Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos Lyseon autopaikoitus

KAJDno-2017-1702

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen: Kajaanin Lyseon käytössä oleva yleinen pysäköintialue muutetaan vakiintuneen käytännön mukaiseksi Lyseon autopaikkojen korttelialueeksi.
 
Tavoite on osoittaa Kajaanin Lyseon tontin viereen Koulukadun katualueesta autopaikkojen korttelialue, jonne voidaan sijoittaa osa Lyseon ja viereisen päiväkodin autopaikoista.

Kaavamuutos koskee osaa Koulukadun katualuetta Sammonkadun ja Väinämöisenkadun välissä, vajaan kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta kaakkoon. Asemakaavan mukaisella kaupungin katualueella on asfaltoitua jalkakäytävää ja yleinen pysäköintialue, jonka kautta on Lyseon pihan tonttiliittymät. Koulukadun varrella Lyseon sisäpihan vastakkaisella puolella on palvelutalo, päiväkoti ja asuinkerrostalo.

Kajaanin Lyseolla on suunnittelussa rakennushanke, johon haetaan poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylityksestä sekä voimassa olevan kaavan edellyttämästä autopaikkavaatimuksesta. Kaavamuutoksen lähtökohtana on, että Lyseon tontin autopaikkoja vähennetään tontin sisäpuolelta ja piha suunnitellaan koulun oppilaiden välituntipihaksi.

Lyseon ympäristön liikennejärjestelyistä on tehty selvitys, jonka pysäköintijärjestelyvaihtoehdoista VE 2A LÄNTEEN valittiin kaavamuutoksen lähtökohdaksi. Vaihtoehdon mukaan 31 autopaikkaa sijaitsevat Koulukadulla nykyisellä pysäköintipaikalla ja 12 saattopaikkaa päiväkodin puolella kadunvarsipaikkoina. Myös Väinämöisenkadulla on kadunvarsipaikkoja pysäköintiin. Selvityksen mukaan Koulukatu muutetaan turvallisuuden parantamiseksi yksisuuntaiseksi Väinämöisenkadulta Sammonkadulle.

Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavahankkeen vireille tulosta ja osallistumismahdollisuuksista kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 12.1.2018. Naapureille kaavahankkeesta tiedotettiin kirjeillä. Kaavaehdotus laadittiin ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelun yksikössä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.

Asemakaavamuutoksessa osa Lyseon tontin ja viereisen päiväkodin autopaikoista osoitetaan autopaikkojen korttelialueelle Koulukadun varteen. Kaavamuutoksella muodostuu Koulukadun katualueelle autopaikkojen korttelialue LPA, jossa on yleiselle jalankululle varattu alueen osa (jalkakäytävä). Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Lyseon pihaliittymä on osoitettu tontin läpi ohjeellisella ajoyhteys -merkinnällä (ajo), jolloin liittymän lopullisen sijainnin ratkaisee Lyseon sisäpihan järjestelyt. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä tontille 2-11-86.

Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verrataan voimassa oleviin kaavoihin ja nykytilanteeseen. Asemakaavan muutoksen vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset; se ei lisää merkittävästi liikennettä, sillä pysäköintipaikat ovat jo olemassa ja vakiintuneessa käytössä. Toteutuessaan kaavamuutos lisää ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, kun koulun piha vapautuu oppilaiden välituntipihaksi.

Asemakaavan muutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Alueelle voidaan toteuttaa paikoitusalue asemakaavan muutoksen tultua voimaan.

Ehdotus asemakaavan muutokseksi on ollut julkisesti nähtävänä 29.1.–12.2.2018. Kaksi Väinämöisenkadun varren kiinteistön asukasta kertoi suullisesti vastustavansa selvityksen mukaista liikennejärjestelyä. Kaavaehdotukseen jätettiin yksi kirjallinen muistutus.

As Oy Kajaanin Lyskankulman asukkaat kuvaavat muistutuksessaan Koulukadun pysäköinnin ja liikenteen aiheuttamaa vaikutusta asukkaiden toimintaan, asumiseen ja alueen turvallisuuteen.

Muistutuksen mukaan (liite 6):
- jos Koulukatu muuttuu yksisuuntaiseksi, Väinämöisenkadulta Sammonkadulle suuntainen liikenne on turvallisempi
- As Oy Lyskankulman puoleiseen päätyyn kadunvarteen (Koulukatu 5) ei haluta autopaikoitusta, koska se vaarantaa Väinämöisenkadun ja Lunkankujan risteysalueen näkyvyyttä ja vaikeuttaa kulkua taloyhtiön pihaan
- pysäköintipaikat taloyhtiön ja päiväkodin puoleisella kadun osalla tulisivat olla kadunsuuntaisesti eikä vinopaikkoja
- Koulukadun jalkakäytävät tulisi säilyttää molemmin puolin katua.

Kaavamuutos koskee Koulukatua vain Lyseon puoleisen vinopysäköintipaikoituksen ja siihen liittyvän jalkakäytävän osan kohtaa. Kaavamuutoksessa säilyy lyseon puoleinen jalkakäytävä (yleiselle jalankululle varattu alueen osa), mutta Koulukadun muita liikennejärjestelyjä kaavassa ei ratkaista. Katualueen liikennejärjestelyt ratkaistaan liikenteenohjaussuunnitelmassa ja osoitetaan liikennemerkeillä.

Lyseon ympäristön liikennejärjestelyistä on tehty selvitys, jonka vaihtoehdoista valittiin kaavamuutoksen lähtökohdaksi VE2A LÄNTEEN, joka on muistutuksen tavoitteiden mukainen. Vaihtoehdon mukaan Koulukatu muutetaan turvallisuuden parantamiseksi yksisuuntaiseksi Väinämöisenkadulta Sammonkadulle, päiväkodin puolella on kadunsuuntaisesti lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja ja Koulukadun jalkakäytävät säilyvät molemmin puolin katua.

Muistutus ei anna aihetta muuttaa asemakaavakarttaa.

Kaava-asiakirjat löytyvät osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, p. 044 7100 455 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

 Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy julkisesti nähtävillä olleen asemakaavamuutoksen 2. kaupunginosan katualueelle ja sitovan tonttijaon 2-11-86 (Koulukatu).

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun ELY-keskus ja muistutuksen jättäjä