Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Heinimäen, Pirunvaaran ja Pirttivaaran alueiden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymispäätöksestä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely

KAJDno-2019-14

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta jätti pöydälle 20.11.2019 Heinimäen, Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita koskevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymisen, jotta asianosaisia voitaisiin kuulla uudelleen.

Kaupunki laittoi suunnitelmat nähtäville 19.8.2020 ja piti suunnitelmiin liittyvät katselmukset 2.9.2020 klo 9.00 alkaen Pirunvaarassa ja klo 13.00 Heinimäessä. Muistutukset pyydettiin jättämään asiassa 30.9.2020 klo 16.00 mennessä. Maastossa pidetyissä katselmuksissa tarkasteltiin suunniteltuja toimenpiteitä ja keskusteltiin läsnäolijoiden kanssa heidän näkemyksistään asian suhteen.

Pirunvaarassa läsnäolijoiden toiveena oli, että kuvion 90 päätehakkuusta luovuttaisiin ja samalla tavalla kuusivaltainen kuvio 79 eli ns. satumetsä säästettäisiin nykytilassa. Muutoinkin käytiin keskustelua maisemahakkuun määritelmästä ja aiotuista toimenpiteistä kuviolla 86. Todettiin, että metsäsuunnitelma on yleisluonteinen ja toimenpiteet kuvioilla suunnitellaan erikseen ja herkemmissä kohteissa tämä tarkoittaa automaattisesti maastossa tehtävää suunnittelua. 

Heinimäessä maastossa katselmuksessa tarkasteltiin Erkin polun ympäristöä ja polun varteen rakennettua laavua. Lisäksi käytiin alueen itäosan suunnitellulla kunnostusojitusalueella (kuviot 48, 46 ja 54), jossa on tarkoitus samalla suorittaa kevyttä harvennusta. Kunnostusojituksen osalta keskustelua herätti ojituksen vaikutukset alapuolisiin vesistöihin myös alueen hiilitaseeseen. Kuvion 42 osalta todettiin, että pienaukkohakkuita ei voitane koko alueen osalla suorittaa, koska se on jo sen verran harvakasvuinen. Kuvion 47 kuusikko oli merkitty alaharvennukselle ja se pyydettin läsnäolijoiden toivomuksena säilyttämään sellaisenaan. Lisäksi maastokatselmuksella mukana olleiden kaupungin maihin rajoittuvien tilojen maanomistajien kanssa sovittiin mahdollisuudesta kulkea metsäpalstoille kaupungin maiden kautta olemassa olevaa talvitien pohjaa pitkin. Maastokatselmuksen yhteydessä toivottiin myös mahdollisuutta vastaavaan katselmukseen Olliskanvaarassa.

Suunnitelmien ollessa nähtävillä, niihin liittyvistä kartoista saatiin palautetta, jonka johdosta karttoja korjattiin ja suunnitelmien nähtävilläoloaikaa päätettiin jatkaa. Kaupunki ilmoitti suunnitelmien nähtävillä olon jatkamisesta 23.9.2020. Suunnitelmat olivat nähtävillä 30.10.2020 klo 16.00 saakka, johon mennessä suunnitelmia koskevat muistutukset oli viimeistään jätettävä. Lisäksi kaupunki järjesti suunnitelma-alueilla uudet katselmukset siten, että 5.10.2020 klo 9.00 aloitettiin katselmus Otanmäen Pirttivaaran alueella ja klo 13.00 Olliskanvaaran alueella. Otanmäen Pirttivaaran alueen katselmuksessa kierrettiin kaupungin omistamien maiden alueen osalta siellä kulkeva valaistun ladun pohja. Paikalla olleiden kanssa keskustelussa nousi esille erityisesti latualueen kunto ja valaistus. Paikalla olleiden toiveissa oli pääasiassa, että kaupunki poistaisi ladun varresta yksittäisiä puita, jotta ladun roskaantuminen vähenisi ja jotta latukone mahtuisi paremmin hoitamaan latua. Varsinaisten toimenpiteiden osalta Pirttivaaran suunnitelmat olivat osallistujien mielestä kunnossa. Ainoastaan kuviolle 135 kuusikkoon suunnitellun hakkuun osalta todettiin yhteisesti, että hakkuu täytyy toteuttaa siten, että ladun varteen jää puustoa ja että syntyvä aukea maisemoidaan ladun suunnasta siten, että se ei hallitse näkymää.

Olliskanvaaran alueen katselmuksessa todettiin sähkölinjan ja Vuoreslahdentien välissä tehdyt harvennushakkuut ja annettiin kaupungin viranhaltijoille tästä kärkevää palautetta. Katselmuksessa paikalla olleiden kanssa kierrettiin kuvioiden 27, 33 ja 38 kautta kuvion 60 ja 67 laitaa myöten kuviolle 72 ja siitä kuvio 64 kautta kuviolle 53, josta tultiin takaisin kuvion 40, 33 ja 43 kautta takaisin lähtopaikkaan. Kuvioilla 67 ja 53 oli lahopuuta alueelle tehtyjen ojien varsilla. Muutoin lahopuusto oli vähäistä. Kuvioiden 53, 64, 67 ja 72 metsä on yli 100 vuotta vanhaa, mutta muilla kuvioilla metsä on tätä nuorempaa arviolta n. 70-vuotiasta. Paikalla olleiden kanssa keskusteltiin sen selvittämisestä soveltuvatko alueet METSO-suojeluohjelmaan.

Suunnitelmista nähtävillä olon aikana kirjallisia muistutuksia jättivät yhteisesti Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Lohtaja-Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu kyläyhdistys ry, vihreiden valtuustoryhmä, Vaara-kollektiivi ja Routa Company. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Lohtaja-Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu kyläyhdistys ry esittivät, että Pirunvaaran alue tulee rajata metsätalouden ulkopuolelle ja tulostavoitteista luopua. Lisäksi yhdistykset ehdottavat avohakkuista sekä pienaukkohakkuista luopumista. Olliskanvaaran osalta yhdistykset esittävät alueen osan liittämisen osaksi METSO-suojeluohjelmaa. Heinimäessä Erkinpolun varteen suunniteltuja pienaukkohakkuita tulisi muistutuksen mukaan rajata maastossa yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa ja esityksen tehneiden yhdistysten kanssa. Heinimäen itäosaan suunnitellun kunnostusojituksen vesistökuormitus tulisi muistutuksen mukaan selvittää ennen ojien perkaamista, kuten poistettavan puuston määrä ojien perkauksen yhteydessä.

Lisäksi muistutuksessa otettiin kantaa itse prosessiin ja todettiin, että kuntalaisten kannalta on ongelmallista, koska suunnitelmissa eivät näy lopulliset hakkuurajaukset. Erityisen ongelmallisena tämä koettiin maisema- ja pienaukkohakkuiden toteutuksen suhteen.  Lisäksi tuotiin erikseen esille räikeänä epäkohtana Olliskanvaaran alueella kesken kuulemisen suoritetut hakkuut ja se, että suunnitelmakartoissa on ollut puutteita koko prosessin ajan. 

Kajaanin vihreiden valtuustoryhmä esitti Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta, että molemmat ovat virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. Muistutuksessa todetaan, että kaupunki on suojellut vähän omia metsiään ja esitetään, että kaupunki suojelisi Olliskanvaaran alueen. Pirunvaaran osalta ryhmä esittää, että avo- ja pienaukkohakkuista luovutaan, jotta alueen virkistyskäyttömahdollisuudet säilyisivät parempina. Maisemahakkuut tulisi suorittaa varovaisesti ottaen huomioon virkistys- ja suojeluarvot.

Heinimäen osalta vihreiden valtuustoryhmä esitti kunnostusojituksista luopumista ravinne- ja kiintoainespäästöjen sekä kasvihuonepäästöjen takia. Jatkuvan kasvatuksen menetelmien käyttöä esitettiin sen sijaan. Samoin harvennushakkuukuvioille esitettiin jatkuvan kasvatuksen menetelmien käyttöä eli yläharvennuksia. Kuvion 42 osalta esitettiin pienaukkohakkuista luopumista.

