Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaavoituskatsaus 2020

KAJDno-2019-1459

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisellä toimialalla on valmisteltu vuosittainen kaavoituskatsaus (MRL 7 §), jossa esitellään Kainuun liitossa ja Kajaanin kaupungissa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Katsauksessa esiteltyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä kiireellisiä kaavahankkeita, joista tiedotetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja paikallislehdessä. Jos Kajaanin kaupungin tiedotuslehti julkaistaan keväällä, kaavoituskatsaus jaetaan sen mukana joka talouteen. 

Yleiskaavoitus 
    
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Yleiskaavalla määritellään keskustaajaman kokonaisrakenteen pitkän tähtäimen kehityslinjat, toimintojen sijoittuminen ja niiden yhteensopivuus sekä ohjataan asemakaavoitusta. Hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kainuun ELY-keskus ei myöntänyt luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa liito-oravan ja lepakon elinpiirin suojelusta yleiskaavaan valitun Kruununpuodinmäen siltalinjauksen kohdalle alkuvuodesta 2018 ja kaupunki valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Tästä syystä Kruununpuodinmäen siltalinjaus on merkitty yleiskaavaan ehdollisella merkinnällä. Asiasta saadaan hallinto-oikeuden päätös mahdollisesti keväällä 2020. 

Vireillä olevia haja-asutusalueen yleiskaavoja ovat Keskustaajama 2035 yleiskaavan päivityksestä pois rajatut lievealueet: Kontiosaari-Kuninkaanniemi, Äkälänniemi sekä Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo. Äkälänniemen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2019. Kontiosaari-Kuninkaanniemi tulee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020 ja Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon kaavaluonnos tule nähtäville keväällä 2020.

Vuonna 2020 käynnistyy Paltaniemen kyläalueen yleiskaavoitus. Paltaniemi on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennettu kulttuuriympäristö, jolle kohdistuu rakentamispainetta. Alueen vesi- ja viemäriverkosto on toteutettu. Voimassa oleva oikeusvaikutukseton yleiskaava ei vastaa näihin tarpeisiin. 

Muut selvitysvaiheen osayleiskaavat ovat vireillä olevien tapaan Keskustaajama 2035 yleiskaavasta pois rajattuja lievealueita. Tervakaarre-Hövelönlahti on ranta-alue Kuninkaanniemen ja Paltaniemen kyläalueen välissä. Tälle alueelle ei kohdistu suoranaista rakentamispainetta, mutta vanhentunut kaava on syytä päivittää ja tutkia mahdolliset uudet rantarakentamispaikat. Alueelle on toteutettu vesi- ja viemäriverkosto. Alueen yleiskaavoitus tulee vireille tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2020 aikana. Hevossuo-Teerisuo on keskustan eteläpuolen lievealuetta. Alueella on jonkin verran rakentamispainetta ja myös sinne on toteutettu vesi- ja viemäriverkosto. Asutuksen tiivistäminen teiden varsille tehostaa verkostojen käyttöä ja monipuolistaa tonttitarjontaa keskustan tuntumassa. Alueen päivitys ja mahdollisten uusien rakennuspaikkojen yleiskaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi ABO Wind Oy:n Kivikankaan tuulivoimapuistoa koskevan kaavoitusaloitteen ja alueen osayleiskaavoitus tulee vireille alkuvuodesta 2020. Hankealue sijoittuu Lehtovaaran ja Murtomäen eteläpuolelle. Alustavan hankesuunnitelman mukaan alueelle voitaisiin sijoittaa arviolta 66 tuulivoimalaa.
    
Asemakaavoitus

Vireillä olevista kaavahankkeista Kauppapuiston korttelin asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2016. Kaavaa on muutettu vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seudullisesti merkittävänä tilaa vaativan vähittäiskaupan myymäläkeskittymänä. Kaavan eteneminen edellyttää maankäyttösopimusta. Huparin alueen asemakaavamuutos on keskeytetty toistaiseksi. Alueen kaavoittamiseen ei liity hanketta. 

UPM-Kymmene Oyj selvittää Venäänniemen viemäröinnin järjestämistä, tieyhteyttä ja kustannuksia Venäänniemen ranta-asemakaava-alueelle. Ranta-asemakaavan luonnos tullee todennäköisesti uudelleen nähtäville 2020.

Lehtikankaan koulun alueen kaavoittaminen asuinalueeksi tuli vireille loppuvuodesta 2019. Alustavasti 25 tonttia käsittävän alueen kaavoituksella pyritään monipuolistamaan keskustan pientalotonttitarjontaa. 

Vuonna 2018 käynnistyi Kajaanin Älykortteli -hanke entisen linja-autoaseman alueelle. Hankkeen tavoitteena on, että alueelle rakentuu kaupungin, alueellisen energiayhtiön ja eri toimijoiden yhteistyönä arkkitehtonisesti, toiminnallisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikokonaisuus. Alue nimettiin nimikilpailun perusteella Sammonkaareksi. Alueen kaavoitus tulee vireille keväällä 2020.

Välikadun koillispuolen rakennuskanta on elinkaarensa päässä ja alkaa uudistua hankelähtöisesti. Välikadun ja Brahenkadun välisten kortteleiden kaavamuutoksilla kehitetään ja täydennetään keskustan liike- ja asuinrakentamista. Kaavamuutos tulee vireille tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2020.

Pelastuskohteiden saavutettavuuden parantamiseksi pelastuslaitos tarvitsee uuden paloaseman tai mahdollisesti kaksi eri puolille kaupunkia. Paloasemien tulisi olla käytössä 2024. Palolaitosten asemakaavoitus tulee vireille tavoiteaikataulun mukaan 2021.

Rajavartioston alue on linjattu maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014–2018 arkkitehtikilpailun perusteella kerrostaloalueeksi. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle asemakaavoitettiin asuinkerrostaloja, palveluita ja liikerakennuksia. Kerrostalomäärän lisääminen alueelle voi olla haasteellista ja alue voisi toimia paremmin pientaloalueena. Alueen omistaa Senaatti-kiinteistöt ja alueen kaavoittaminen voi edellyttää maan hankintaa kaupungille. Alueelle on mahdollista toteuttaa arviolta 30–40 pientalotonttia. Alueen asemakaavoitus tulee vireille tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2022. 

Asemakaavan asuntotonttivarannon suhde tonttien kysyntään nähden on hyvä tällä hetkellä. Pientalotontteja on kaavoitettu viime vuosina eri puolille kaupunkia mm. Kangasmaastoon ja Pohjois-Kättöön. Kaupungilla ja yksityisillä on tarjolla vapaita tontteja 226 kappaletta, joista 140 valmiin kunnallistekniikan äärellä. Pientalotonttien vaatimat kunnallistekniikan investoinnit toteutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan. Omakotitalojen rakentamisen määrä on ollut laskussa viime vuosina. Viimeisen kahden vuoden aikana on asemakaava-alueelle rakennettu vähän yli kymmenen omakotitaloa vuosittain ja saman verran haja-asutusalueelle. Vuosina 2014–2017 asemakaava-alueelle rakennettiin keskimäärin 20 omakotitaloa vuosittain ja vuosina 2010–2013 keskimäärin 40. Luku on keskimäärin 60 % koko Kajaanin alueelle rakennettujen omakotitalojen määrästä. Kerrostaloja Kajaanissa rakennetaan keskimäärin yksi vuosittain. Keskustassa ja sen lähialueilla on tarjolla yksittäisiä kerrostalotontteja mm. Pohjolankadulla, Vienankadulla ja Niskantiellä sekä useampi tontti Rajavartiostossa.

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, p. 044 7100 834 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. 

Kaavoituskatsaus on nähtävänä kaupungin Internet-sivuilla  www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta keskustelee ja merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen 2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §