Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite: Hinku-kunnaksi hakeutuminen

KAJDno-2019-1277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kajaani HINKU-kunnaksi

"Ilmastonmuutos on aikamme vakavin globaali ilmiö. Hallitsematon ilmaston lämpeneminen johtaa maapallon elinolosuhteiden radikaaliin heikentymiseen. Siksi ilmaston lämpenemistä täytyy pyrkiä hillitsemään yhteisten toimien avulla, koko maailmassa ja kaikilla sektoreilla, monella tasolla. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnat voivat omilla toimillaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kunnan tekemät päätökset esimerkiksi hankinnoissa, kaavoituksessa, rakentamisessa, jätehuollossa sekä energiantuotannossa vaikuttavat merkittävästi ilmastotyöhön.

Kuntien ilmastotyön kirittäjäksi on luotu HINKU-kuntien verkosto. Verkostossa on tällä hetkellä yli 60 kuntaa ympäri Suomen. Kainuusta yksikään kunta ei ole vielä mukana. Keskuskaupunkina ja maakunnan veturina Kajaanin pitäisikin näyttää tässä esimerkkiä. Sen sijaan Kainuun lähialueita HINKU-kuntia jo löytyy: Vaala, Utajärvi, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Valtimo ja Nurmes. 

HINKU-verkosto edellyttää kuntaa sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 80 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunnan on uskottavasti sitouduttava vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta. 

Kajaanissa kasvihuonekaasupäästöt ovat jo lasku-uralla. Lisäksi suunnitelmat uuden supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa, liikenteen vähittäinen siirtymä kohti sähkö-ja biokaasuautoja, rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä kaupungin alueelle suunnitellut tuulivoimahankkeet tekevät tavoitteen saavuttamisesta mahdollista.

Kajaanin tuleekin seurata monen muun kunnan mallia, osoittaa rohkeaa edelläkävijyyttä ja tavoitella vastuullisen, aktiivisen ilmastotoimijan roolia. Tämä hyödyttää myös kaupungin isoja yksityisiä yrityksiä, jotka jo tekevät ilmastotyötä: raitiovaunut ja junat, akkukemikaalit, biopolttoaineet sekä digitalisaatiota hyödyntävät palvelukeskukset. 

HINKU-kunnaksi liittymällä luomme ilmapiiriä, jossa Kajaani korostaa innovatiivisuutta, uutta teknologiaa sekä siirtyy uusiutuvaan energiaan. Samalla voidaan luoda säästöjä sekä tehdään kaupungin imagosta houkuttelevampi ja kiinnostavampi uusille asukkaille ja yrityksille. 

Esitämme valtuustolle, että Kajaanin kaupunki ryhtyy HINKU-kunnaksi."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyi. 

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta on kokouksessaan 18.9.2019 § 78 hyväksynyt ympäristöteknisen toimialan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 ja esittänyt sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 63 hyväksynyt Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022. Hyväksytyssä talousarviokirjassa ympäristöteknisen lautakunnan palvelulinjauksissa todetaan KAHINA -hankkeeseen osallistuminen. Tavoitteena on saattaa Kajaanin kaupunki tulevaisuudessa hiilineutraaliksi kunnaksi, eli HINKU -kunnaksi.

KAHINA -hanke 2020-2022 – Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi on kaksi- ja puolivuotinen EAKR -hanke, johon tavoitellaan mukaan kaikkia Kainuun kuntia ja Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamo, Taivalkoski ja Vaala. Tavoitteena auttaa kuntia etenemään kohti hiilineutraaliutta. HINKU -verkostoon ( https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku ) liittyminen on vapaaehtoista hankkeen aikana. Hankkeessa selvitetään kunnan energiaratkaisujen nykytila, suunnitellaan ja toteutetaan viisaita energiaratkaisuja. Viestinnän ja verkostoitumisen kautta vaikutetaan kuntalaisten ja yritysten ratkaisuihin. Tuloksena on myös parantunut näkyvyys ja imago, esimerkiksi ekologisena matkailukohteena.

Kajaanin yliopistokeskus edellytti hankerahoituksen saamiseksi Kajaanin kaupungin ympäristöteknistä toimialaa sitoutumaan osarahoittajaksi Suomen rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” hankkeeseen "Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi - Pienemmät päästöt, isommat säästöt - KAHINA -hanke 2020-2022” yhteensä 25 000 eurolla vuosina 2020–2022. Osarahoituksen suuruus on 8 500 € vuonna 2020, 8 500 € vuonna 2021 ja 8 000 € vuonna 2022. Projekti on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2022.

Tekninen johtaja on tehnyt Kajaanin kaupunginvaltuuston talouarviopäätöksen pohjalta viranhaltijapäätöksen 13.2.2020 §3 Sitoumus KAHINA -hankkeen osarahoittajaksi, jolla ympäristötekninen toimiala on sitoutunut osarahoittajaksi Kajaanin yliopistokeskuksen KAHINA -hankkeeseen. KAHINA -hankkeen ohjausryhmään ympäristöteknisen toimialan edustajaksi on nimetty teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 2.4.2020 §4 kaupungingeodeetti ja varahenkilöksi johtava ympäristönsuojelutarkastaja. KAHINA -hanke on käynnistynyt syksyllä 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §