Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kalastusoikeuden vuokraaminen Kajaanin Perhokerholle Ämmäkosken ja Koivukosken voimalaitosten välistä

KAJDno-2020-42

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on vuokrannut 8.6.2009 allekirjoitetulla sopimuksella kalastusoikeuden Kajaanin Perhokerho ry:lle (y-tunnus: 0745532-3) Kajaaninjoella voimalaitosten välissä. Sopimusta on jatkettu viidellä (5) vuodella ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä 26.3.2014, mutta jatkettukin sopimus on päättynyt vuoden 2019 lopussa. UPM-Kymmene Oyj on myös vuokrannut yhdistykselle omistamiensa vesialueiden kalastusoikeuden, mutta tämäkin sopimus on päättyynyt.  UPM-Kymmene Oyj on siirtänyt omistuksiaan Kajaaninjoella UPM Energy Oy:lle. Perhokerhon edustaja on ilmoittanut, että UPM Energy edellyttää Perhokerholta kalastusoikeuden vuokrasopimusta kaupungin kanssa ennen kuin yhtiö vuokraa omat oikeutensa kerholle. Vastaavalla tavalla sopimus vesialueen toisen omistajan kanssa on ollut edellytyksenä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Perhokerhon välisen sopimuksen voimaantulolle. Yhteistyö yhdistyksen kanssa on toiminut hyvin, eikä siten ole mitään estettä kalastusoikeuden uudelleen vuokraamiselle. Vuokraoikeudesta ei ole peritty vastiketta.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa kalastusoikeuden Ämmä-Koivukoski voimalaitosten väliseltä vesialueelta Kajaanin Perhokerho ry:lle  viideksi (5) vuodeksi, 31.12.2024 saakka, vastikkeetta oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin siten, että sopimus tulee Kajaanin kaupunkia velvoittavasti voimaan vasta sitten, kun yhdistys on saanut vuokrattua myös UPM Energy Oy:n omistaman kalastusoikeuden Ämmäkosken ja Koivukosken voimalaitosten välistä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.