Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sokatien yksityistien perusparannuksen avustaminen

KAJDno-2022-648

Valmistelija

  • Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Sokatien yksityistien tiekunta on hakenut kaupungilta avustusta tien kantavuuden ja kuivatuksen parantamisen kustannuksiin. Kaupunki on avustanut yksityisteiden suunnittelua, perusparantamista ja rakentamista, mikäli valtio myös on avustanut hanketta. Kaupunki on maksanut avustuksena 75 % valtion maksaman avustuksen yli menevältä osalta, jolloin kaupungin avustuksen osuudeksi on yleensä jäänyt 37,5 %, kun valtion avustus on kattanut 50 % kokonaiskustannuksista. Yksityisteiden perustamiseen avustuksia on maksettu kaupungin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Sokatien yksityistien peruskorjaushankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä 133 000 euroa, joka on kokonaan myös avustuskelpoista. Hankkeelle on myönnetty valtion avustusta hankeajalle 18.3.2022 - 18.11.2022. Sokatien yksityistien tiekunta hakee Kajaanin kaupungilta avustusta tien peruskorjauksen omavastuuosuuteen, joka on yhteensä 66 500,00 euroa. Rakennusaikaiseen rahoitukseen tiekunta hakee pankkilainaa. Mikäli kaupunki myöntää avustuksen perusparannukseen, ei lainalle tarvita erillistä takausta rakentamisen ajalle. 

Kajaanin kaupungin avustuksen osuudeksi tulisi aiemmin sovellettujen avustusperusteiden mukaisesti 75%*66 500,00 euroa eli yhteensä 49 875,00 euroa, jos avustus maksetaan täysimääräisenä. Koska rakentamisen kustannukset ovat nousussa, voi hankkeen kustannusarvio vielä muuttua. Mikäli toteutuneet kustannukset ovat arvioitua suuremmat, voi yksityistie tehdä lisäavustushakemuksen, jonka lautakunta käsittelee erikseen.

Lisätietoja antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki maksaa Sokatien yksityistien tiekunnalle peruskorjausavustuksena yhteensä korkeintaan 49 875,00 euroa hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja muutoin esittelytekstissä mainituin avustusperustein.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Sokatien yksityistie

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.