Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen nimeäminen Lyseon peruskorjauksen suunnittelutyöryhmään

KAJDno-2017-1151

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Lyseon peruskorjauksen suunnitteluun on varattu vuoden 2017 talousarvioon 300.000 euroa. Suunnittelutyö aloitetaan ympäristöteknisen toimialan johdolla, kun hankkeen laajuus on linjattu. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan sivistys- ja ympäristöteknisen lautakunnan edustus. Lähtökohtana on, että vuonna 1925 rakennettu kiinteistön vanha osa peruskorjataan ja vuonna 1969 rakennettu laajennusosa puretaan ja laajennusosan tilalle rakennetaan uusi rakennus. Vanhan laajennusosan peruskorjaus on arvioitu kannattamattomaksi. Jotta peruskorjauksen suunnittelu ja peruskorjaustyöt voidaan aloittaa vuonna 2018, on linjattava hankkeen laajuus. Laajuuden osalta keskeinen kysymys on, rakennetaanko kouluun uusi liikuntasali purettavalla osalla olevan salin tilalle.

Sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan 22.3.2017 § 28 ympäristötekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle, että Lyseon peruskorjaushankkeeseen sisällytetään n. 600 m²:n liikuntasalin rakentaminen oheistiloineen (yht. 1 000 m²). Ympäristötekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.3.2017 § 34 ja esitti samoin kaupunginhallitukselle, että liikuntasali sisällytetään Lyseon peruskorjaushankkeeseen. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.4.2017 § 66 lautakuntien esitysten mukaisesti, että Lyseon peruskorjaushankkeeseen sisällytetään n. 600 m²:n liikuntasalin rakentaminen oheistiloineen (yht. 1 000 m²). Ympäristötekninen lautakunta päätti liikuntasaliesityksen lisäksi, että uusi ympäristötekninen lautakunta nimeää hankkeen suunnittelutyöhön edustajansa ja henkilö huolehtii myös esteettömyysasioiden toteutumisesta hankkeessa. Lisäksi uuden lautakunnan alaista liikunta -tulosyksikköä pyydetään nimeämään edustaja hankkeen suunnittelutyöhön.     

Lyseon peruskorjauksen ja purettavan laajennusosan tilalle tulevan uudisrakennuksen suunnittelijat on kilpailutettu kesällä 2017 ja valintapäätös on tehty 4.7.2017. Hankkeen suunnittelu aloitetaan elokuussa 2017 ja siihen muodostetaan suunnittelutyöryhmä. Alustavan aikataulun mukaan suunnitelmien pitäisi olla valmiina maaliskuussa 2018, jonka jälkeen tehdään rakennusurakoiden kilpailutus. Hankkeen rakennustöiden on arvioitu kestävän ajallisesti noin kaksi vuotta, rakennustyöt alkaisivat kesällä 2018 ja koulutyö voitaisiin aloittaa peruskorjatussa kiinteistössä elokuussa 2020.

Lisätietoja antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää edustajansa Lyseon peruskorjaus- ja laajennusosahankkeen suunnittelutyöryhmään. Henkilö huolehtii myös esteettömyysasioiden toteutumisesta hankkeessa.

Päätös

Valittiin Kaija Patronen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.