Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen, vaihe 2

KAJDno-2019-1196

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunta on jättänyt Kajaanin kaupungille osoitetun vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n tarkoittaman esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymiseksi.

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueen vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on jotain poikkeuksia lukuun ottamatta liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja vastaavasti vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta velvollisuus sallia kiinteistön liittyminen verkostoihinsa.

Kunta hyväksyy alueella toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä.

Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esitys on laadittu Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mainituille viemäriverkoston tarvealueelle. Viemäriverkon laajennus käsittää Koutaniemen pään ja Koutaniemen länsirannan eli ns. Suitua-Sivolanniemi-Heiniranta alueen. Laajennusalueella on rakentamishetkellä jätevesiverkkoon liittynyt 70 uutta liittyjää. Alue sisältää kokonaisuudessaan Koutaniemen pohjaveden suojelualueen. Koutaniemen vesiosuuskunta, Kajaanin Vesi liikelaitos sekä Sivolanniemen vesiyhtymä hoitavat talousveden jakelun alueella, talousveden toiminta-alueidensa mukaisesti.

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti eri laitosten toiminta-alueet voivat olla päällekkäisiä silloin, kun samalla alueella toimii erikseen vedenhankinnasta huolehtiva vesilaitos ja viemäröinnistä huolehtiva viemärilaitos.

Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä on kunnan pyydettävä lausunto vesihuoltolain mukaisilta valvontaviranomaisilta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä.

Lausunto on pyydetty 29.10.2019 seuraavilta viranomaisilta:
- Kainuun ELY-keskus
- Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto
- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto.

Kainuun ELY-keskus 8.11.2019 KAIELY/555/2019
”Kouta–Vuoreslahti jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentaminen on määritetty jätevesiviemärille. Toiminta-aluekarttarajaus on yhtenäinen, selkeä ja yksiselitteinen. Jätevesiviemäröinnin laajentamisella saadaan Koutaniemen pohjavesialueen sekä ranta-alueella sijaitsevat kiinteistöt yhteisen jätevesiviemäröinnin piiriin, jotka osaltaan parantavat pohjavesialueen sekä vesistön tilaa.

Kainuun ELY-keskuksella ei ole toiminta-alue-ehdotuksesta huomautettavaa. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa tarvittaessa siten, että ne jatkuvasti vastaavat niitä vaatimuksia, jotka vesihuoltolaki (esimerkiksi 7 §) asettaa. Vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kainuun ELY-keskus pyytää Kajaanin kaupunkia toimittamaan toiminta-alueesta tehdyn hyväksymispäätöksen liiteasiakirjoineen Kainnuu ELY-keskukselle. ”

Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto 13.11.2019 § 59
” Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla ei ole huomautettavaa toiminta-alueen laajentamisesityksestä. Verkostoa rakennettaessa tulee huolehtia, että kiinteistöjen liittämiskohtien sijainti on sellainen, ettei kiinteistön liittämisestä jätevesiverkostoon aiheudu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia.”

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyshuolto 27.11.2019
”Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista em. jätevesiosuuskuntien (Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta) toiminta-alueiden laajentumisen suhteen.”

Kouta–Vuores- jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä on kuulutettu Koti-Kajaani lehdessä 1.11.2019 ja esitys on ollut virallisesti nähtävillä 4.11.–5.12.2019 välisenä aikana Kajaanin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kajaani Infossa, osoitteessa Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Muistutuksia asiasta ei ole jätetty.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksen karttaliitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun ELY -keskus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §