Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vartiointipalvelut 2018-2021 option I käyttäminen

KAJDno-2021-70

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 16.12.2020 § 104 käyttää viranhaltijoiden päätösten otto-oikeutta koskien toimitilapäällikön viranhaltijapäätöstä 4.12.2020 § 18, Vartiointipalvelut OPTIO I. Päätöksen mukaan ko. viranhaltijapäätös otetaan käsiteltäväksi pykäläasiana ympäristöteknisen lautakunnan tammikuun kokouksessa siltä osin,​ että selvitetään millä perusteilla optio on otettu käytettäväksi sekä onko palvelu tuotettu tarjouksessa annetun palvelulupauksen mukaisesti.

Hälytyskeskus- ja piirivartiointipalveluita sopimuskaudelle 1.6.2018-31.5.2021 koskeva lainvoimainen hankintapäätös on tehty 14.5.2018, jossa vartiointipalveluista vastaavaksi sopimustoimittajaksi on valittu Securitas Oy. Päätöksen mukaan hankintaa voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (1+1) optiovuodella.

Edellä mainittuun hankintapäätökseen perustuen on tehty vartiointipalveluiden jatkamisen ja ensimmäisen optiovuoden käyttöpäätös. Option käyttämisestä on päätöksessä todettu,​ että sopimustoimittajan toiminta on ollut sellaista,​ että hankintasopimusta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden optiolla hankintasopimuksessa määritellyin ehdoin.  

Securitas Oy on ollut kaupungin kiinteistöjen vartiointipalveluiden pitkäaikaisena sopimustoimittajana useiden kausien kilpailutusten kautta ja valittuna toimittajana. Toimittajasta on pitkäaikainen käytännön kokemus kaupungin vartiointipalveluiden tuottajana. Toiminta on ollut tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen mukaista eikä reklamointia tai sopimusrikkomuksia ole ollut.

Tilakeskus on pyytänyt Securitas Oy:ltä selvitystä seuraaviin vartiointipalveluita koskeviin seikkoihin:

  • Securitas Oy on toimittanut pyynnöstä todistukset vuosilta 2018-2019 turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vuosi-ilmoituksen toimittamisesta poliisille. Vuosi-ilmoitukset tehdään ja toimitetaan yhtiötasolla, joten Kajaanista ei ole olemassa erillisiä vuosi-ilmoituksia poliisihallitukselle.
  • Kajaanin kaupungin hälytyskohteiden keskimääräinen hälytysajoaika on 9,6 min/hälytyskäynti sopimuskaudella 2018-2020 Securitas Oy:n antaman selvityksen mukaan. Tarjouspyynnössä on edellytetty yleisenä kriteerinä 15 minuutin vasteaikaa (vartija hälytyskohteessa hälytyksestä), joten keskimääräinen hälytysajoaika on tarjouspyynnön mukainen. Tilakeskuksella on myös käytössään toimittajan raportointipalvelu, jossa hälytyksiin liittyviä tietoja seurataan.
  • Securitas Oy on pyynnöstä ilmoittanut Kajaanissa käytössään olevien autopiirien määrästä seuraavaa: Securitaksella on käytössä useampi autopiiri Kainuussa, myös muualla kuin Kajaanin kaupungin alueella.

Edellä mainituilla perusteilla ei ole ilmennyt mitään syytä tai perustetta, ettei vartiointipalvelun hankinnan optiovuotta voisi ottaa käyttöön ja optiopäätökselle on näin ollen ollut perusteet. Yhdenvertaisuusperiaate huomioiden Kajaanin kaupunki on sopimuskumppanina yleisen käytännön mukaan ottanut optiot käyttöön, mikäli toimittajan toiminnassa ei ole ollut sopimuksen aikana huomauttamista, eikä sopimuksen jatkamiselle muutoinkaan, esimerkiksi kaupungin palvelutarpeen muutoksen perusteella ole estettä.

Lisätietoja asiasta antaa Markku Haverinen puh. 044-7100 302 tai Ari Heikkinen puh. 044-7100 282 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kiinteistötyönjohtaja Jari Huusko oli paikalla kertomassa Securitaksen toiminnasta asiakkaan näkökulmasta asian käsittelyn ajan klo 17:07-17:40.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §