Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lehtomäki-Pärsänsuontien yksityistien kunnossapitoavustuspäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely

KAJDno-2022-301

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki ilmoitti järjestöjen, yhteisöjen ym. haettavaksi kaupungin vuoden 2022 talousarviossa olevat avustukset. Samalla toteutettiin myös yksityistieavustusten haku sähköisenä hakuna. Sähköiset hakulomakkeet ja yksityisteiden avustamisen periaatteet olivat kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kajaani.fi/avustukset. Hakemuksia saattoi jättää myös paperisena ja valmiita lomakepohjia sai Kajaanin kaupungintalon aulasta. Paperisia hakemuksia saapui viisi kappaletta. Hakuaika päättyi 29.4.2022 klo 15.00.

Yksityisteiden kunnossapitohakemuksia saapui määräaikaan mennessä 70 kappaletta.

Avustuksia voidaan maksaa saapuneiden hakemusten mukaisesti tiekunnille yhteensä 67 425,70 euroa. 

Lisätietoja antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2022 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

 

Tea Heikkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on 18.5.2022 § 51 tekemällään päätöksellä päättänyt vuoden 2022 kunnossapitoavustuksista yksityisteiden hoitoon. Lehtomäki-Pärsänsuon yksityistien avustuksen osalta päätökseen on tehty oikaisuvaatimus. Avustusta kyseisen yksityistien hoitoon on lautakunnan tekemän päätöksen mukaan maksettu 1900,80 euroa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että yksityistielle maksettu avustus nostetaan vuosina 2020 ja 2021 maksettuun summaan, joka on ollut 2376,00 euroa. 

Lehtomäki-Pärsänsuon yksityistien avustus on maksettu aiempina vuosina yksityistien kunnossapitoluokan 1 mukaisena. Vuoden 2022 avustus on maksettu kunnossapitoluokan 2 mukaisena. Tien kunnossapitoluokituksen taustalla olevissa laskentaperusteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät kunnossapitoluokan laskemista, joten luokituksen ja avustuksen olisi täytynyt pysyä ennallaan. Päätöstä tulee siten korjata.

Lisätietoja asiasta antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, 044 4214 198 ,etunimi.sukunimi( at )kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja päättää muuttaa 18.5.2022 § 51 päätöstä siltä osin, että Lehtomäki-Pärsänsuon yksityistielle maksetaan kunnossapitoavustusta vuonna 2022 kunnossapitoluokan 1 mukaisesti, eli yhteensä 2376,00 euroa. Yksityistielle maksetaan jo maksetun avustuksen lisäksi 475,20 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Lehtomäki-Pärsänsuon yksityistie

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00