Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 AC Kajaani ry:n oikaisuvaatimus liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston päätöksestä 7.11.2017

KAJDno-2017-1209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto jakaa kohdeavustuksina kuluvan toimintavuoden 2017 osalta koulutusavustusta, avustusta hyvin järjestetystä lasten ja nuorten (alle 18 v) toiminnasta  ja vuokratukiavustusta niille seuroille, jotka joutuvat vastaamaan alle 18-vuotiaiden liikuntatilojen kuluista.

Lisätietoja asiasta antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, puh. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto julistaa kohdeavustukset haettavaksi 31.10.2017 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto on julistanut haettavaksi 31.10.2017 klo 15.00 mennessä avustukset urheiluseurojen lapsi- ja nuorisotyöhön, vuokratukeen, koulutustukeen sekä tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon vuodelle 2017. Hakuilmoitus on julkaistu Koti-Kajaani lehdessä.

Määräaikaan 31.10.2017 mennessä koulutusavustusta haki 7 seuraa, vuokratukea 10 seuraa ja lapsi- ja nuorisotyön avustusta 24 seuraa. Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry:lle  ei myönnetä vuokratukea Kajaanihallin tilavuokriin.  Kannatusyhdistys hakee tilavuokraa Osaamiskeskus Kainuun Aallon järjestämän toiminnan kustannuksiin. Kainuun Aalto ei ole oikeutettu urheiluseurojen tukeen. Vuokratukea myönnetään alle 18-vuotiaiden ohjattujen ryhmien vuokrakustannuksiin niille seuroille, joilla on toimintaa muissa kuin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisissa maksuttomissa tiloissa. Seuroille myönnettävä tuki perustuu kahteen indikaattoriin, maksettuihin tilavuokriin ja seuran toiminnassa mukana olevien alle 18-vuotiaiden jäsenten lukumäärään. Tuki on maksetuista vuokrista enintään 80 % tai 20 € alle 18-vuotiasta seuran toiminnassa mukana olevaa jäsentä kohti.

Vuokratukihakemuksista on laadittu yhteenveto ja ehdotus jaettavaksi avustukseksi.

Koulutusavustuksista on laadittu yhteenveto ja ehdotus jaettavaksi avustukseksi.

Seurojen tekemästä erityisen hyvästä työstä alla 18-vuotiaiden osalta on laadittu yhteenveto ja ehdotus jaettavaksi avustukseksi.

Toiminnan ja tuloksen perusteella jaettava avustus on 40.000 €.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää, että jätettyjen hakemusten, hyväksyttyjen jakoperusteiden ja liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti kajaanilaisille urheiluseuroille myönnetään vuoden 2017 toimintaan perustuen

  1. vuokratukea alle 18-vuotiaiden ryhmien vuokramenoihin  26.588 €
  2. koulutusavustusta hyväksyttyihin koulutusmenoihin 3.221 €
  3. seurojen tekemästä lapsi- ja nuorisotyöstä alle 18-vuotiaiden osalta 10.306 €.

Päätös

Eija Hakkarainen poistui paikalta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.57 - 18.26.

Liikunta - ja kulttuuriasioiden neuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tämä päätöspykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

AC Kajaani ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston päätöksestä 7.11.2017 § 50, joka koskee seurojen vuokratukea. ”Seuran hallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen AC Kajaanin tuen euromäärästä ja myöntämisperusteista.”

Sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimiva liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, myöntää liikunta-, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit ja päättää avustusten jakoperusteista.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää vuokra-avustusta liikuntaseuroille muissa kuin kaupungin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan vuokrakustannuksiin. Perusteena ovat muissa kuin kaupungin omissa tiloissa Kajaanissa toimintaan osallistuvat alle 18-vuotiaat jäsenet. Avustusta myönnetään enintään 80 % maksetuista vuokrista tai 20 euroa/alle 18-vuotias jäsen.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hylkää AC Kajaanin oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto on myöntänyt AC Kajaanille vuokra-avustusta voimassa olevien jakoperusteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Jarmo Kinnunen oli kokouksessa asiantuntijana tässä asiassa.

Tiedoksi

AC Kajaani