Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kilpailunrajoituslakiin perustuva vahingonkorvausasia, joka laitettiin vireille 20.12.2011. Kajaanin kaupunki oli "Kantajana", Stora Enso Oyj, Metsäliitto Osuukunta ja UPM-Kymmene Oyj olivat "Vastaajina". 

Helsingin käräjäoikeus antoi 31.10.2017 asiasta seuraavan tuomion:

"Kanne hylätään.

Kajaanin kaupunki velvoitetaan suorittamaan korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista Metsäliitto Osuuskunnalle 53.585,50 euroa, UPM-Kymmene Oyj:lle 70.266,46 euroa ja Stora Enso Oy:lle 77.971,50 euroa, kaikki määrät viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamispäivästä alkaen. Viivästyskorko on 7 % yli Euroopan keskuspankin viitekoron."

Seuraava lautakunnan kokous on 13.12.2017.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §