Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Lausuntopyyntö Mt 19084 (Kulunnantie) ja Hovimäentien risteyksen suojasaarekkeen rakennussuunnitelmasta

KAJDno-2018-79

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Kajaanin kaupungilta lausuntoa suojasaarekkeen rakennussuunnitelmasta. Suunnitelma on laadittu ELY-keskuksen toimesta yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.

Suunnitelmassa esitetään Kulunnantielle Hovimäentien kohdalle suojasaareketta ja yhteyttä nykyiselle jalankulku- ja pyörätielle. Lisäksi Hovimäentien puolelle rakennetaan korotettu jalankulkutie. Suojasaarekkeen vuoksi Kulunnantien rakennetta joudutaan leventämään tien molemmilta puolilta. Lisäksi ajokaistoja linjataan uudelleen päällysteen ja tieviivojen uusimisella. Yksi Liikenneviraston omistama valaisinpylväs kaapeleineen Kulunnantiellä siirretään. Hovimäentien rakennetta levennetään, jotta yhdistelmäajoneuvo mahtuu kääntymään tielle.

Hankkeen rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 47 600 euroa. Lisäksi kustannuksia tulee laiteomistajille.

ELY-keskus pyytää ilmoittamaan lausunnossaan
- osallistuuko kaupunki hankkeen rakennuskustannuksiin, joka on arviolta 17 250 euroa
- hyväksyykö kaupunki suunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja rakenteet
- sitoutuuko kaupunki siihen, että ELY-keskus toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana myös tiehankkeen aiheuttamien välttämättömien katujärjestelyjen osalta
- ottaako kunta omistukseensa ja kunnossapidettäväkseen rakennettavan maantien poikittavan kevyen liikenteen yhteyden maantien suuntaisen kevyen liikenteen väylän reunaan saakka. Maantie ja suojasaareke jäävät ELY-keskuksen omistukseen ja kunnossapidettäväksi.
- lisäksi pyydetään ilmoittamaan kunnan rakentamisen aikainen yhdyshenkilö mm. urakan työmaakokouksia ja vastaanottotarkastusta varten.

ELY-keskus on linjannut, että kaikissa liikenneturvallisuus kohteissa, joissa yleisin tien poikittava yhteys maankäytön seurauksena edellyttää turvallisuuden parantamistoimenpiteitä edellytetään kunnan/kaupungin taholta 50 % rahoitusosuutta. Edellä mainittu linjaus ei ollut tiedossa, kun tämän hankkeen suunnittelu aloitettiin.

Kajaanin kaupunki on linjannut, että kaupunki ei osallistu rakennustoimenpiteiden kustannuksiin, jotka toteutetaan ELY-keskuksen hallinnoimilla teillä. Mikäli kyseisellä kohdalla Kulunnantiehen liittyvä yksityistiekunta jakaisi suunniteltujen toimenpiteiden rakennuskustannukset ELY-keskuksen kanssa, olisi yksityistiekunnalla mahdollisuus hakea kustannuksiin avusta kaupungilta.

Lisätietoja asiasta antavat suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ei osallistu lausuntopyynnössä esitetyn hankkeen rakennuskustannuksiin kustannusjakoperusteen mukaisesti. Ympäristötekninen lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman rakennussuunnitelman ja siinä esitetyt ratkaisut. Kaupunki ei ota omistukseensa, eikä kunnossapidettäväksi rakennettavan maantien poikittavan kevyen liikenteen yhteyttä maantien reunasta kevyenliikenteen väylän reunaan saakka.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.