Pirttimäen osalta vihreiden valtuustoryhmä esitti avohakkuista ja pienaukkohakkuista luopumista, koska alueella on tehty paljon hakkuita viimevuosina Metsähallituksen toimesta ja koska alue on tärkeä paikallisille. Alueen vieressä todettiin olevan myös soidensuojelualue.

Vaara-kollektiivi ja Routa Company esittää vastineessaan Pirunvaaran osalta koko alueen jättämistä metsätalouden ulkopuolelle. Muistutuksen mukaan kuvio 90 tulee säästää hakkuilta. Lisäksi pienaukko- ja maisemahakkuista on muistutuksen mukaan luovuttava. Aluekokonaisuus tulisi muistutuksen mukaan suojella tärkeänä virkistysmetsänä, joka turvaa osaltaan luonnonmonimuotoisuutta. Pirunvaaran hakkuiden todetaan olevan kaupunkistrategian vastaisia ja alueen luonnon inspiroivan kulttuuritapahtumia ja yhteisöllistä taidetta. Muistutuksessa esitetään, että alueelle suunnitellaan yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa toiminnallinen ja moniaistillinen polku. 

Vastine:

Heinimäen alueella luovutaan kaikista toimenpiteistä kuvioilla 42 ja 47. Kunnostusojitusten osalta todetaan, että alueen turvekerros on verrattain ohut eikä turpeen hajoaminen aiheuttane siten suuria kasvihuonepäästöja ilmakehään, vesistöpäästöt suuntautuvat suoalueelle, jossa ravinnekuormitus lisää turpeen muodostumista ja toisaalta puuston lisääntynyt kasvu harvennetuilla kuvioilla korvaa harvennuksessa poistuneen puuston hiilivaraston suhteellisen pian hiilinieluvaikutuksen kasvaessa parantuneen kasvun takia. Tämän takia kunnostusojitus olisi syytä suorittaa suunnitelman mukaisesti.

Pirunvaaran alueella metsäsuunnitelmaa muutetaan siten, että avohakkuu kuvioilla 90 ja 116 muutetaan toimenpide-ehdotus pienaukkohakkuuseen. Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota olemassa oleviin reitteihin, jottei niiden käyttömahdollisuuksia heikennetä hakkuilla. Lisäksi kuvion 79 "satumetsä" rajataan toimenpiteiden ulkopuolelle. Alueen liikuntamahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen kanssa. Pienaukko- ja maisemahakkuut suunnitellaan yhdessä liikunta-tulosyksikön kanssa siten, että virkistyskäyttömahdollisuudet voidaan turvata.

Olliskanvaaran osalta kaupunki on alustavasti selvittänyt METSO-suojeluohjelmaan pääsemisen mahdollisuuksia ja on tehnyt hakemuksen tästä. Alustavien tietojen mukaan Olliskanvaaran metsät eivät täytä METSO-ohjelman kriteerejä, koska alueen metsä on kokonaisuudessaan liian nuorta, alueen lahopuuston määrä on liian pieni ja alueet on ojitettu. Mikäli rahoitusta on jatkossakin saatavilla, voi ohjelmaan päästä mukaan alhaisemmillakin kriteereillä, joten Olliskanvaaran osalta suunnitelluista toimenpiteistä luovutaan toistaiseksi myös kuvioilla 53, 64 ja 72, jotta alueen suojeluarvoja voidaan tarvittaessa aktiivisesti kehittää ja suojeluohjelmaan pääsyn mahdollisuudet selvittää myöhemmin. Alueen luontoarvojen ja monimuotoisuuden kehittämiseksi voidaan tilata myöhemmin erillinen suunnitelma, jonka tultua hyväksytyksi lautakunnassa, alueella voidaan tehdä suunnitelman mukaisia toimenpiteitä esim. lahopuun lisäämiseksi.

Pirttimäen alueella suunnitellaan tarkasti virkistyskäyttö silmällä pitäen kuvion 135 hakkuu. Pienaukot kuvioilla 136 ja 138 sovitetaan maastoon ja toteutetaan siten, että niiden aiheuttama haitta alueen virkistyskäytölle on pieni. Toimenpiteet suoritetaan kaikille kuvioille samanaikaisesti ja sellaiseen vuodenaikaan siten, että myös ajallisesti haitat minimoituvat. Latualueen viereistä puustoa voidaan poistaa samalla, jotta ladun tekeminen helpottuu ja käyttö voi jatkua keväällä pidempään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaisten Heinimäen,​ Pirttimäen ja Pirttikallion sekä Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueilla tehtyjen selvitysten toimenpidesuositukset seuraavin muutoksin:

1. Heinimäessä, päivitetään kuvioille 42 ja 47 toimenpiteeksi "ei toimenpiteitä".

2. Pirunvaarassa, päivitetään kuvioille 90 ja 116 toimenpiteeksi "pienaukkohakkuu" ja kuviolle 79 "ei toimenpiteitä".

3. Olliskanvaarassa, päivitetään kuvioille 53, 64 ja 72 "ei toimenpiteitä", selvitetään voidaanko kohde suojella METSO-ohjelmalla ohjelmakauden lopulla tai voidaanko suojeluarvoja parantaa aktiivitoimenpitein.

4. Pirttimäessä, otetaan huomioon maisema- ja virkistysarvot alueen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

 Edellä mainituin muutoksin käyttö- ja hoitosuunnitelmat päivitetään metsäsuunnitelmaan ja päivitetyt kartat viedään erikseen kaupungin verkkosivuille metsät-osioon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta päätti 28.4.2021 kokouksessaan hyväksyä muutoksin Heinimäen, Pirunvaaran ja Olliskanvaaran sekä Pirttimäen alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Päätökseen on tehty kaksi oikaisuvaatimusta, joista toinen on tehty yksityishenkilön nimissä ja toinen yhteisesti Luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry, Lohtaja-Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu kyläyhdistys ry, Vaara-kollektiivi, Routa companyn toimesta. Yksityishenkilö katsoo edustavansa laajemmin Otanmäen asukkaita, aiemmin asiassa tehdyn huomautuksen 93 allekirjoittajan osalta.

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus koskee Otanmäen Pirttivaaran aluetta. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kaupunki luopuisi avohakkuista kuviolla 135 ja muuttaisi kuvioille 136 ja 138 suunniteltujen pienaukkohakkuiden toimenpide-ehdotukset harrvennushakkuiksi. Perustelut löytyvät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Yhdistysten yhteisesti tekemässä oikaisuvaatimuksessa esitetään pienaukkohakkuista ja avohakkuista luopumista Pirunvaarassa ja alueen rajaamista metsätalouden ulkopuolelle. Oikaisuvaatimuksen mukaan ympäristötekninen lautakunta ei ole ottanut päätöksessään huomioon yhdistysten esittämiä muistutuksia. Olliskanvaaran osalta oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että toimenpiteiden ulkopuolelle jätetään myös kuviot 43, 38 ja 29, koska yhdistykset katsovat koko alueella olevan hyvä potentiaali METSO-suojelukohteeksi ja kuvioille esitettyjen toimenpiteiden katsotaan heikentävän suojeluarvoja kokonaisuuden osalta.

Pirttimäen osalta yhdistykset esittävät kuviolle 121 ja 135 suunnitelluista avohakkuista luopumista ja muutoin, että toimenpiteet on suunniteltava maastossa huolellisesti virkistyskäyttö huomioon ottaen.

Heinimäen osalta esitetyt toimenpiteet katsotaan asiallisiksi, eikä yhdistyksillä ole niistä huomautettavaa. Yleisesti yhdistykset toteavat, että kaupungin metsistä vain pieni osa on suojeltu ja pitävät kohtuuttomana, että nyt päätöksenteon kohteena olevia arvokkaita lähiluonto- ja virkistyskohteita käsitellään edelleen talousmetsinä, eikä kaupunkilaisten lausuntoja oteta aidosti huomioon.

