Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Katualueeksi erotetun alueen luovuttaminen takaisin tilaan 205-401-12-8 KONTTILA (Kontionkuja 5)

KAJDno-2017-1113

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on Lohtajan Kontionkujan alueelle 7.2.2000 vahvistetun asemakaavan nro 404 perusteella saanut omistukseensa katualuetta tilasta 205-401-12-8 KONTTILA. Tilasta kaupungille siirtyneen katualueen kokonaispinta-ala on ollut 1701 m², josta maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaiseen ilmaisluovutusvelvollisuuteen on kuulunut 1278 m². Kaupunki on tehnyt 23.12.2002 sopimuksen maanomistajan kanssa, jonka perusteella se on maksanut ilmaisluovutusvelvollisuuden ulkopuolelle jääneestä maa-alueesta (423 m²) korvauksena 1,78 €/m² eli yhteensä 752,94 euroa. Lisäksi asianosaiselle on korvattu katualueelle jääneestä puustosta yhteensä 2601,03 euroa.

Kangasmaastoon 16.2.2010 vahvistetun asemakaavan muutoksen nro 475 seurauksena osa Kontionkujan ja Vuoreslahdentien katualueesta on liitetty takaisin korttelialueeseen. Samalla kortteliin nro 66 alueella olevan tilan 205-401-12-8 KONTTILA alueelle on vahvistettu tonttijaon muutos, jossa osa aiemmin katualueeksi lohkotusta alueesta liittyy takaisin em. tilaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tällaisessa tilanteessa, kun maanomistajan katualueeksi luovuttama alue liitetään kaavamuutoksella osaksi maaomistajan tonttia, ei kunta saa periä maanomistajalta korvausta korvauksetta saamaansa osuutta vastaavasta osasta aluetta, mikäli tontti on vielä saman omistajan omistuksessa eikä tontin pääasiallista käyttötarkoitusta ole kaavan muutoksella muutettu. Tilan KONTTILA osalta maanomistuksessa on tapahtunut osittainen muutos, mutta tontti on edelleen pääasiallisesti saman omistajan hallussa, eikä käyttötarkoitusta ole muutettu.

Kaupunki on neuvotellut maanomistajan kanssa maapohjaa ja kasvillisuutta koskevista korvauksista. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kaupunki luovuttaa takaisin tonttiin kuuluvat 115 m² ja 13 m² suuruiset alueet ja maaomistaja palauttaa erillisen sopimuksen mukaan kaupungin maapohjasta maksamasta korvauksesta palautettavaa maa-aluetta vastaavan liikaa maksetun osan eli 227,84 € (128 m² * 1,78 €/m²). Kasvillisuuskorvauksien suhteen korvaustaulukon perusteella ei voida yksiselitteisesti päätellä kuuluvatko palautettavien alueiden rajoilla kasvavat koivut korvattuun puustoon. Osa puustosta on selkeästi kasvanut korvausten maksamisen jälkeen, eikä näiden osalta voida liikaa maksettua kasvillisuuskorvauksen osuutta periä takaisin. Koska liikaa maksetun kasvillisuuskorvauksen kokonaismäärän määrittäminen riittävän luotettavalla tavalla on lähestulkoon mahdotonta ja kuutiohinnalla arvioidun korvauksen osuus jää murto-osaan maapohjan korvauksen arvosta, voitaneen kasvillisuukorvauksen osalta mahdollinen liikaa maksettu osuus jättää perimättä maanomistajalta.

Aiemmin vastaavassa tilanteessa Kajaanin kaupunki on luovuttanut vastaavalla tavalla valtuuston päätöksellä 7.11.2016 § 63 noin 1117 m² suuruisen alueen kiinteistöstä Vuolijoen kadut nro 205-23-9901-1 takaisin tilaan Penttilä nro 205-416-14-169. Luovutus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaisesti ilman vastiketta. Kajaanin kaupunki on vastannut lisäksi luovutukseen liittyvistä kaupanvahvistus- sekä lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Tuolloin maapohjasta tai kasvillisuudesta ei ole korvattu, eikä siten myöskään peritty korvauksia takaisin.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa asemakaavan muutoksen nro 475 mukaiseen rakennuskortteliin nro 66 kuuluvat yhteensä 128 m² suuruiset tontin osat katualueesta 205-9-9901-1 maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaisesti korvauksetta kiinteistön 205-401-12-8 KONTTILA omistajille erikseen tehtävällä ja päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella. Samanaikaisesti liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella tilan 205-401-12-8 KONTTILA omistaja palauttaa kaupungille 23.12.2002 tehdyn korvaussopimuksen mukaisesta korvauksesta liikaa maksetun osuuden eli yhteensä 227,84 euroa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §