Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Maanomistajan lupa koetoimintaan seula-alitteen tierakenteeseen soveltuvuuden selvittämiseksi Ekokympin vuokra-alueella tilan 205-401-1-83 Lahjoitusmaa alueella, osoitteessa Mustantie 500

KAJDno-2020-1599

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Y-tunnus: 1744356-1, Ekokymppi) on pyytänyt Kajaanin kaupungilta lupaa sijoittaa yhtiön hallinnoimalle vuokra-alueelle koerakenne, jolla selvitetään Kajaanin Romu Oy:n peltiromun käsittelyprosessissa syntyvien kahden eri alitteen soveltuvuutta tie- ja kenttärakentamiseen suodatinkerroksena. Kaupungin lupa sijoittamiseen tarvitaan, koska vuokrasopimuksen perusteella vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle ilman vuokranantajan lupaa.

Ekokymppi ja Kajaanin Romu Oy (y-tunnus: 1894962-8) ovat luonnostelleet koerakenteen rakentamista koskevan sopimuksen, jonka mukaan Kajaanin Romu Oy vastaa tien rakentamisesta, testaus- ja tarkastustoiminnan kustannuksista ja tien purkamisesta, mikäli koetoiminnan seurauksena havaitaan, että ns. SLF-jätettä ei saa pysyvästi käyttää tierakenteessa. Lisäksi mahdollisten ympäristövastuiden hoitamiseksi Kajaanin Romun on asetettava riittävä vakuus, joilla tien purkaminen ja mahdolliset maaperän puhdistamistoimenpiteet voidaan suorittaa tarvittaessa.

Kajaanin Romu Oy:llä on koetoimintaan aluehallintoviraston lupa. Luvan mukaan koetoiminta on toteutettava 28.12.2023 mennessä siten, että koetoiminnassa saa käyttää korkeintaan 2760 m³ verran peltiromun käsittelyssä syntyvää alitetta. Koerakennetta on tarkkailtava ja toiminnasta pidettävä kirjaa. Koetoiminnasta on laadittava tarkkailuun ja kirjanpitoon perustuva yhteenvetoraportti, joka on toimitettava päätöksen mukaisesti Kainuun ELY-keskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa koetoiminnan lopettamisesta. Aluehallintoviranomainen katsoo, että koetoiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista.

Koetoiminnan aikana Ekokympillä on velvollisuus käyttää tietä omassa toiminnassa, jotta jätemateriaalin toiminta tierakenteessa voidaan luotettavasti selvittää. Mikäli jätemateriaali todetaan tierakenteeseen soveltuvaksi, tulee tien jäädessä pysyväksi hakea erikseen ympäristölupaa jätemateriaalin hyödyntämiseen tierakenteessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki antaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle luvan luovuttaa määräaikaisesti oheisen liitteen mukaisen osan Majasaarenkankaan kaatopaikan vuokra-alueesta vuoden 2023 loppuun saakka Kajaanin Romu Oy:n koetoiminnassa käytettäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Kajaanin Romu Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.