Vastineena asiassa esitettyihin oikaisuvaatimuksiin voidaan todeta, että ympäristötekninen lautakunta on käsitellyt muistutukset kokouksessaan 28.4.2021 § 43. Lisäksi asiassa on vuosien aikana järjestetty poikkeuksellisen laaja kuuleminen, jossa kaikilla kajaanilaisilla on ollut mahdollisuus lausua asiasta. Kuulemisprosessi on johtanut muutoksiin suunnitelmissa ja laajoja alueita on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle tai toimenpiteitä muutoin kevennetty siten, että laajoja avohakkuita ei alueilla suoriteta. Alueiden metsien hoitamisessa on kuitenkin huomioitava alueella aiemmin suoritetut toimenpiteet, eikä alueita voi jättää hoitamatta, koska tällöin metsätuhojen riski kasvaa liian suureksi. Metsätuhot tuskin koskaan parantavat virkistysarvoja, eikä niistä välttämättä ole hyötyä myöskään luonnon monimuotoisuudelle.

Metsien virkistyskäyttö ei voi tarkoittaa sitä, että metsää ei saa hoitaa. Taimikonhoitotyöt ja harvennukset on tehtävä ajallaan, koska muutoin tasaikäisenä hoidettu metsä menee pilalle ja virkistysarvot heikkenevät tai romahtavat kokonaan. Hoitamatta jättäminen ei myöskään tuota automaattisesti luonnonmukaista metsää. Tasaikäisen metsän kerroksellisuutta ja siten luonnonmukaisuutta voidaan lisätä jatkuvan kasvatuksen menetelmin, jollainen pienaukkohakkuukin on. Suunnitelmallisesti suoritettuna pienaukkohakkuut eivät aiheuta merkityksellistä haittaa virkistyskäytölle, joten niiden tekeminen alueilla on perusteltua. Pienaukkohakkuiden tekemisen yhteydessä suoritettavat rajatut ja maiseman huomioivat avohakkuut ovat toiminnan tehokkuuden kannalta tärkeitä ja siksi niistä ei ole syytä luopua.

Olliskanvaaran osalta esitetyistä toimenpiteistä voitaisiin luopua muutoin, kuin kuvion 29 osalta, jossa on tehtävä tarvittavat taimikonhoitotyöt. Taimikon osalta voitaneen pyrkiä mahdollisimman luonnonmukaiseen hoitoon, jotta se myöhemmin vuoden 2021 jälkeen voidaan sisällyttää METSO-suojeluohjelmaa vastaaviin suojeluohjelmiin. Kuvioiden 38 ja 43 osalta suojelua voidaan hakea jo aiemmin, kun nykyvaatimusten mukainen vähimmäisikä täyttyy muutamien kymmenien vuosien kuluttua. Koska alueella ei ole enää tarvetta toimenpiteille seuraavien n. 25-30 vuoden aikana, voidaan ympäristöteknisen lautakunnan 28.4.2021 § 43 tekemä päätös myös jättää kaikkien kuvioiden osalta voimaan sellaisenaan.

Huomionarvoista asiassa lienee myös se, että kuntalaisten kuuleminen ei tarkoita sitä, että kaikki asiassa esitetyt muistutukset otetaan sellaisenaan huomioon. Tämä ei olisi yleensä mahdollistakaan, koska esitetyt muistutukset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Asian käsittelyn yhteydessä jätettyjen muistustusten osalta tosin sisällöt ovat olleet varsin yhteneväiset. Yhdessä tehty oikaisuvaatimus osoittanee, että muistuttajatahot ovat koordinoineet myös aiemmin tehtyjen muistutusten sisällön yhdessä. Tällöin lienee asianmukaista huomauttaa, että esitetyt muistutukset eivät edusta kaikkia kaupunkilaisia vaan korkeintaan muistutuksen tehneiden yhdistysten jäseniä. Tiedossa ei ole myöskään se, onko tehtyjä muistutuksia käsitelty yhdistysten toimielimissä, jolloin niiden edustavuus voi olla rajattu jäsenkuntaa vielä huomattavasti suppeampaan osaan yhdistysten aktiiveja.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 421 4112, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hylkää asiassa tehdyt oikaisuvaatimukset ja pitää voimassa aiemman päätöksen sellaisenaan.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi jäsen Panu Huotarin esityksen oikaisuvaatimusten hyväksymisestä seuraavasti: yhdistysten tekemä oikaisuvaatimus, muutoin paitsi Pirttimäen osalta ja yksityishenkilön tekemä oikaisuvaatimus Pirttimäen osalta äänin 6-4.

Hyväksyi.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tehneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00