Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Raatikeskuksen rakentamisaikaisen työmaa-alueen vuokraaminen sekä sijoittamissopimuksen solmiminen Osuuskauppa Maakunnalle

KAJDno-2020-44

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Osuuskauppa Maakunnan omistaman Raatikeskuksen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020. Rakennushanke on aikataulutettu valmistuvaksi keväällä 2021. Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Keijo Tuikka on esittänyt aluesuunnitelman työmaa-alueesta. Raatihuoneentorin ja Linnankadun alueella työmaa-alue rajautuisi 5 metrin päähän tulevan rakennuksen seinälinja. Pikku-Pohjolankatu Raatikeskuksen kohdalta tarvitaan myös työmaa-alueeksi. Työmaa-aluetarve on yhteensä noin 2 100 m2.

Raatihuoneentorin osalta ei ole Ympäristöteknisen lautakunnan vahvistamaa hintaa yleisen alueen vuokraamisesta työmaa-alueeksi. Linnankadun ja Pikku-Pohjolankadun osalta alue on maksuluokkaa 1, eli aluevuokra työmaalle on 0,2 €/vrk neliömetriä kohti. Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuokraa voidaan yli 6 kk vuokra-aikojen kyseessä ollessa kohtuullistaa siten, että hinnanalennus on 1,5 %- prosenttiyks./vuokra-aikakuukausi aina 50 %:n alennukseen saakka.

Kaupunki on osallistunut Raatikeskuksen suunnitteluun ja suunnittelussa on otettu huomioon kaupungin toiveita. Lisäksi Raatikeskuksen Raatihuoneentorin puoleisia portaita ja katosta voidaan hyödyntää torilla järjestettävissä tapahtumissa erikseen sopimalla. Jos työmaa-alueen vuokra on 0,1 €/vrk/m2 ja hinnassa huomioidaan vuokran kohtuullistamien, muodostuu päivävuokraksi 15 kk vuokra-ajalla 162,75 €/vrk, eli koko työmaa-ajan vuokra on 74 051,25 €.

Hankkeessa Raatihuoneentorin laidalle sijoitettavien ja pysyväksi jäävien rakenteiden osalta Osuuskauppa Maakunnan kanssa on sovittu oheisen luonnoksen mukaisen sijoittamissopimuksen solmimisesta. Sopimuksella annetaan oikeus Raatikeskuksen portaiden, luiskien ja jalankulkuväylien sijoittamiseen yleiselle alueelle n. 234 m² laajuudella. Sijoittamisesta maksetaan kaupungille yhteensä 32000,22 euron korvaus, joka vastaa karkeasti edellä mainitun kokoisen alueen asuintontin hinnan perusteella laskettua vuokraa n. 30 vuoden ajalta. Sijoittamissopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin enintään niin kauan, kun rakenteita tarvitaan tontin 205-1-10-32 käytössä. Rakenteiden rakennuskustannuksista ja ylläpidosta vastaa Osuuskauppa Maakunta.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki luovuttaa oheisen liitekartan mukaisen alueen Osuuskauppa Maakunnalle Raatikeskuksen aikaiseksi työmaa-alueeksi 74051,25 euron kokonaishinnalla siten, että Osuuskauppa voi aidata alueen työmaaksi tammikuusta 2020 alkaen n. 15 kuukauden ajaksi eli kevääseen 2021 saakka. Mikäli vuokra-aika jatkuu 15 kuukauden jälkeen, vuokra-aika jatkuu päivävuokran mukaisella korvauksella 162,75 €/vrk. Lisäksi lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki solmii Osuuskauppa Maakunnan kanssa oheisen luonnoksen mukaisen sijoittamissopimuksen ja Osuuskauppa voi sen perusteella sijoittaa Raatikeskuksen portaat, jalankulkuväylän ja -luiskan Raatihuoneentorin yleiselle alueelle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.