Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kuntalaisaloite: Ämmänkosken alapuolisen virkistyskalastusalueen purkaminen Kajaaninjoessa

KAJDno-2018-702

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Perhokerho ry on esittänyt kuntalaisaloitteessa Kajaanin joessa Ämmäkosken alapuolella sijaitsevan virkistyskalastusalueen purkamista. Kalastus on ollut sallittua alueella vain erillistä lupamaksua vastaan. Lupamaksun suuruus on ollut 8 €/vrk tai 24 €/kausi. Kaupunki on myynyt edellä mainittuja lupia viime vuosina keskimäärin n. 2000 eurolla vuodessa. Kalastuksen valvontaa alueella ovat suorittaneet kaupungin kalastuksenvalvojat.

Kalastuslain mukaan oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle. Kajaanin kaupunki on omistanut Ämmäkosken alapuolisen vesialueen Parkinniemeen saakka puoliksi osana Lahjoitusmaata, jonka Pietari Brahe lahjoitti kaupungille sen perustamisen yhteydessä. Kaupunki on myös hankkinut omistukseensa 1.7.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla joen pohjoispuolen vesialueen kiinteistöt UPM Energy Oy:ltä ja hallitsee siten omistajana Kajaaninjoen vesialuetta lähes kokonaan poislukien Kalkkisillalta alajuoksulle päin olevaa joen pohjoispuolen aluetta, jota hallitsee Paltaniemen-Jormuan osakaskunta. Kajaanin Perhokerho ry hallitsee UPM Energy Oy:n kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella kalastusoikeutta kaupungin ostamalla koskitilalla 205-407-10-0 (Ämmä-Koivukoski) Linnan virran alueella sekä Koivukosken alapuolisella osalla, koska sopimus on pidetty voimassa kaupan yhteydessä.

Kajaanin Perhokerho ry on aloiteessaan esittänyt, että kalastussääntöjen yksinkertaistamiseksi ja matkailijoiden kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi kaupunki sallisi viehekalastuksen omistamallaan vesialueella Ämmäkosken alapuolella. Kajaanin Perhokerho suostuu vastaavaan järjestelyyn hallinnoimallaan alueella Kalkkisillan puoleisella osalla Ämmäkosken alapuolista vesialuetta. Yhdistys esittää lisäksi, että alueet liitettäisiin osaksi Oulujärven kalastusalueen yhteislupa-aluetta.

Kalastuslain 7§:ssä on säädetty yleiskalastusoikeudesta, jonka mukaan jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella ja jokaisella alle 18-vuotiaalla ja yli 65-vuotiaalla on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Oikeus ei kuitenkaan ole voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, johon Kajaaninjoen aluekin pääasiassa lasketaan kuuluvaksi. Siten kaupungilla ja vuokrasopimuksen perusteella Kajaanin Perhokerho ry:llä on kalastusoikeuden haltijoina oikeus yhdessä määrätä miten kalastus Kajaaninjoella järjestetään, ottaen huomion kuitenkin, että yleiskalastusoikeuden rajoitukset koskettavat myös kalastusoikeudenhaltijaa tai vesialueen omistajaa.

Kalastusoikeuden haltijan on järjestettävä kalastus kalatalousalueelle tehdyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelman vahvistaa kalatalousalueen yleiskokous. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä tehtävänään muun muassa oman alueensa kalatalouden edistäminen ja kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestäminen. Oulujärven ja Sotkamon kalatalousalueilla ovat vielä voimassa vanhat kalastusalueille 2005 ja 2003 tehdyt hoito- ja käyttösuunnitelmat. Uudet kalatalousalueiden suunnitelmat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kajaaninjoen vesialueet kuuluvat Koivukosken alapuolisilta osiltaan Oulujärven kalatalousalueeseen ja yläpuolisilta osiltaan Sotkamon kalatalousalueeseen. Molemmilla alueilla on käytössä yhteislupa-alueet, joiden alueella on sallittu kalastus useammalla kuin yhdellä vavalla ja vieheellä. Kaupungin omistamat Kajaaninjoen vesialueet eivät kuulu yhteislupa-alueisiin. Koska Oulujärven yhteislupa-alueen osalta joki jakautuu Kalkkisillan alapuolella käytännössä siten, että pohjoispuoli joesta kuuluu yhteisluvan piiriin ja kaupungin omistama eteläpuoli ei, lienee tarkoituksen mukaista sopia Paltaniemi-Jormuan osakaskunnan kanssa virallisesti kaupungin omistamien vesialueiden liittämisestä yhteislupa-alueeseen. Tämä helpottaa myös kalastuksenvalvontaa alueella, ei merkittävällä tavalla muuta vakiintunutta kalastuskäytäntöä eikä ole myöskään alueelle tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman vastainen.

Kalastus muilla kuin viehekalastusmenetelmillä on syytä kieltää jokialueen osata, koska se voi merkittävällä tavalla haitata viehekalastusmenetelmillä tapahtuvaa virkistyskalastusta. Hoitokalastukseen kiinteillä pyydyksillä voidaan antaa erillinen lupa. On lisäksi huomattava, että Ämmäkosken alapuolella kalastusta rajoittaa lisäksi kalastuslain 71 §:n mukainen kalastuskielto, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle padon alapuolelle. Rajoitusta ei ole selkeästi merkitty maastoon ja sitä voi siten rikkoa myös tietämättään. Asian korjaamiseksi alue tullaan merkkaamaan maastoon riittävän selkeästi kyltein ja maalimerkein.

Samassa yhteydessä tunnelivoimalan purkutunnelin suulla rannalta tapahtuva kalastaminen tulee kieltää turvallisuussyistä 15 metriä lähempänä tunnelivoimalan suuta, mitattuna kallioleikkauksen ulkoreunasta rantaa myöten. Alue merkataan maastoon kyltein ja tarvittaessa maalimerkein ja kalastamista alueella valvotaan kaupungin kalastuksenvalvonnan tai tarvittaessa poliisin toimesta. Kalastuksenvalvontavastuu voidaan siirtää erillisen sopimuksen perusteella kolmannelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että

1. Kajaanin kaupunki purkaa Ämmäkosken alapuolisen virkistyskalastusalueen, sallii kalastamisen alueella ilman erillistä lupamaksua kalastuslain 7:n pykälän 2 momentin mukaisin perustein. 

2. Kajaanin kaupunki sopii kaupungin omistamien Ämmäkosken alapuolisten vesialueiden liittämisestä Oulujärven yhteislupa-alueeseen siten, että yhteislupa-alueeseen liitetään kaupungin omistamat vesialueet joen alajuoksulta ponttoonisiltaan saakka. 

3. Kajaanin kaupunki kieltää rannalta tapahtuvan kalastuksen tunnelivoimalan purkutunnelin suulla maastoon merkityllä alueella 15 metriä lähempänä tunnelin suuta.

4. Kajaanin kaupunki sallii kalastuslain 7:n pykälän 2 momentin mukaisella tavalla viehekalastuksen yhdellä vieheellä omistamillaan Koivukosken yläpuolisilla vesialueilla ilman erillistä lupamaksua.

5. Kajaanin kaupunki kieltää useammalla kuin yhdellä vavalla ja vieheellä tapahtuva viehekalastus Ämmäkosken yläpuolella ja kiinteät pyyntivälineet kaikilla alueilla ovat kaupungin omistamilla vesialueilla kielletty, ellei erityisistä oikeuksista tai etuuksista muuta johdu. 

6. Kalastuksessa on noudatettava kalastuslain mukaisia rajoituksia.

Päätös pannaan täytäntöön 1.10.2020 alkaen, ellei päätöksestä ole tehty oikaisuvaatimusta. Voimalaitosten välisellä Linnanvirran alueella jatketaan yhteistyötä Kajaanin Perhokerho ry:n kanssa voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, valtuusto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.