Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Rakennusvalvonnan taksa 2021

KAJDno-2020-1564

Valmistelija

  • Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145§ mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksujen tarkoitus on osittain kattaa ne kulut, joita rakennusvalvonnan suorittamat tehtävät kaupungille aiheuttavat. Lähtökohtana taksan laadinnassa on Kuntaliiton taksasuositus 2012, joka sisältää ne rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät, joiden maksujen perimiseen eri laeissa on olemassa valtuutus. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksan lisäksi rakennusvalvonnalla voi olla erillinen palvelutaksa viranomaistehtävien ja palvelutehtävien erottamiseksi. Kajaanissa rakennusvalvonnalla ei ole erillistä palvelutaksaa palvelutehtävien erottamiseksi.

Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan menot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla. Kajaanissa tämä ei toteudu, vaan tuotto kattaa noin 60 % vuosittaisista menoista.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tarpeen lähteä tekemään yleiskorotusta koko taksaan vaan päivittää käyttöön tulevan sähköisen arkistopalvelun maksut ja ajantasaistaa maksut tuulivoimanrakentamisen suhteen.

Sähköinen arkistopalvelu tulee käyttöön alkuvuodesta 2021 ja tällä hetkellä siihen ei ole olemassa taksaa. Tuulivoiman suhteen on valtakunnallinen suunta ollut lupataksan päivittämiselle ja Kainuun muiden kuntien tasoon nähden tuleva korotus on maltillinen.

Liite: Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 27.1.2021

Lisätietoja: Juha Moilanen, juha.ma.moilanen@kajaani.fi, p. 040 6783 224

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää rakennusvalvonnan taksan liitteen mukaisesti, johon on lisätty sähköisen arkiston palveluista perittävät maksut ja päivitetty tuulivoimarakentamiseen liittyvä lupamaksu.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.