Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Alueen n. 1,88 ha vuokraaminen puutavaran ja maa-ainesten varastointiin ja käsittelyyn tilan 205-401-1-83 alueelta Kuohunmäessä

KAJDno-2020-1187

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Kajaanin Jätehuolto Oy (y-tunnus: 2102857-1)  / Esa Rimpiläisen kanssa n. 1,88 ha suuruisen alueen vuokraamisesta 20 vuodeksi (päättyen 31.12.2039) Kuohunmäen alueelta puutavaran ja maa-aineksen varastointiin ja niiden käsittelyyn liittyvään toimintaan. Vuokralaisella on tarkoitus varastoida alueella toiminnassaan kertyviä puhtaita puuaineksia, joita toimija hakettaa tarpeen mukaan ja toimittaa eteenpäin energiahakkeena.

Vuokra-alue sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä 205-401-1-83 Lahjoitusmaa. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa varattu moottoriajoneuvojen käsittelyn harjoitus- ja kilpailualueeksi kaavamerkinnällä EL. Alueen kaavamerkintä ei estä vuokrasopimuksen mukaista toimintaa alueella, mikäli se toiminnassa tarvittavien muiden viranomaislupien mukaan voidaan sallia. Toimija on velvollinen hakemaan toiminnassaan tarvitsemansa luvat kustannuksellaan. Mikäli vuokrasopimuksen mukaista toimintaa ei voida alueella harjoittaa siitä syystä, että viranomainen ei myönnä siinä tarvittavia lupia, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus ja luovuttaa alue takaisin vuokranantajalle varastokenttänä käytettäväksi. Vuokra-alueelle kulkevan kulkutien kunnossapidosta vastaa vuokralainen. Kaupungille jää kulkuyhteyden käyttöoikeus ja alueen läpikulkuoikeus, joka on turvattava myös siinä tapauksessa, että vuokralainen aitaa vuokra-alueen.

Vuokralainen lunastaa kaupungilta alueella kasvavan taimikon sen perustamiskustannuksella (700 € + alv 24%) ja voi menetellä sen jälkeen puiden osalta parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokralainen on velvollinen maksamaan alueesta 671,16 euron vuosittaista vuokraa, joka on sidottu elinkustannusindeksiin arvolla 1968. Vuokralaisella ei ole oikeutta ostaa vuokra-aluetta ja vuokrasuhteen päätyttyä vuokralaisen velvollisuudeksi jää omaisuutensa poistaminen alueelta ja alueen siistiminen siten, että vuokranantaja voi ottaa sen käyttöön varastokenttänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 1,88 ha suuruisen alueen Kainuun Jätehuolto Oy:lle kiinteistöltä 205-401-1-83 Lahjoitusmaa. Vuokra-aika on 20 vuotta alkaen 1.10.2020 ja päättyen 31.12.2039. Vuosivuokra on 671,16 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin arvolla 1968. Muut vuokraehdot ovat oheisen sopimusluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kajaanin Jätehuolto Oy / Esa Rimpiläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.