Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma 2018

KAJDno-2018-62

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8. luvun mukaan:
”Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto‐ tai nettomääräisenä.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.”

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.11.2017 mm. ympäristöteknisen lautakunnan tekemää vuoden talousarvioehdotusta. Ympäristöteknisen lautakunnan tekemän talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan kaupunginhallitus on päättänyt tehdä seuraavan muutoksen:

Ympäristöteknisen toimialalle tilakeskuksen tulosalueelle lisätään seuraava maininta: "Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon puuta".

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 hyväksynyt talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen tekemän esityksen mukaisesti ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden osalta.

Liitteenä oleva ympäristöteknisen toimialan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelma on laadittu siten, että ympäristöteknisen lautakunnan talousarvioehdotusta on muokattu ottamalla huomioon kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyissä tullut lisäys seuraavasti:

Tilakeskuksen tulosalueen toimintalinjauksiin on lisätty seuraava lause:
”Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon puuta.”

Muilta osin käyttösuunnitelma vastaa lautakunnan syksyllä tekemää talousarvioesitystä.

Investointimäärärahojen käytöstä lautakunta tekee erilliset päätökset.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyi

Tiedoksi

Soininen, Kauppinen, Nousiainen, Haverinen, Säkkinen, Väyrynen, Leskinen, Malinen, Kolehmainen, Kinnunen, Heikkinen, Pietarila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.