Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ympäristöteknisen toimialan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 16.6.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 laadintaohjeen. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2019 toteuma sekä alkuvuoden 2020 talousarviototeuma.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty -1,600 milj. euroa. Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio on laadittu nykyinen palvelutaso ja laajuus säilyttäen, jolloin toimintakate on -1,645 milj. euroa. Laadinnassa on huomioitu sopeuttamissuunnitelman edellyttämät toimenpiteet. 

Ympäristöteknisen toimialan tulosalueittain laaditussa henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2021– 2023 henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. HTV2-lukuna. Suunnitelman mukaan tavoitteena on vähentää ympäristöteknisen toimialan henkilöstön määrää 1–2 vuodessa suunnitelmakaudella.

Maa- ja vesialueiden investointien osalta investointiesitys vastaa aikaisempaa käytäntöä ja mitään erityisiä investointitarpeita maa-alueiden hankintaan ei ole esitetty vuosille 2021–2023. Investointiesitys sisältää olemassa olevien rakennusten, tilojen, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunnostamista, peruskorjaamista sekä pieniä kehittämishankkeita ja irtaimistohankintoja.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Liitteet: Vuoden 2021 talousarvioesitys sekä taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023 sekä investointiosa.
Oheisliitteet: Talousarvion 2021 laadintaohje ja yksityiskohtainen investointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021 ja 2022–2023

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2021

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022–2023 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Jäsen Panu Huotari esitti, että päätösehdotuksen kohtaan 1 lisätään olevan tekstin jälkeen maininta: , kunhan palvelulinjaukset on tarkistettu ja aukikirjoitettu kokouksessa esiintulleiden huomioiden valossa.

Esitys kannattamattomana raukesi.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §