Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti 30.6.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä sekä erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §