Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöteknisen toimialan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

KAJDno-2020-1527

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60  §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020 § 65.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät hallintosäännön 61 §:n mukaisesti talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot valtuuston talousarviopäätöstä tarkemmalle tasolle.

Ympäristöteknisen toimialan talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2021 osalta taloudensopeuttamissuunnitelman mukaiset säästötoimenpiteet.

Talousarvion sitovuussäännösten mukaan valtuustoon nähden sitovia ovat toimialan toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Käyttötalouden määrärahan sitovuustaso on toimialan toimintakate/toimialanetto. Lautakuntaan nähden sitovina tavoitteina hyväksytään tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet/mittarit sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden määrärahat. Investointien osalta irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty toimialakohtaisesti.

Talousarvion määrärahojen käyttöä, tulojen kertymistä sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan sillä tasolla, millä käyttösuunnitelmat on laadittu. Tämä tarkoittaa tulosaluetason seurantaa lautakunnassa. Yksikön johdolla on erityinen vastuu toiminnallisten tavoitteiden jalkauttamisesta työntekijätasolle sekä hyvän talouden toteutumisessa. Tulosalueiden sisällä seurantavastuu on tulosalueen/tulosyksikön päälliköllä. Talouden sopeuttamisohjelman toteutusvastuu on tulosalueilla ja tulosyksiköillä ja erityinen vastuu toteuttamisen koordinoinnin suhteen erikseen nimetyillä henkilöillä.

Yksiköiden, tulosalueiden ja toimialan johdon on kaikilla tasoilla valvottava, että toiminta on taloudellisten raamien mukaista. Sellaiset projektit tai tulosalueiden merkittävät tapahtumat, joita ei ole talousarvion perusteluissa selvitetty ja jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, tulee saattaa lautakunnan hyväksyttäväksi kustannusarvioineen vuoden aikana. Toimialan johtoa sekä lautakuntaa on informoitava välittömästi, mikäli taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa ilmenee riski talouden raamin ylittymiseksi.

Kuntalaki määrittelee tilivelvolliset, joita ovat lautakuntien jäsenet ja ylin johto sekä toimielinten esittelijät. Tilivelvollisilla on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta ja sen valvonnasta. Ympäristöteknisen toimialan ylin johto (tulosalueiden päälliköt) ovat ympäristöteknisen lautakunnan ohella tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä, ylläpitämisestä sekä riskienhallinnasta. He vastaavat siitä, että organisaation kullekin tasolle on määritelty vastuutaho. Kaupunginvaltuusto on määritellyt tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat.

Lautakunnalle laaditaan määräväliajoin raportti määrärahojen käytöstä ja talouden sopeuttamisohjelman toteutumisesta. Yksikkökohtainen talouden seuranta on erittäin tärkeää ja yksikön johtaja on velvollinen seuraamaan talouden toteutumista ja tarvittaessa raportoimaan välittömästi tulosalueen johtajalle, tekniselle johtajalle sekä taloushallintoon, mikäli yksikkökohtaisessa talousarvion toteutumassa on havaittavissa ongelmia.

Liite ympäristöteknisen toimialan käyttösuunnitelma 2021
Oheisliite Ympäristöteknisen toimialan toiminnalliset mittarit 2021

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta

1. Hyväksyy vuoden 2021 talousarvion toteutuman seurannan käytänteet ja v. 2021 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueille liitteen mukaisesti. Toimiala pyrkii toteuttamaan talousarviossa valtuustoon nähden sitovat tavoitteet mahdollisimman hyvin.
2. Määrää, että kunkin tulosalueen käyttötalousosan tilikauden yli-/alijäämä on lautakuntaan nähden sitova sopeuttamisohjelma huomioiden. Aikaisempina vuosina lautakuntaan nähden sitova tavoite on ollut toimintakate. Suunnitelman mukaiset poistot on toiminnan kannalta merkittävä kuluerä, joten poistot on otettu mukaan toimialojen sitovaan tavoitteeseen.
3. Määrää vastuuhenkilöt talouden sopeuttamisohjelman toteuttamiseksi liitteen mukaisesti.
4. Käsittelee kuukausittain talousarvion toteutumisen sekä toiminnalliset mittarit toimintakertomuksen yhteydessä vuosittain.
5. Oikeuttaa teknisen johtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosalueiden välillä.
6. Varautuu tarkistamaan käyttösuunnitelmaa vuoden 2021 aikana tasapainottamisvaatimusten tai seurantaraporttien perusteella.
7. Määrää tulosalueet käsittelemään päätetyn käyttösuunnitelman tulosyksiköiden johdon kanssa niin, että yksiköt pystyvät huomioimaan talouden ja toiminnan suunnittelun tehokkaasti osana yksikön toimintaa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.