Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019-2022 hyväksyminen

KAJDno-2019-554

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma laaditaan valtuustokausittain nykyisen ohjelmakauden ollessa vuodet 2019–2022. Maankäyttöpoliittinen ohjelma koostuu kunnan maapoliittisista linjauksista, joita ovat maanhankintaan ja luovutukseen liittyvät keinot ja toimintatavat sekä kaavoitusohjelmasta, jossa linjataan keskustaajaman yleiskaavaan tukeutuen tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet. Ohjelmalla toteutetaan osaltaan Kajaanin kaupunkistrategiaa ja mahdollistetaan kaupungin suunnitelmallinen ja taloudellisesti kestävä kehittäminen pitkällä tähtäimellä.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman laatimiseen on olemassa myös vahva säädösperusta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan lisäksi myös maapolitiikan harjoittamisesta, mikä pitää sisällään maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Nykyisen ohjelmaluonnoksen valmisteluun on viranhaltijavalmistelun lisäksi osallistunut luottamushenkilöistä koostunut ohjausryhmä, jonka tekninen johtaja Jussi Heikkinen nimesi päätöksellään 26.9.2018 § 2 ja jossa on ollut edustettuina kaikkien valtuustoryhmien edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa ja ryhmässä on käyty läpi maapolitiikan ja maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteita, kaavoitusta ja kaavoitusohjelmaa sekä loma-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia. Lisäksi ohjausryhmässä käytiin läpi maapolitiikan keinovalikoimaa ja varsinaisia maapolitiikan linjauksia, joilla pyritään toteuttamaan ohjelmalle asetettuja tavoitteita. Ohjausryhmässä on myös käyty läpi ohjelmaluonnoksesta annetut lausunnot ja niiden vaikutukset ohjelmaluonnokseen. Lisäksi ohjausryhmä on ohjannut ohjelman valmistelua ja esittänyt ohjelmaan tarvittavia muutoksia ja linjauksia. Ohjausryhmän esitykset on huomioitu oheisessa maankäyttöpoliittisen ohjelman luonnoksessa.

Ohjelmaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä, Kajaanin Vedeltä, sivistyslautakunnalta ja Vuolijoen aluelautakunnalta. Ohjelmaa on käyty esittelemässä luonnosvaiheessa Vuolijoen aluelautakunnalle, joka on antanut sen perusteella oman lausuntonsa ohjelmasta. Lisäksi ohjelmasta on lausunut Vihreiden valtuustoryhmä. Muita lausuntoja ohjelmaluonnoksesta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää. Annetut lausunnot on käyty läpi ohjausryhmän kanssa valmistelun aikana. Lausunnoissa esitetyt asiat vastineineen esitetään seuraavassa:

Kainuun SoTe-kuntayhtymällä on käsitellyt ohjelmaluonnoksen ja ympäristöterveydenhuolto on antanut asiasta lausunnon. Lausunto toteaa, että maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Maankäyttöpolitiikan katsotaan vaikuttavan suuresti asumisviihtyvyyteen ja tiivistettäessä kaupunkirakennetta tulisi ottaa huomioon muun muassa melun ja tärinän vaikutukset. Muutoin ympäristöterveydenhuollolla ei ole ollut erityistä huomauttamista ohjelmaluonnokseen. Vastineena voidaan todeta, että esitetyt asiat huomioidaan maankäytönsuunnittelussa eikä lausunto vaikuta siten luonnokseen.

Kajaanin vesi pitää ohjelmassa esitettyjä tavoitteita perusteltuina ja katsoo olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämisen ja tiivistämisen olevan toimivan ja kustannustehokkaan vesihuollon kannalta tarkeää. Vesihuollon näkökulmasta asemakaava-alueiden laajennukset tai sellaisten alueiden kaavoittaminen, joilla vaaditaan vesihuollolta runkovesijohtojen ja/tai -viemäreiden rakentamista nähdään ongelmallisena, koska tällöin vesihuollon investointien osuus tonttia kohden kasvaa kohtuuttoman suureksi. Vesakon alueen kaavoittaminen joen pohjoispuolella aiheuttaa runkoviemärin rakentamistarpeen ja lisää alueen käyttöönoton kustannuksia. Tonttikohtaisten kulujen vähentämiseksi tulisi rakennusoikeuden määrä olla Vesakon alueella suuri. Toisaalta reservialueiksi kaavailtujen alueiden toteuttaminen ennen Vesakon aluetta ei vielä laukaisisi tarvetta runkoviemärin uusimiseen.

Loma-asuntojen käyttötarkoitusten muutosten Kajaanin Vesi katsoo voivan tehostaa olemassa olevien vesi- ja viemäriosuuskuntien verkostojen käyttöä ja edesauttaa niiden toiminnasta vastaavien osuuskuntien toimintaa. Samalla kuitenkin se voi aiheuttaa uusien, taloudellisesti haastavien vesihuolto-osuuskuntien perustamisen, josta voi aiheutua pitkällä tähtäimellä kaupungille taloudellinen riski. Lisäksi lausunnossa todetaan, että käyttötarkoituksenmuutokseen soveltuvien alueiden kartassa on tarkennettavaa erityisesti viemäriverkon osalta. Muutoin Kajaanin Vesi -liikelaitos toteaa, että ohjelma tukee kaupunkistrategian tavoitteita ja varmistaa tehokkaan, toimivan ja taloudellisen yhteiskuntarakenteen.

Vastineena Kajaanin veden lausuntoon voidaan todeta, että kaupunki pyrkii kaavoittamaan tulevat asuinalueet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle siten, että vesihuollon ja muun kaava-aluetta palvelevan infran rakentamis- ja ylläpitokustannukset pysyvät kurissa. Vesakon alueen kaavoittaminen ei ole ensisijainen ja eikä sitä tultane kaavoittamaan tällä ohjelmakaudella. Kajaanin vesi on todennut käytyjen neuvottelujen perusteella, että Vesakon alue voidaan toteuttaa esitetyllä rakentamisen määrällä kustannustehokkaasti. Alueen kaavoittamista tarkastellaan, mikäli kaupungin tonttivaranto antaa siihen erityistä aihetta. Loma-asuntojen käyttötarkoitusmuutosalueiden tarkastelussa on pyritty ottamaan huomioon alueiden ja kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun lisäksi myös mahdollinen kustannusriski tulevaisuudessa. Kajaanin Veden lausunto ei siten aiheuta erityisiä muutoksia ohjelmaluonnokseen.

Sivistyslautakunta on todennut lausunnossaan, että maankäyttöpoliittisella suunnittelulla edistetään kaupungin vetovoimaa asuinpaikkakuntana, millä tarkoitetaan tonttitarjonnan kehittämistä mahdollisimman houkuttelevaksi. Lisäksi lautakunta toteaa, että ohjelmassa esitetyt yleiskaavoitukseen liittyvät linjaukset ovat päivähoidon ja kouluverkon näkökulmasta perusteltuja. Lisäksi lausunnossa todetaan, että linjaus arvokkaiden rakennusten suojelusta ja niiden pysymisestä aktiivisessa käytössä asemakaavamääräysten tarkastelun avulla on järkevä linjaus arvokkaan kaupunkihistorian ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Sivistyslautakunnan lausunto ei aiheuta muutoksia ohjelmaluonnokseen.

Vuolijoen aluelautakunta on ottanut kantaa useisiin ohjelmassa esitettyihin linjauksiin. Toimintaympäristonmuutosten osalta aluelautakunta toteaa Skodan Otanmäen vaunutehtaan vakiinnuttaneen asemansa ja esittää lisättäväksi maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteisiin rantojen hyödyntämisen vetovoimaisina asuinalueina ja Otanmäen ja Vuolijoen taajamien kehittämisen asukkaita houkuttelevina asuinalueina.

Otanmäen taajaman osalta aluelautakunta esittää sen nimeämistä kehittämisalueeksi. Poikkeamisiin ja käyttötarkoituksenmuutoksiin tehtävien linjausten osalta aluelautakunta on esittänyt useita muutoksia, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä. Lisäksi maankäyttöpolitiikan toteuttamissuunnitelmaan on esitetty lisättäväksi raideliikenteen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja toisaalta maaseuturakentamisen esteiden purkamista ja kaupungin osallistumista rakennuspaikkojen välitystoimintaan. 

Esitettyjen muutosten osalta voidaan vastineena todeta, että Skodan vaunutehtaan asema on otettu lausunnon perusteella osaksi ohjelmaa. Rantojen vetovoimaisuus asuinpaikkoina tiedostetaan ja ranta-asumista kehitetään maankäyttö- ja rakennuslain antamien mahdollisuuksien mukaisesti kaavoittamalla ja toisaalta sallimalla rajoitetusti käyttötarkoituksenmuutokset loma-asunnosta pysyvään asumiseen. Käyttötarkoitustenmuutosten vaatimien päätösten osalta kaupunki noudattaa lakeja, asetuksia ja vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Maaseuturakentaminen on nykyiselläänkin mahdollista, joskin varsinaista painetta ei yleiskaava-alueiden ulkopuolella ole. Rakennuspaikkojen välittäminen ei kuulu kaupungin perustehtävään, eikä niiden välittäminen ole mahdollista nykyisin resurssein muutoin kuin korvaamalla yksityisille maanomistajille rakennuspaikkojen myynnistä kiinteistövälittäjän kautta aiheutuvia kustannuksia. Tämä taas kohtelisi kuntalaisia epätasa-arvoisella tavalla.

Vihreiden valtuustoryhmä on esittänyt lausunnossaan pääasiassa metsätalousmaahan liittyvien periaatteiden tarkentamista. Lausunnossa olevat asiat liittyvät metsien hiilinielu- ja varastovaikutuksen kasvattamiseen sekä metsien monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseen. Tarkemmin sanottuna tähän pyrittäisiin lausunnon mukaan välttämällä avohakkuita turvemailla, perustamalla suojelualue kaupungin metsiin ja pidentämällä metsien kiertoaikaa. Lisäksi vihreät ovat esittäneet kaupungin metsien liittämistä luomukeruualueiksi, jolloin paikallisten luomutuoteyrittäjien yritystoimintamahdollisuudet paranisivat. Kaupungin omistamien peltojen osalta on esitetty lisättäväksi turvepeltojen pohjavedentason sääntelypykälä, jolla vaikutettaisiin turpeen hajoamista vähentävästi ja siten vähennettäisiin peltojen hiilidioksidipäästöjä.

Vastineena lausuntoon voidaan todeta, että esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja ne on otettu osaksi ohjelmaa. Suojelualueiden perustaminen selvitetään ja kaupungin omistamista metsämaista kaikki soveltuvat alueet voidaan liittää luomukeruualueiksi. Edellä mainittua luomukeruualuetta koskevat vaatimukset voivat vaikuttaa kaupungin metsien tuottoon, mikäli samalla luovutaan osalla metsäkuvioista lannoittamisen mahdollisuudesta.

Maankäyttöpoliittinen ohjelma on ollut lisäksi julkisesti nähtävillä 21.10.2019–10.11.2019 välisenä aikana Kajaanin kaupungin verkkosivuilla ja Kajaani Infossa sekä virallisella ilmoitustaululla ja sitä on myös esitelty yleisölle Teppanakeskuksessa 5.11.2019. Paikalla oli kymmenkunta asiasta kiinnostunutta. Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta on ilmoitettu Koti-Kajaanissa julkaistulla ilmoituksella 19.10.2019. Nähtävilläolon aikana ohjelmaluonnoksesta tuli yksi kannanotto Koutaniemi-Vuoreslahden kyläyhdistykseltä ja yksi kannanotto yksityishenkilöltä. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kannanotoissa esitetyt asiat:

Koutaniemi-Vuoreslahti kyläyhdistys ry on esittänyt Vuoreslahden alueen liittämistä käyttötarkoituksenmuutosalueisiin. Kyläyhdistys esittää, että aluetta on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja sinne on tulossa myös osuuskunnan viemäri alueella jo olevan vesijohdon lisäksi. Yhdistys esittää, että alue otettaisiin mukaan käyttötarkoituksenmuutosalueisiin, koska Vuottolahden alueeseen kuuluva Valtalanniemikin sijaitsee yli 10 kilometrin päässä taajaman palvelukeskittymästä. Yhdistyksen mielestä alueen jättäminen pois ei täytä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Vastineena kyläyhdistyksen lausuntoon voidaan todeta, että rajaus perustuu kaikkien alueiden osalta yhtenäisiin periaatteisiin. Valtalanniemen osalta aluetta on laajennettu hiukan 10 kilometrin etäisyyden ulkopuolelle, koska alueiden jättäminen pois olisi ollut kohtuutonta ottaen huomioon alueen sijainti kahden eri käyttötarkoituksenmuutosalueen välissä.

Yksityishenkilön esittämä kannanotto koski laaja-alaisesti kaupungin maa- ja elinkeinopolitiikkaa sekä kaavoitusta. Vastineena kannaottoon voidaan todeta, että maankäyttöpoliittinen ohjelma on yksi merkittävä kaupunkistrategiaa 2019–2022 toteuttava ohjelma ja ohjelman vaikutusmahdollisuudet esitettyihin asioihin ohjelmakauden puitteissa ovat rajalliset. Kaupungin toimenpidevalikoimaa rajoittavat niin lainsäädäntö, oikeuskäytäntö kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelukin.

Muistutukset kokonaisuudessa ja kaupungin antamat vastineet esitettyihin muistutuksiin ja mielipiteisiin ovat lisäksi oheisliitteenä.

Yleisesti voidaan todeta, että ohjelmaluonnos perustuu vahvasti aiempaan maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan. Ohjelman runkoa on hiukan kehitetty ja siihen on otettu mukaan maapolitiikan keinovalikoiman tarkempi kuvaus. Ohjelmassa luovutaan muutamista aiemmin voimassa olleista käytännöistä, kuten vuokratontin haltijan mahdollisuudesta ostaa vuokratontti osamaksulla omaksi ja Rajamiehentien kerrostalotonttien luovuttamisesta vain puukerrostalorakentamiseen. Samalla olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tehokasta hyödyntämistä pyritään edistämään esimerkiksi tarjoamalla vuokratontin haltijalle 50 %:n alennus uuden vuokrasopimuksen mukaisesta vuosivuokrasta määräajaksi silloin, kun vuokratontilla on purkukuntoinen rakennus, jonka tilalle tontin haltija rakentaa uuden asuinrakennuksen. Lisäksi keskusta-alueella tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistymistä muuttamalla tontin uudelleenkaavoituksen yhteydessä tehtävän maankäyttösopimuksen korvausperusteita siten, että ne tukevat keskustan korttelien lisärakentamista. Puukerrostalojen rakentamista pyritään edistämään alentamalla tontin myyntihintaa tai vuokraa, mikäli tontin luovutusehdoissa edellytetään puukerrostalon rakentamista.

Linjaus käyttötarkoitusten muutosten käsittelemisestä ohjelmassa esitetyillä ranta-alueilla muuttaa aiempaa käytäntöä, jossa kaupunki ei ole käytännössä sallinut käyttötarkoituksen muutoksia lomarakennuspaikasta pysyvän asuinrakennuksen rakennuspaikaksi muutoin kuin siinä tapauksessa, että kaksi lomarakennuspaikkaa on voitu yhdistää yhdeksi pysyvän asuinrakennuksen rakennuspaikaksi. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa rajoitetusti loma-asuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen, koska asuminen loma-asunnoissa on yleistynyt, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista estää, mikäli asuminen loma-asunnossa ei aiheuta kielteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja käyttötarkoituksenmuutos voidaan laillisin perustein myöntää. Muutoksen riskinä on, että kaupunkirakenteen hajautuessa yhteiskunnan tarjoamien palvelujen kustannukset kasvavat, mikä voi johtaa niiden määrän tai laadun heikkenemiseen. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii edelleen myönteisen poikkeamispäätöksen sekä sen lisäksi rakennusluvan.

Lisäksi maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on esitetty kaupungin omistamia metsiä ja peltoalueita koskevia yleisiä linjauksia. Metsäalueiden osalta tarkemmat hoitolinjaukset on päätetty ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymässä metsäsuunnitelmassa ja virkistysalueiden osalta tehtävissä käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Pellon- ja metsästysvuokrasopimusten osalta linjauksia tullaan tarkentamaan erikseen laadittavilla uusilla vuokrasopimuspohjilla. Tarkoitus on, että ympäristötekijat voidaan ottaa pellonvuokrasopimuksissa entistä tarkemmin huomioon. Metsästysvuokrasopimuspohjien ja vuokrausperusteiden uudistamisella pyritään parantamaan nuorten mahdollisuuksia osallistua metsästysseurojen toimintaan.

Esitetyillä linjauksilla edistetään kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä samalla vastataan toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Ohjelmalla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen niin lyhyellä, nykyistä ohjelmakautta koskevalla aikavälillä, kuin kaupungin strategiakautta pidemmälläkin tarkasteluajalla.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ehdotuksessa esitetyt linjaukset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ehdotuksen.

Päätös

Jäsen Panu Huotari esitti Ritva Mikkosen kannattamana, että maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ehdotuksen sivun 24 kappaleesta:

"Kaupungin metsien kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia pyritään kehittämään pitämällä huolta metsien hyvästä kasvusta ja riittävän pitkästä kiertoajasta sekä välttämällä avohakkuita turvemailla"

poistetaan sana turvemailla.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: teknisen johtajan ehdotus JAA  ja jäsen Panu Huotarin esitys EI.

Äänetyksen tulos 5 JAA-ääntä (Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, Voitto Leinonen, Aila Tartia-Jalonen, Tanja Ålander), 5 EI-ääntä (Panu Huotari, Päivi Huusko, Ritva Mikkonen, Jukka Poutiainen, Irja Seppänen).

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi jäsen Panu Huotarin esityksen äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen.

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Kajaanin kaupungin Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022 ehdotuksesta erotetaan käyttötarkoituksen muutokset loma-asunnosta vakituiseen asumiseen erilliseksi omaksi asiaksi ja tuodaan asia uudelleen valmistelun jälkeen päätöksentekoon. Kajaanin kaupungin Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022 ehdotus -asiakirjasta poistetaan:

Sivulta 21 kappaleesta Poikkeamiset ja käyttötarkoituksen muutokset otsikosta " ja käyttötarkoituksen muutokset"

Sivulta 22 "Käyttötarkoituksenmuutoksia loma-asunnosta vakituiseen asumiseen käsitellään vain oheisen kaavoitusohjelman liitekartan mukaisilla alueilla. Käyttötarkoituksenmuutos voidaan myöntää, mikäli rakennuspaikka täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuspaikalle asetetut vaatimukset, muut poikkeamisen edellytykset ja lisäksi rakennus täyttää asuinrakennukselle asetetut rakennustekniset vaatimukset. Käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä rakennuspaikan rakennusoikeus ei kasva. Lisäksi käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakennusluvan, jonka myöntää rakennusvalvonta."

Liite 11. "Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvien alueiden tarkastelu" kokonaan.

Muutoin ympäristötekninen lautakunta hyväksyy maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ehdotuksessa esitetyt linjaukset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ehdotuksen.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §