Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristöteknisen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

KAJDno-2018-270

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan investoinneissa ei ole odotettavissa määrärahan ylityksiä.

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteutunut toimintakate – 1 590 755,50 euroa on 185 447,89 euroa pienempi kuin vuoden 2017 talousarvion toimintakate ( =   1 776 203,39 euroa). Vuoden 2017 talousarviokirjan sivulla 30 on todettu, että valtuustoon nähden sitovana taloudellisena tavoitteena käyttötaloudessa on toimialan toimintakate. Toiminnallisten tavoitteiden ja ennakoitujen riskien toteutuminen käy ilmi liitteenä olevasta tuloskortista.  Edellä todetun perusteella voi todeta, että ympäristötekninen toimiala on toteuttanut vuoden 2017 talousarviossa sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, eivätkä ennakoidut riskit ole toteutuneet.

Tulosalueista tekninen hallinto jäi talousarviossa asetetusta toimintakatetavoitteesta 465 099,91 euroa. Tämä johtui siitä, että toimintatuotot jäivät 244 891,39 euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta, koska arvioidut myyntituotot ja avustukset eivät toteutuneet. Toimintakulut olivat 220 208,52 euroa talousarvion toimintakuluja suuremmat. Tämä johtui siitä, että viemäriosuuskuntien anomat vesihuollon rakentamisavustukset maksettiin täysimääräisinä (= 201 315 euroa). Samaten anotut yksityistiekuntien kunnossapitoavustukset maksettiin täysimääräisinä (= 64 327 euroa). Nämä avustukset maksettiin täysimääräisinä, koska loppuvuodesta pystyttiin ennakoimaan se, että tilakeskuksen lähinnä lämmityskuluista syntyy ainakin vastaava summa säästöä, jolloin koko toimialan toimintakate pysyy talousarviossa annetussa tavoitteessa.

Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalue toteutti talousarviossa asetetun toimintakatetavoitteen 139 039,25 euroa talousarviota paremmin. Tämä johtui siitä, että tulosalueen toimintatuotot olivat hieman suuremmat kuin talousarviossa ja toimintakulut selvästi pienemmät kuin talousarviossa.

Kunnallistekniikka ja liikunta tulosalue toteutti talousarviossa asetetun toimintakatetavoitteen 342 324,55 euroa talousarviota paremmin. Tulosalueen toimintatuotot jäivät 238 836,41 euroa talousarvion tavoitteesta. Tulosalueen toimintakuluissa syntyi 708 225,22 euron suuruinen säästö.

Tilakeskustulosalue toteutti talousarviossa asetetun toimintakatetavoitteen 169 184,00 euroa talousarviota paremmin. Tulosalueen toimintatuotot jäivät 278 139,33 euroa talousarviota pienemmiksi. Tilakeskuksen toimintakulut olivat 439 390,67 euroa talousarviota pienemmät vaikka tilakeskuksen käyttötalousmenoihin lisättiin 360 000 euron suuruinen varaus Lehtikankaan vanhan koulun purkamiskuluja varten. Suurimmat säästöt syntyivät rakennusten lämmityskuluista.

Toimialan henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2010 lähtien ja henkilöstömenosäästöt ilmenevät liitteenä olevasta tuloskortista.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä oleva toimialan tilinpäätöksen ja tuloskortin.

Päätös

Hyväksyi.