Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ympäristöteknisen toimialan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020

KAJDno-2017-1326

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 15.8.2017 § 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman valmisteluun.


Päätöksen mukaan:
 ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.


Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 2,1 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen -3,1 milj. euroa. Suunnitelmavuodet 2018–2019 ovat alijäämäisiä. Osavuosikatsauksen 30.4.2017 mukainen alijäämä peruskaupungin osalta on -1,2 milj. euroa ja peruskaupungin ja liikelaitosten osalta -0,8 milj. euroa. Huhtikuun ennusteen mukaan tilikauden 2017 ennakoitu alijäämä peruskaupungin osalta on n. -2,1 milj. euroa ja peruskaupungin ja liikelaitosten osalta n. -6,0 milj. euroa. Peruskaupungin ja liikelaitosten ennakoitu alijäämä johtuu ennakoitua pienemmästä valtionosuusmaksatuksesta.


Edellisten vuosien investoinnit ovat olleet mittavat ja lainamäärä on kasvanut viime vuosina. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2018–2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.


Toimielimet ja liikelaitokset ovat laatineet oheismateriaalina olevat suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi vuosina 2017–2018. Toimielimiä ja liikelaitoksia pyydetään huomioimaan esitetyt toimenpiteet taloussuunnitelman 2018–2020 valmistelussa.


Talousarvioraami
Vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen raami on -209,4 milj. euroa (TA 2017: -211,4 milj. euroa). Talousarvion valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä perustuvat verohallituksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2018 on arvioitu 135,8 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 77,8 milj. euroa. Toteutettavien investointien määrä vaikuttaa lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin. Investointisuunnitelman lähtökohtana toimii voimassaoleva taloussuunnitelma 2017–2019, johon tehdään tarvittavat muutokset.


Talousarvioesitystä laadittaessa toimielimien tulee hyödyntää tilinpäätöksen 2016 toteumaa sekä alkuvuoden 2017 talousarviototeumaa. Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.


Investoinnit
Vuoden 2018 investointisuunnittelun lähtökohtana on voimassaoleva taloussuunnitelma 2017–2019. Investointisuunnitelma ja -raami tarkentuvat talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja tulorahoituksella, vaan rahoitus tapahtuu pääosin velan ottamisella. Tästä syystä kaikki investoinnit on harkittava erityisen tarkkaan. Lähtökohtana on, että vain pakolliset tai kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit toteutetaan. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti investointihankkeiden käyttötalousvaikutuksiin."

KÄYTTÖTALOUS
Talousarvion sitovuustaso käyttötalouden osalta on toimintakate, joka tarkoittaa käyttötaloustulojen ja käyttötalousmenojen erotusta.


Ympäristöteknisen toimialan toimintakate vuoden 2016 tilinpäätöksessä on ollut  -1,040 milj. euroa.  Vuoden 2017 talousarviossa ympäristöteknisen toimialan toimintakate on -1,777 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa on otettu huomioon se, että tänä vuonna normaalien käyttötalousmenojen lisäksi käyttötalouteen tulee ylimääräisenä menona Hauholan koulun vanhojen rakennusten purkukulut noin 350 000 euroa.


Kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olevassa vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty - 1,600 milj. euroa. Kun talouspalvelut on laatinut talousarvion laadintaohjetta, ei ole otettu huomioon sitä, että vuonna 2018 ympäristöteknisen toimialan ylimääräisinä menoina toteutuvat seuraavien kohteiden purkamiskulut:


• Pietari Brahe, Lehtikankaan koulu,
purettava kerrosala on  4 368 k-m², arvioitu purkukustannus (90 €/m²)   n. 390 000 € alv 0 %
• Kajaanin Lyseo,
purettava kerrosala on  n. 4 090 k-m²,  arvioitu purkukustannus (70 €/m²)    n. 300 000 € alv 0 %
• Kätönlahden koulun erillinen liikuntasali (Tarmosali)
purettava kerrosala on  n. 600 k-m²,  arvioitu purkukustannus  (100 €/m²)    n. 60 000 € alv 0 %

Nämä purkamiskulut ovat yhteensä 750 000 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu 350 000 euron suuruisiin purkamiskuluihin. Kaupunginhallituksen esityksestä poiketen on liitteenä oleva talousarvioesitys laadittu siten, että tilakeskuksen menoihin on lisätty rakennusten purkukuluja 400 000 euroa alkuperäisen toimintakatteen lisäksi, joka sisältää vain osan purkukustannuksista (350 000 euroa). Talousarvioesityksen toimintakate on -2,000 milj. euroa. Perusteluna esitykselle on edellä mainitut purkukulut.


HENKILÖSTÖ
Talousarvioesitykseen liittyy toimialan tulosalueittain laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020. Suunnitelmassa henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. htv2-lukuna. Suunnitelman mukaan ympäristöteknisen toimialan henkilöstön määrä vähenee suunnitelmakaudella 2–3 vuodessa. Väheneminen hoidetaan kuten ennenkin luontaista poistumaa käyttämällä. YT-neuvotteluja ei ole tarkoitus käynnistää. Palvelutuotanto turvataan toimintatapoja muuttamalla, ottamalla käyttöön uutta tieto- yms. tekniikkaa sekä keskittymällä toimialan perustehtävien hoitoon.

INVESTOINNIT
Talonrakennuksen ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden alustavat investointisuunnitelmat on esitelty ympäristöteknisen lautakunnan iltakoulussa 23.8.2017. Investointisuunnitelmat on käyty sittemmin läpi yhdessä talousjohtajan ja kaupunginjohtajan kanssa.


Maa- ja vesialueiden investointien osalta investointiesitys vastaa aikaisempaa käytäntöä. Mitään erityisiä investointitarpeita maa-alueiden hankintaan ei ole esitetty vuosille 2018–2020.


Merkittävinä aloitettavina talonrakennushankkeina on esitetty Lyseon peruskorjaaminen ja laajennusosan korvaaminen uudella rakennuksella, Kätönlahden koulun Tarmo -salin korvaaminen uudella liikuntasalilla ja harjoitusjäähallin rakentaminen. Muilta osin investointiesitys tarkoittaa olemassa olevien tilojen peruskorjaamista.


Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta iltakoulussa esitettyyn investointisuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset:


Kauppakadun rakentaminen kävelypainotteiseksi välillä Koivukoskenkatu–Lönnrotinkatu ja hulevesijärjestelyt Koivukoskenkadulle on siirretty vuodelle 2019. Keskustan kehittämishankkeena on ehdotuksessa mukana Raatihuoneen torin kiinteän esiintymislavan uusiminen.


Liikuntapuiston pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen ja jäähdytysputkiston asentaminen kentän alle on siirretty vuodelle 2019. Samaan hankkeeseen liittyvä jäähdytyskontin hankinta on siirretty vuodelle 2020. Kajaanihallin urheilu- ja tapahtumakentän sekä pysäköintialueen rakentaminen on säilytetty vuoden 2018 investointiesityksessä.


Irtaimistoinvestointiesityksessä  on merkittävin kuorma-auton ja siihen liittyvien tienhoito- ja vaihtolavavarustuksen hankinta kunnallistekniikka- ja liikunta tulosalueelle. Muut irtaimistohankintaesitykset ovat mittauskaluston ja kiinteistöjen hoitokaluston sekä liikuntapaikkojen kaluston uusimista.


TALOUSARVIOESITYKSEN KÄSITTELY
Talousarvion laadinnassa menetellään siten, että tässä vaiheessa laaditaan talousarvion palveluohjelma toimiala- ja tulosaluekohtaisesti sekä investointiohjelma liitteenä olevien listausten mukaisena. Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lopullisen käyttötalous- ja investointiraamin ensi joulukuun alussa, laaditaan toimialan käyttötalouden toteuttamista tarkoittava yksityiskohtainen käyttötalouden käyttösuunnitelma, joka tehdään tulosyksikkö- ja alatulosyksikkökohtaisesti. Käyttötalouden käyttösuunnitelmaan lisätään  tarvittaessa ne toimintalinjaukset ja tavoitteet, jotka on mahdollisesti lisätty talousarvioesityksen käsittelyssä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Samaten poistetaan ne tavoitteet, joita ei voida toteuttaa, mikäli talousarvioraami tiukkenee kaupunginhallitus- ja valtuustokäsittelyssä. Ympäristötekninen lautakunta käsittelee toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2018 tammikuussa 2018.
 
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p.  044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää, että Kajaanin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan palveluohjelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2019–2020.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §