Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Vuoden 2020 talousarviomuutos, ympäristötekninen toimiala, investointikohteet

KAJDno-2020-422

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 § 63 investointiosan vuodelle 2020.

Maaomaisuuden ostoon on varattu 100 000 euron määräraha. Kajaanin kaupunki hankki omistukseensa UPM Energy Oy:ltä Kajaanijoen vesialueita ja Ämmä-Koivukoski -koskitilan sekä UPM Kymmene Oyj:tä Koivukosken voimalaitoksen tontin. Näiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 1 100 000 euroa. Maaomaisuuden ostoon esitetään 1 100 000  euron lisämääräraha.

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa hankeryhmäkohtaiseen sitovuustasoon. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on hankekohtainen valtuustoon nähden. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on vuoden 2020 hankeryhmäkohtaisissa talonrakennushankkeissa yhteensä 1.410.000 €:n määräraha. Talousarviossa on esitetty ympäristötekniselle lautakunnalle  hankeryhmäkohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Hankeryhmäkohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi talonrakennukseen on hyväksytty muihin rakennushankkeisiin yhteensä 900.000 €:n määrärahat.

Vuoden 2020 hankekohtaisina sitovuustason talonrakennushankkeina ovat Lyseon peruskorjaus ja laajennusosan korvaaminen uusilla tiloilla (9.000.000 €), Pikku-Ketun päiväkodin peruskorjaus (1.240.000 €) sekä Teatterin Sissilinnan (400.000 €) ja teatteritalon (100.000 €) peruskorjaussuunnittelu.

Kajaanin Lyseon hankkeen suunnittelutyö tehtiin vuonna 2017 ja rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2018, hanke valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2020. Lyseon hankkeen rakennuskustannusten tavoitehinta-arvio oli 20,5 milj. € vuoden 2018 keväällä, jota on pidetty talousarvion lähtökohtana. Hankkeen rakennuskustannusten toteutuma ilman kalustoinvestointeja ja purkukuluja tulee olemaan n. 19,0 milj. euroa. Hankkeen tavoitehinnan alittumiseen johtaneita keskeisiä seikkoja ovat mm. vaativan korjauskohteen ollessa kyseessä kustannusarvioon varattujen mittavien hankevarausten  ja tavoitehinta-arviossa olleiden rakennuttajan kustannusten (mm. suunnittelu- ja rakennuttajatehtävät) alittuminen yhteensä n. 1.500.000 €. Toisena vuoden 2020 talousarviomäärärahan käyttöön vaikuttavana tekijänä on monivuotisen hankkeen kustannusten jaksotuksessa ollut epätarkkuus eri talousarviovuosien kesken, vuodelle 2020 on esitetty tarvittavan hankkeen loppuun saattamiseksi 950.000 € liikaa määrärahoja eli hankkeen kustannuskertymän arviointi viimeiselle vuodelle ei ole onnistunut hyvin. Edellä mainituista seikoista johtuen Lyseon hankkeen määrärahaa voidaan pienentää 2.450.000 € vuodelle 2020 ja tälle määrärahalle ei ole siirtotarvetta muihin rakennushankkeisiin.

Kajaanihallin sosiaali- ja pesutilojen ja talotekniikan osakorjausten korjausmääräraha 200.000 € jää käyttämättä vuonna 2020 ja voidaan siirtää muuhun kohteeseen. Rakennusinvestointien viiden vuoden PTS-suunnitelmaan sisältyy Kajaanihallin peruskorjaus vuosina 2022-2024. Vuoden 2020 osakorjaukset on katsottu järkeväksi toteuttaa aikanaan kokonaisvaltaisen peruskorjauksen yhteydessä.

Sissilinnan peruskorjaussuunnitteluun ja korjaustöiden aloittamiseen on varattu määräraha 400.000 €. Sissilinnan ja teatteritalon suunnittelu on käynnistetty kesällä 2020 ja kestää molempien rakennusten osalta vuoden 2021 alkupuolelle. Sissilinnan peruskorjauksen mahdollistavat työt on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 lopulla ja ne kestävät myös vuoden 2021 alkupuolelle. Sissilinnan varatusta määrärahasta jää arviolta 150.000 € käyttämättä vuonna 2020 ja tämä summa siirtyy vuosille 2021-2022.

Määrärahojen siirtojen ja käyttämättä jäävien talonrakennusmäärärahojen johdosta talonrakennusinvestointeihin tarvitaan hyväksytyn talousarvion 13.050.000 € sijasta 10.450.000 € eli 2.600.000 € vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Edellä mainittuun perustuen kaupungin tilakeskus esittää seuraavia määrärahojen käyttöä ja siirtoja:

Hankekohtaiset talonrakennushankkeet

Kajaanin Lyseo  - 2 450 000 € ( määrärahaa jää käyttämättä)
Sissilinna  -    150 000 € ( määrärahaa jää käyttämättä, siirtyy 2021 - 2022)
Pikku-Ketun päiväkoti, peruskorjaus  +   200 000 € ( siirto Kajaanihallilta)

Tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet

Kajaanihalli                    - 200 000 € (siirto Pikku-Ketun päiväkoti)
Muut hankkeet  1 210 000 € ( liitteen mukaan) 

Lisätietoja asiasta antaa Jari Säkkinen puh. 044 4214 112, Markku Haverinen puh. 044 7100 302 tai Henri Summanen puh. 044 7147 496 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy maa-alueiden hankinnan lisämäärärahan 1 100 000  euroa.

Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että esittelytekstin mukaisesti vuo­den 2020 investointiosan hankeryhmäkohtaisista talonrakennusmäärärahoista Kajaanihallin määräraha 200.000 euroa siirretään Pikku-Ketun päiväkodin peruskorjauksen lisämäärärahaksi, Kajaanin Lyseon peruskorjauksen loppuun saattamiseksi varattua määrärahaa pienennetään 9.000.000 eurosta 6.550.000 euroon ja Sissilinnan peruskorjaukseen varattua määrärahaa pienennetään 400.000 eurosta 250.000 euroon.

Ympäristötekninen lautakunta päättää vuo­den 2020 hankeryhmäkohtaisen talonrakennusmäärän 1.210.000 € käytöstä liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §