Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Padel-kentän alueen vuokraaminen

KAJDno-2020-176

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Padelson Oy:n (y-tunnus: 3117104-8) / Jarkko Hyvärisen kanssa Padel-kentän alueen vuokraamisesta yhtiölle Kaupunginlammenkentän viereiseltä alueelta Kaupunginlammenpuistosta. Vuokra-alue sijaitsee alueella olevan tenniskentän vieressä ja alue on osittain rakennettu padel-kentälle sopivaksi, mutta pohjarakenteita on kuitenkin laajennettava, jotta kahden padelkentän perustus- ja aitarakenteet sopivat alueelle.

Alueen rakentamisvastuun jakamisesta on sovittu yhtiön kanssa siten, että kaupunki rakentaa alueen pohjarakenteen ja kentän vaatimat perustukset sekä asfaltoi alueen. Kaupunki perii kustannukset vuokralaiselta pääomavuokrana. Lisäksi vuokralainen maksaa alueesta normaalisti vuokraa, joka vastaa taso vastaa Purolan alueen omakotitontin vuokratasoa.

Alue on asemakaavassa varattu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi ja kentän alueen vuokraaminen laajentaa alueen käyttömahdollisuuksia asemakaavan mukaiseen toimintaan. Vuokraaminen monipuolistaa liikuntaharrastusmahdollisuuksia Kajaanissa ja tehostaa Kaupunginlammenkentän käyttöä sen asemakaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Liikuntaharrastukset lisäävät yleisesti kuntalaisten hyvinvointia ja vuokraaminen tukee siten välillisesti myös kaupunkistrategian tavoitteita.

Yritysvaikutusten arviointi: Vuokraaminen edistää ja monipuolistaa paikallista yritysvetoista palvelutarjontaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 440 m² suuruisen maa-alueen kahden Padel-kentän sijoittamiseksi Kaupunginlammenkentän viereiselle alueelle oheisen liitekartan mukaiseen sijaintiin ja muutoin oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Padelson Oy / Jarkko Hyvärinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.