Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Lausunto tiesuunnitelmasta "Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiönmäentie–Losotörmäntie, Kajaani"

KAJDno-2019-1019

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman ”Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiömäentie–Losotörmäntie, Kajaani”. ELY-keskus pyytää Kajaanin kaupungin lausuntoa suunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista.

Kaupunki on pitänyt tiesuunnitelmaa yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan 11.9.–10.10.2019 lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL) edellyttämällä tavalla. Nähtävänäoloajan päättymiseen mennessä tiesuunnitelmasta on jätetty yksi valitus.

Tiesuunnitelman pääsisältö on kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 5 varteen välillä Häikiömäentie–Losotörmäntie Kajaanin Jormualla. Suunniteltu kevyen liikenteen väylä sijaitsee valtatien luoteispuolella Häikiömäentien ja Oikotien välillä, ja vaihtaa Oikotien alikulkukäytävässä puolta valtatien kaakkoispuolelle yhtyen Kulunnantien risteykseen. Suunnitelma sisältää kevyen liikenteen vesistösillan rakentamisen Pohjajoen yli valtatien sillan viereen. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu bussipysäkkiparin rakentaminen Pöyhölänniementien liittymän yhteyteen.

ELY-keskus vastaa suunnitelman toteuttamisesta kustannuksineen. Kaupungille ei aiheudu suunnitelman toteuttamisesta kustannuksia.

ELY-keskus on toimittanut tiesuunnitelman paperikansiona, josta liitekartta on skannattu sähköiseen muotoon. Suunnitelmakansio on nähtävillä ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 23.10.2019.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki lausuu tiesuunnitelmasta ”Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiömäentie–Losotörmäntie, Kajaani” seuraavaa:

Suunnitelma parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Jormualla. Suunnitelma on hyvä ja kaupunki näkee tärkeänä, että ELY-keskuksella on mahdollisuus suunnitelman toteuttamiseen.

Lisäksi kaupunki ilmoittaa, että suunnitelma-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa. Kaupungin tiedossa ei ole sen omistuksessa olevia johtoja ja laitteita suunnitelma-alueella, mutta mikäli näitä ilmenee, kaupunki vastaa niiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä kustannuksellaan. Suunnitelman toteuttaminen ei todennäköisesti ulotu kaupungin omistamalle maa-alueelle, mutta mikäli näin tapahtuu, kaupunki luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoitukseen. Kaupungilla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmasta.

Suunnitelmasta jätetyssä valituksessa vaaditaan, että ns. Jormuan Grillin liittymään tulee tehdä väistötila valtatien 5 ajoradalle. Kaupunki toteaa lausuntonaan, että väistötilan rakentaminen parantaisi liittymän turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §