Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Aloite pysäköintimaksujen poistamisesta koronaepidemian aikana

KAJDno-2020-303

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaani kauppiasyhdistys ry on lähettänyt ympäristötekniselle lautakunnalle aloitteen, jossa esitetään, että Kajaanin kaupunkikeskustassa jatketaan maksutonta aikarajoitettua pysäköintiä 31.12.2020 saakka meneillään olevan koronaepidemian vuoksi.

Ympärisötekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.5.2020 § 44 äänestyksen jälkeen, että pysäköinti on maksutonta 2 h aikarajoituksella 15.9.2020 saakka. 16.9.2020 alkaen keskusta-alueen pysäköinti järjestetään ympäristöteknisen lautakunnan kokouksen 16.05.2018 § 51 Pysäköintimaksujen ja maksullisen pysäköintialueen muutos päätöksen mukaisesti.

Uudet päätöksen mukaiset liikennemerkit oli tilattu ja olivat myös saapuneet muutama päivä ennen tulipaloa Kaupunginvarikolle. Ympäristöteknisen lautakunnan päätöstä ei voitu panna heti täytäntöön heti sen saatua lainvoiman, koska kaupunginvarikon tulipalossa 15.6.2020 tuhoutui kaupungin liikennemerkkivarasto. Kaupunginvarikon tapauksen selvittely on vielä kesken vakuutusyhtiön kanssa. Uusien liikennemerkkien toimitusaika kesäaikaan oli toimittajan arvion mukaan elokuun jälkimmäisellä puoliskolla. Katu- ja puistoyksikkö käytti harkintaa ja ei tilannut uusia merkkejä tuhoutuneiden tilalle, koska niiden käyttöajaksi olisi muodostunut alle kuukausi. Täytäntöönpanoa on nyt valmisteltu siten, että 16.05.2018 § 51 mukainen pysäköintijärjestely astuu voimaan 16.09.2020.

Ympäristöteknisen lautakunnan muutetussa käyttösuunnitelmassa 20.5.2020 § 47 on hyväksytty ympäristötekniselle toimialalle tulojen vähenemää noin -0,5 milj. € sisältäen pysäköintimaksutuottojen vähentymisen maksuttoman pysäköinnin vuoksi. Koko vuoden pysäköintimaksutuotoiksi on budjetoitu 150 000 euroa. Alkuvuoden 2020 aikana pysäköintimaksutuottoja kertyi noin 33 600 euroa. Maksuttoman kesäajan keskusta-alueen pysäköinnin vuoksi koko vuoden pysäköintimaksutuotoiksi on arvioitu noin 80 000 euroa. Mikäli aloitteen mukainen maksuton aikarajoitettu pysäköinti toteutuisi loppuvuoden osalta, tarkoittaisi se ympäristöteknisen toimialan kunnallistekniikka- ja liikunta -tulosalueelle noin 46 000 euron menojen sopeuttamistarpeen.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p 044 7100 263, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta pysyy aiemmassa päätöksessään eikä jatka maksutonta aikarajoitettua pysäköintiä keskustan alueella 15.9.2020 jälkeen vaan 16.9.2020 alkaen keskusta-alueen pysäköinti järjestetään ympäristöteknisen lautakunnan kokouksen 16.05.2018 § 51 Pysäköintimaksujen ja maksullisen pysäköintialueen muutos päätöksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi Kari Kemppaisen esityksen äänin 8-3.

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 27%

    Panu Huotari, Ritva Mikkonen, Irja Seppänen

  • Ei 8 kpl 73%

    Päivi Huusko, Kaija Patronen, Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, Markus Leinonen, Aila Tartia-Jalonen, Jukka Poutiainen, Eveliina Korhonen

Tiedoksi

Kajaanin kauppiasyhdistys, Pekka Kolehmainen, Matti Nousiainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.