Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, Kätönkuja 5 a

KAJDno-2017-582

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen käyttötarkoituksen muutos julkisten palveluasuntojen tontista pientalotontiksi. Tontilta on purettu entinen kehitysvammaisten ryhmäkoti keväällä 2016.

Tavoite on muuttaa kaupungin omistama rakentamaton palveluasuntojen tontti pientalotontiksi valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella, lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa ja eheyttää kaupunkirakennetta. Kaavamuutosalue on Kuurnan pientaloalueen keskellä Kätönkujan ja Kätönpolun risteyksen koilliskulmassa, noin 1,5 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta koilliseen.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 mukaan yhdyskuntarakennetta tiivistetään muuttamalla keskustaajamassa rakentamattomien tonttien asemakaava nykyisen kysynnän mukaiseksi. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaa-vahankkeen vireille tulosta ja osallistumismahdollisuuksista kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla ja Kajaanin kaupungin tiedotuslehden kaavoituskatsauksessa 26.4.2017.  Kaavaehdotus laadittiin ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelun yksikössä.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on julkisten palveluasuntojen korttelialuetta (YAS) julkisia palveluasuntoja sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaa toimintaa varten. Tontin tehokkuusluku e=0,25 ja sallittu kerrosluku on kaksi. Tontti rajautuu lännessä Kätönkujan katualueeseen ja etelässä Kätönpolkuun, jalankululle ja polkupyöräilylle varattuun katuun, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t).

Kaavamuutosalueelle muodostuu asuinpientalotontti, jonka kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,25. Käyttötarkoitusmerkintä AP on asuinpientalojen korttelialuetta, jolle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. Tontilla on osoitettu rakennusala ja rakennuksen harjansuunta. Tontin rakennusoikeus ei muutu ja se on 410 k-m2. Autopaikkoja on rakennettava erillispientaloissa 2 autopaikkaa asuntoa kohti ja rivitaloissa 1ap/ 85 k-m² kohti. Kätönkujan puoleisella tontin rajalla on säilytettävä/ istutettava puurivi. Tontilla varataan leikki- ja oleskelualue ja alue vesi- ja viemärijohdoille.

Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verrataan voimassa oleviin kaavoihin ja nykytilanteeseen. Asemakaavan muutoksen vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Asuinrakentaminen sopeutuu ympäröivään pientaloasutukseen, ei lisää merkittävästi liikennettä, eikä aiheuta ympäristöhäiriöitä. Toteutuessaan kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta, kun vajaakäyttöinen alue rakentuu ja otetaan käyttöön.

Asemakaavan muutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Alueelle voidaan rakentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan.

Ehdotus asemakaavan muutokseksi on ollut julkisesti nähtävänä 24.5.–6.6.2017. Ehdotusta vastaan ei jätetty muistutuksia.

Kaava-asiakirjat löytyvät osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, p. 044 7100455 tai riitta.i.korhonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy julkisesti nähtävillä olleen asemakaavamuutoksen kaupunginosa 14 Kuurna, korttelin 22 tontti 2.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.


Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta


- se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa ositetulla maankäytöllä on vaikutusta.
- rekisteröity paikallisella tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi senä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että


- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 189, 90101 OULU

Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42841

Puhelinnumero: 029 56 42800 (vaihde)

Virka-aika: klo 8.00-16.15

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,

- sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä


- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituksista perittävät maksut


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.


Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero: 08 61551

Kirjaamon aukioloaika: 8.00 – 16.00