Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lausunto Kontiosaari–Kuninkaanniemi -alueen osayleiskaavaluonnoksesta

KAJDno-2017-816

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.6.2017 asettanut nähtäville Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutosluonnoksen, joka koskee Kontiosaari–Kuninkaanniemen aluetta ja pyytänyt samalla lausunnon mm. ympäristötekniseltä lautakunnalta.

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Kontiosaari–Kuninkaanniemi alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavasta ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Tavoitteena on täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä.

Muutosalue, jonka pinta ala on noin 235 ha, jakautuu kahteen osaan. Eteläisempi alue rajautuu Iso Särkilahden ja Rasintien väliselle alueelle ja pohjoisempi Kontiosaaren halki menevästä voimalinjasta aina Lukkarinnurmeen ja Honkakallioille saakka. Rantaviivaa siinä on noin 4,6 km, muunnettuna noin 2,94 km. Voimalinjan itäpuolelta Mutamaantien, Paltaniementien ja Kuninkaanniementie välinen alue sekä Kontiosaaresta voimalinjan itäpuolinen alue on rajattu Keskustaajama 2035 kaavatyöhön myöhemmin laadittavaa asemakaavoittamista silmälläpitäen.

Nykyisellään alueella on 62 rakennuspaikkaa, joista omarantaisia 26. Kaavaluonnokseen on osoitettu 62 uutta rakennuspaikkaa, joista omarantaisia seitsemän.

Luonnoksen uusista rakennuspaikoista kahdeksan kymmenestä sijoittuu Kuninkaanniemen varteen ja loput Kontiosaarentien ja Rasintien varteen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnettu rantaviivakilometri. Rantarakentamisen mitoitukseksi on tullut 11,2 rakennuspaikkaa muunnettu rantaviivakilometri. Lisääntyvä asutus voi vaikuttaa ns. Pohjan Sellun tontille mahdollisesti tulevan teollisuustoiminnan sijoittumiseen.

Lukkarinnurmen alue on osoitettu yleiseksi uimarannaksi.

Kajaanin Veden ja Kuninkaanniementien viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat luonnoksessa osoitetut rakennusalueet.

Kajaanin keskustaajama osayleiskaavaa varten on tehty arkeologinen inventointi ja luontoselvitys, jotka kattavat myös nyt kyseessä olevan alueen. Lisäksi on tehty Kontiosaari–Kuninkaanniemi aluetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Näille alueille ei ole osoitettu rakentamista.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osasyleiskaavana niin, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 0447100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa Kontiosaari–Kuninkaanniemen osayleiskaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Osayleiskaava-alue liittyy Nakertajan kaupunginosan asemakaava-alueeseen ja tukeutuu sen palveluihin. Nakertajan asemakaava-alueella sijaitsee mm. päiväkoti ja juuri laajennettu peruskoulu.

Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa lisääntyvän asutuksen Kuninkaanniementien ja Rasintien alueille. Tämä voi vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, millaista teollisuutta voi sijoittua UPM-Kymmene Oyj:n omistaman ns. Pohjan Sellun tontin alueelle. Tämä asia on elinkeinopolitiikan toimijoiden syytä tiedostaa.

Kajaanin Veden ja Kuninkaanniementien viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat luonnoksessa osoitetut rakennusalueet.

Osayleiskaavaluonnoksen alueella toimivat tien pidossa Kuninkaanniementien ja Muramaantien sekä Kontiosaarentien yksityistiekunnat. Ympäristöteknisen lautakunnan tekemän päätöksen perusteella kaupunki pitää kunnossa Rasitien, koska sen päässä sijaitsee Kajaanin Veden jätevesipumppaamo.

Osayleiskaavan toteuttaminen ei tule vaatimaan uusia kunnallistekniikan tai tilakeskuksen investointeja.

Osayleiskaavaluonnoksessa kaupungin omistamalle maalle on kaavoitettu yhteensä seitsemän ns. kuivan maan tonttia, jotka kaupunki tulee myymään tarjousten perusteella, mikäli yleiskaavaluonnos laillistuu. Osayleiskaavaluonnoksen alueella on kaupungin käytössä oleva maanläjitysalue, joka on osoitettu kaavamääräyksellä E = maanläjitysalue. Kaupunki omistaa ns. Lukkarinnurmen alueen, joka osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kaavamääräyksellä VV-1 = uimaranta-alue. Alueelle voidaan sijoittaa uimarannan käyttöä palvelevia ja leikkiin tai yhteisoleskeluun liittyviä rakennelmia tai rakennuksia. Lukkarinnurmen alueen hoitamisesta on tehty sopimus Nakertaja–Hetteenmäki -kyläyhdistyksen kanssa.

Osayleiskaavaluonnos monipuolistaa tonttitarjontaa kaupungin keskustaajaman välittömässä läheisyydessä.

Ympäristöteknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa nähtävillä olevasta Kontiosaari–Kuninkaanniemi -osayleiskaavaluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §