Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Määräalan myyminen tilasta 205-408-16-0 Kerkkä kosteikkoalueen osaksi

KAJDno-2020-1008

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut  ******** kanssa n. 29,7 ha suuruisen määräalan (erillinen palsta) myymisestä kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 Kerkkä. Asianosaisen tarkoituksena on muodostaa määräalasta alueen vieressä sijaitsevien entisten turvetuotantoalueiden kanssa yksi suurempi kosteikkoaluekokonaisuus johtamalla alueen vedet entiselle turvetuotantoalueelle ja sitä kautta Särkijärven kautta edelleen Mainuanjoen alajuoksulle. Kosteikkoalueen toteuttaminen parantaisi alueen järvi- ja jokivesien tilaa vähentämällä Mainuanjärveen aiheutuvaa humus- ja ravinnekuormitusta. Myynnin voidaan katsoa edistävän Kajaanin kaupunkistrategian toteutumista ja olevan siten kaupungin edun mukainen. Kaupunki on linjannut maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa, että erilliset metsäpalstat, joilla ei ole erityistä strategista merkitystä, voidaan myydä markkinahintaan.

Kaupungin omistamasta palstasta suurin osa on ojittamatonta avosuota tai muuta kitu- tai joutomaata (n. 12,5 ha) ja loppuosa metsämaata (n. 15 ha). Kaupunki on pyytänyt palstasta myyntiä varten puolueettoman hinta-arvion. Hinta-arvion mukaan palstan markkina-arvo on 27.000 euroa, josta suurin osa on puuston arvoa (n. 23.600 euroa). Maapohjan arvo on n. 100-130 €/ha, riippuen siitä onko kyseessä turve- tai kivennäismaa.

Koska määräalan markkina-arvo on määritetty puolueettoman arvioitsijan toimesta, voidaan määräala luovuttaa Kuntalain 130 §:n mukaisesti ilman erillisen tarjouskilpailun järjestämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 29,7 ha suuruisen, oheisen liitteen mukaisen määräalan 27.000 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ********.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

********

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §