällä pidempään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen,​ Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset seuraavin muutoksin:

1. Heinimäessä, päivitetään kuvioille 42 ja 47 toimenpiteeksi "ei toimenpiteitä".

2. Pirunvaarassa, päivitetään kuvioille 90 ja 116 toimenpiteeksi "pienaukkohakkuu" ja kuviolle 79 "ei toimenpiteitä".

3. Olliskanvaarassa, päivitetään kuvioille 53, 64 ja 72 "ei toimenpiteitä", selvitetään voidaanko kohde suojella METSO-ohjelmalla ohjelmakauden lopulla tai voidaanko suojeluarvoja parantaa aktiivitoimenpitein.

4. Pirttimäessä, otetaan huomioon maisema- ja virkistysarvot alueen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

 Edellä mainituin muutoksin käyttö- ja hoitosuunnitelmat päivitetään metsäsuunnitelmaan ja päivitetyt kartat viedään erikseen kaupungin verkkosivuille metsät-osioon.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.