Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä sitovat tonttijaot, Matkakeskus

KAJDno-2017-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaaniin valmistui 10.6.2003 Kajaanin matkakeskuksen tarveselvitys ja alustava yleissuunnitelma, jossa matkakeskuksen toteuttamiselle oli kaksi vaihtoehtoista toteutusta:

Ve 1 nykyisten asemien eli linja-autoaseman ja rautatieaseman fyysisten ympäristöjen ja toimintojen kehittäminen, ja Ve 2 yhdistetty matkakeskus rautatieaseman alueella. Kaupunginhallitus päätti (KH § 244, 10.11.2003), että matkakeskuksen suunnittelua jatketaan yhdistetyn matkakeskuksen vaihtoehdon pohjalta ja käynnistetään hankesuunnittelu. 

Ympäristötekninen toimiala käynnisti matkakeskuksen hankesuunnittelu vuoden 2014 lopussa. Hankesuunnitteluun ohjausryhmään osallistuivat Kajaanin kaupungin edustajien lisäksi edustajat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, VR-Yhtymältä, Matkahuollosta, Linja-autoliitolta, Kajaanin aluetaksista, Kainuun Museolta, Kainuun liitosta ja Osuuskauppa maakunnalta. Neuvotteluja käytiin koko kokoonpanolla sekä pienemmissä ryhmissä. Kaupunki vastasi suunnittelutyön etenemisestä ja neuvotteluiden järjestämisestä. Suunnittelussa oli mukana konsultti. Hankesuunnittelussa valmistui suunnitelma alueen liikenteen, paikoituksen ja linja-autoliikenteen laiturialueiden järjestämiseksi.

Asemanseudun liikennejärjestelysuunnitelma liitteenä

Alueen kadut eli Asemakatu, Joukonkadun ja Vienankadun jatkeet sekä uusi katuyhteys Joukonkadun ja Vienankadun välille rakennetaan tai peruskorjataan. Linja-autoliikennettä varten rakennetaan jättö- ja lähtölaiturit. Lähtölaiturit katetaan puurakenteisella katoksella odottavien matkustajien suojaamiseksi sateelta ja tuiskulta. Katoksesta on laadittu alustava luonnossuunnitelma. Linja-autojen lyhytaikainen pysäköinti järjestetään Vienankadun ja uuden katuyhteyden varteen kadun suuntaisena pysäköintinä. Henkilöautojen pysäköintialueet sijaitsevat sirpalesuojan ja Vienankadun välissä sekä radan varressa Joukonkadun suuntaisesti. Taksien odotustolppa tulee rautatieasemarakennuksen eteen. Esteetön ja turvallinen kulkuyhteys 2. raiteelle jää tässä vaiheessa ratkaisematta, koska Liikennevirasto ei ole pyynnöistä huolimatta ottanut asiaan kantaa. Tilankäytön puolesta ali-/ylikulku asemalaiturilta 2. raiteelle voidaan jatkossa sijoittaa asemarakennuksen länsipuolelle. Matkustajia palvelevan informaatiojärjestelmän suunnittelua jatketaan yhteistyössä liikenteestä vastaavien tahojen kanssa.

Kaupunki vastaa yleisten liikennealueiden (kadut, linja-autoliikenteen laiturirakenteet ja linja-autojen pysäköinti) rakentamisesta sekä osaltaan henkilöautojen pysäköintipaikkojen rakentamisesta. Liikenneviraston ja VR Yhtymä Oy:n kanssa jatketaan edelleen neuvotteluja siitä, mikä niiden rooli on henkilöautojen pysäköintipaikkojen toteutuksessa. Neuvoteltavat sopimukset tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn kaavoitusvaiheessa.

Rakentamiskustannuksiksi on suunnittelun tässä vaiheessa arvioitu 1,3 M€ katujen, pysäkkirakenteiden ja paikoitusalueiden osalta, ja 0,5 M€ laiturikatoksen osalta.

Matkahuolto Oy on käydyissä neuvotteluissa ilmoittanut, ettei se ole tulossa toimintoineen matkakeskukseen. Matkustajien odotustilojen sijoittumisesta nykyisen rautatieasemarakennuksen tiloihin neuvotellaan VR yhtymä Oy:n kanssa aiesopimusta. Tarkoituksena on, että kaupunki ja VR Henkilöliikenne Oy vuokraavat odotus- ja wc –tilat yleiseen matkustajakäyttöön kiinteistön omistavalta VR Yhtymä Oy:ltä. Alueelle ei ole hankesuunnittelussa suunniteltu matkakeskukseen liittyviä rakennuksia linja-autolaiturit kattavaa katosrakennetta lukuun ottamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa matkakeskuksen asemanseudulle sekä käynnistää alueen asemakaavoituksen laaditun liikennesuunnitelman pohjalta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Piia Väyrynen, Kaavoitusarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaava osia tiloista 205-401: 19-1, 1-69 ja 17-1 ja 205-871-1-16 sekä asemakaavan muutos kaupunginosa 2 liikenne- ja katualuetta ja sitovat tonttijaot 2-91-1, 292-1, -2 ja -3 sekä 2-93-1 ja 2-94-1.

Kaupunginhallitus päätti 25.4.2017 (§ 74) matkakeskuksen toteuttamisesta asemaseudulle sekä asemakaavoituksen käynnistämisestä hankesuunnittelun yhteydessä laaditun liikennesuunnitelman pohjalta. Alue on pääosin asemakaavoittamaton. Osa Vienankatua sekä Joukonkatua ja rautatiealuetta on asemakaavoitettu. Matkakeskuksen tavoite on yhdistää eri liikennemuotoihin liittyvät toiminnot yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi ja edistää kestävää liikkumista kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Matkakeskus parantaa toteutuessaan Kainuun alueen saavutettavuutta. Asemakaava mahdollistaa matkakeskuksen toteutumisen. Asemakaavan tavoitteena on myös ratkaista valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön suojelu ja ottaa se huomioon aluetta kehitettäessä.

Asemakaava-alue sijaitsee keskustassa alle kilometrin etäisyydellä kaakkoon Raatihuoneentorilta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,3 ha. Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009). Alueella on useita arvokkaita rakennuksia, joista merkittävin on rautatieasemarakennus. Alueen koillisosa on rakentamaton. Alue muodostuu rautatieaseman ja asuinrakennusten piha-alueiden lisäksi hieman jäsentymättömistä paikoitus- ja istutusalueista sekä laituri- ja raidealueesta. Liikenteelle varatut alueet ovat asfaltoituja. Asemakatua jatkaa liikennealue alueen läpi Joukonkadulle. Osuuskauppa maakunta käyttää alueen itäreunassa sijaitsevaa aluetta ulkovarastointitilanaan. Alue rajautuu Joukonkatuun idässä, kortteliin 6 pohjoisessa ja Vienankatuun ja asemakaavoittamattomaan asemapuistoon lännessä. Eteläpuolella on valtatie 5. Maanomistus alueella jakautuu Kajaanin kaupungin, VR Yhtymän ja Suomen valtion kesken.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 9.6.2017 ja Koti-Kajaani -lehdessä 10.6.2017. Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen laati ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelu -yksikkö osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavahanketta esiteltiin viranomaisneuvottelussa 20.6.2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 29.6.–13.7.2017. Kaavan yleisötilaisuus järjestettiin 4.7.2017. Kaavasta saatiin seitsemän lausuntoa luonnosvaiheessa.

Luonnosvaiheessa tutkittiin kahta asemakaavavaihtoehtoa. Erona luonnosvaihtoehdoissa oli rautatiealueen (LR-1) laajuus. Vaihtoehdossa VE1 rautatiealue oli hieman suppeampi (n. 2 ha) ja siihen liittyi raiteiden lisäksi laiturialuetta ja matkakeskuksen paikoitukseen varattua aluetta. Rautatieasema sijoittui omalle tontilleen (LHA-1, 846 m²) ja sen toimintaan liittyvä paikoitus oli omalla paikoitukseen varatulla tontillaan. Vaihtoehdossa VE2 rautatieasema ja paikoitus kuuluivat raidealueeseen (LR-1), jonka laajuus oli n. 2,1 ha. Asemaa koskivat samat määräykset kuin VE1:ssä. Muiden katu- ja korttelialueiden osalta luonnosvaihtoehdot olivat samanlaiset.

Kaavaehdotus laadittiin luonnosvaihtoehdon VE1 pohjalta. Kaavaluonnosta muutettiin siten, että rautatiealue rajattiin Liikenneviraston nykyisin hallinnoiman kiinteistörajan mukaan, jotta muutokset raidealueelle ovat tulevaisuudessa mahdollisia turvallisen alikulun rakentamiseksi toiselle raiteelle. Tästä syystä liikennesuunnitelman mukainen paikoitus ei kokonaisuudessaan sovi kaavassa paikoitukseen osoitetuille alueille, vaan paikoituksen toteuttamisesta on sovittava erikseen Liikenneviraston kanssa. Rautatiealue on laajuudeltaan n. 2,1 ha. Rautatieasemarakennuksen toimintaan liittyvät 15 autopaikkaa sopivat kokonaisuudessa autopaikkojen korttelialueelle (LPA). Radan suuntaiset lyhytaikaiset jättöpysäköintipaikat ja pitkäaikaispysäköintipaikat (p) sijaitsevat katualueella.

Matkakeskuksen linja-autolaiturit on mahdollista sijoittaa kunnan tarpeisiin varatun henkilöliikenneterminaalin korttelialueelle (LHA/k) vara-aseman (kivikukko) eteläpuolelle. Pohjoisosa korttelialueesta on varattu henkilöliikenneterminaalin paikoitukseen. Rautatieasemarakennus toimii sekä linja-autoliikenteen että rautatieliikenteen odotustilana (LHA-1, henkilöliikenneterminaalin korttelialue, 851 m2) ja sitä koskee kaavamääräys, jonka mukaan asemarakennukseen voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoituksen lisäksi ravintola- ja liiketiloja sekä sosiaali- ja taukotiloja. Muu toiminta ei saa olla ristiriidassa pääkäyttötarkoituksen kanssa. Asema varataan siten ensisijaisesti henkilöliikenneterminaaliksi. Asemarakennus säilyy alkuperäisessä käytössä, mikä edesauttaa rakennuksen säilymistä alkuperäisenä myös sisätilojen osalta.

Muita korttelialueita koskeva ALY-kaavamerkintä ja -määräys mahdollistavat monipuolisen käytön asumisen lisäksi liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten toimintaan. ALY-korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 7843 m². Olemassa olevien rakennusten rakennusoikeus on 1880 k-m². Kerrosluvut määräytyvät olemassa olevien rakennusten mukaan. Tonteilla on rakennusoikeutta yksikerroksisten talous- ja autotallirakennusten rakentamiseen. tontille 92-3 on mahdollista rakentaa 200 k-m²:n suuruinen lisärakennus, joka on mahdollista toteuttaa kaksikerroksisena. Alueen koillisosaan muodostuu uusi rakentamaton tontti, jonka rakennusoikeus on noin 1660 k-m² tehokkuusluvun ollessa e=0.55. Mahdollinen kerrosluku tontilla on II. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 3850 k-m², kun mukaan luetaan myös rautatieasemarakennus (760 k-m²).

Asemakatu ja Vienankatu jatkuvat Alkumatkaksi nimettyyn etelä-pohjoissuuntaiseen katuun asti. Asemakatu jatkuu siitä Joukonkatuna ja Vienankatua jatkaa Vienanpoluksi nimetty kevyen liikenteen väylä Joukonkadun suuntaan. Lyhytaikainen jättöpysäköinti sijoittuu Asemakadun katualueelle aivan asemarakennuksen viereen.

Alueen arvokkaat rakennukset suojellaan asemakaavalla. Rautatieasemarakennusta koskee suojelumääräys sr-24, joka koskee myös rakennuksen sisätiloja. Asuinrakennukset talousrakennuksineen ja vara-asema eli kivikukko suojellaan merkinnällä sr-23. Yleiset määräykset ohjaavat rakentamista alueelle sopivaksi. Kasvillisuutta tulee istuttaa ALY-korttelialueiden rakentamatta jääville alueen osille, jotta alueen puistoinen ilme säilyy. Istutuksissa on käytettävä asema-alueelle ominaisia lajikkeita. Myös katualueilla on istutettavia ja säilytettäviä puurivejä. Asuinrakennusten pihapiirit talousrakennuksineen säilyvät. Alueen koillisreunan rakentaminen eheyttää ja tiivistää ympäristöä ja rajaa katutilaa.

Asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Kainuun maakuntakaavan ja kaupan vaihemaakuntakaavan linjauksia mutta poikkeaa Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavasta käyttötarkoituksen osalta. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan päivitys (Kajaanin keskustaajama 2035) on kuitenkin meneillään ja kaavaluonnoksessa alue on varattu matkakeskuksen toimintaan. Matkakeskuksen toteuttaminen rautatieaseman alueelle jatkaa keskustaa aseman suuntaan ja liittyy osaltaan myös keskustan kehittämiseen.

Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat linja-autoliikenteen siirtämisestä nykyiseltä linja-autoasemalta ja matkakeskuksen rakenteiden rakentamisesta. Matkakeskuksen toiminta aiheuttaa alueelle lisää liikennettä ja melua. Toisaalta liikenteen ja melun määrä nykyisen linja-autoaseman alueella vähenee. Linja-autojen reitit muuttuvat matkakeskuksen siirtyessä, mutta sijainnilla ei ole oleellista eroa keskustan saavutettavuuden kannalta. Kokonaisuutena matkakeskuksen arvioidaan parantavan matkaketjujen sujuvuutta liikennevälineestä toiseen ja lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta, kun eri liikennemuotoihin liittyvät toiminnot yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Ratkaisu tiivistää kaupunkirakennetta ja tehostaa maankäyttöä keskustassa sekä rautatieaseman alueella että linja-autoaseman alueella, mikä edesauttaa olemassa olevan kunnallistekniikan tehokkaampaa käyttöä ja palveluiden hyvää saavutettavuutta. Tiivis kaupunkirakenne edesauttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, kun liikkumistarve vähenee.

Yritysvaikutukset: Matkakeskuksen toteutus edesauttaa asemarakennuksen kahvilayrittäjän toimintaa. Toisaalta kahvilatoiminta nykyisen linja-autoaseman tiloissa päättyy ja muutkin rakennuksessa vuokralla olevat joutuvat etsimään uusia liiketiloja. Matkahuolto joutuu etsimään uudet tilat rahtitoiminnalleen tai järjestämään toimintaansa muutoin muulla tavalla. Sekä matkakeskuksen että linja-autoaseman alueilla yritystoiminnan mahdollisuuksia myös syntyy. Matkakeskuksen alueen kaavamääräykset mahdollistavat rakennusten ja tonttien monipuolisen käytön asumisen lisäksi liike- ja toimistotiloiksi sekä yleiseen käyttöön. Rakentamaton tontti voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelutalon rakentamiseen tai liiketiloiksi. Myös rautatieasemarakennukseen jäävään tilaan on mahdollista sijoittua yritystoimintaa. Hyvät liikenneyhteydet luovat edellytyksiä yritystoiminnan ja liike-elämän kehittymiselle.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, sitovat tonttijaot ja kaavan toteuttamista koskevat sopimukset hyväksyy kaupunginvaltuusto. Alueelle voidaan rakentaa, matkakeskuksen rakenteet voidaan toteuttaa ja tontteihin kohdistuvat uudet vuokrasopimukset solmia kaavan tultua lainvoimaiseksi.

Kaava-asiakirjat ja tonttijakokartat jaetaan oheisliitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen, p. 044 7148 285 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta asettaa julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi asemakaavan osia tiloista 205-401: 19-1, 1-69 ja 17-1 ja 205-871-1-16 sekä asemakaavan muutoksen kaupunginosa 2 liikenne- ja katualuetta sekä sitovat tonttijaot 2-91-1, 292-1, -2 ja -3 sekä 2-93-1 ja 2-94-1 (Matkakeskus) ja pyytää lausunnot Liikennevirastolta ja VR-Yhtymä Oy:ltä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §