Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kainuun Parkinsonyhdistys ry:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

KAJDno-2021-560

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Parkinsonyhdistys ry (y-tunnus: 1464199-2) / pj. Mirjami Korhonen on pyytänyt kirjallisesti, että yhdistyksen ja Kajaanin kaupungin välillä 14. elokuuta 1997 allekirjoittua maavuokrasopimusta muutettaisiin siten, että se muuttuisi määräaikaiseksi n. 10 vuoden ajaksi, jolloin yhdistys voisi hakea vuokra-alueella olevan savusaunan ja sen piha-alueen kunnostamiseen tukea Oulujärvi Leader -hankkeelta. Tuen saamisen ehtona on, että hankkeen haltijalla on riittävän pitkä hallintaoikeus tuen kohteena olevaan alueeseen. Nykyisen sopimuksen irtisanomisehto, jonka mukaan sopimus voidaan irtisanoa vuoden irtisanomisajalla ei täytä hankerahoituksen edellä mainittu ehtoa, vaan sopimus on muutettava määräaikaiseksi. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 421 4112, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki muuttaa kiinteistöllä 205-8-9903-1 sijaitsevan vuokra-alueen 205-8-9903-1-V1 vuokrasopimusta siten, että se muuttuu määräaikaiseksi 31.12.2031 saakka, jonka jälkeen irtisanomisehto on oheisen vuokrasopimusmuutosluonnoksen mukainen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun Parkinsonyhdistys ry / pj. Mirjami Korhonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.